Future perfect tense: Affirmative and negative
try Again
Tip1:hello
Lesson 221
Future perfect tense: Affirmative and negative
टिप
By this time next year, I will have finished my degree = पुढच्या आठवड्यात, या वेळेपर्यंत, मी माझी पदवी संपवली असेल

Future Perfect मध्ये भविष्यातील अशा कामांना दर्शविले जाते, जे भविष्यात एका निश्चित वेळी झालेले असतील (निश्चित वेळेनंतर नाही).
=
जेव्हा आपण 'future perfect' चा वापर करतो तेव्हा आपण भविष्यातील एखाद्या अशा वेळेला दर्शवितो, जेव्हा पर्यंत आपण एखादे काम पूर्ण करू.
'एका तासात काम संपवलेले असेल' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
;
We will have finished the work in an hour.
We will have finish the work in an hour.
We will finished the work in an hour.
We have finished the work in an hour
'मी महिन्याच्या शेवटपर्यंत हे पुस्तक वाचलेले असेल' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
;
I will has read this book by the end of the month
I will be reading this book by the end of the month
I will have read this book by the end of the month
I will have reading this book by the end of the month
टिप
The children will not have arrived by the time we get home = आपण घरी पोहोचण्यापर्यंत मुले घरी पोहोचली नसतील

Future perfect tense ची नकारात्मक वाक्ये:
'Will not/Won't + have + past participle' चा वापर होईल
=
लक्षात ठेवा आपण Future perfect tense मध्ये नेहमी 'by' किंवा 'by the time' चा वापर करतो.
संवाद ऐका
By Monday, I will have finished all my important work.
सोमवार पर्यंत, मी माझे सर्व महत्वाचे काम संपवलेले असेल.


Then we can catch up for a movie.
मग आपण एक चित्रपट पाहण्यासाठी भेटू शकतो.


I don't think so, my relatives will have arrived by then.
मला नाही वाटत कि, तोपर्यंत माझे नातेवाईक आलेले असतील.


'सोमवारपर्यंत, मी माझे महत्वाचे सर्व काम संपवलेले असेल.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
;
By Monday, I have will finished my important work.
By Monday, I will have finishes my important work.
By Monday, I will have finished my important work.
By Monday, I will has finished my important work.
'माझे नातेवाईक तोपर्यंत आलेले असतील' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
;
My relatives will have arrive by then
My relatives will have arrived by then
My relatives will have arrives by then
My relatives arrived by then
'वेळ पहा! सामना सुरु झाला असेल' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
;
Look at the time. The match will have started.
Look at the time. The match will be started.
Look at the time. The match will start.
Look at the time. The match has started.
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
By 2018, she ______
won't have
will not
has not
must not
'ती पुढच्या आठवड्यापर्यंत मुंबईला गेलेली नसेल' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
She won't have gone to Bombay by next week
She isn't have gone to Bombay by next week
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
She ______
will have read
will has read
will have reading
will has reading
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
He ______
won't have
won't has
माझी मिटिंग पुढच्या आठवड्यापर्यंत पक्की झालेली नसेल
  • finalized
  • finalled
  • My meeting
  • by next week
  • final
  • will not have
  'तिची आई पुढच्या महिन्यापर्यंत बरी झालेली असेल' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
  ;
  Her mother will have recovered by next month
  Her mother will have recovery by next month
  Her mother will have recovering by next month
  Her mother will have recovers by next month
  ते पुढच्या आठवड्यापर्यंत लडाखला पोहोचलेले असतील
  • reached Ladakh by
  • have
  • has
  • They will
  • next week
  • reaches Ladakh by
  त्याने पुढच्या महिन्यापर्यंत काम करणे बंद केलेले असेल
  • next month
  • stops working by
  • stop working by
  • He will have
  • He will has
  • stopped working by
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  Winters ______
  will have became
  will have become
  will have becomes
  will have becoming
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  My friend ______
  will have made
  will have makes
  will have make
  will have making
  ऑगस्टपर्यंत, मी बारीक झालेलो असेल
  • will have
  • will has
  • becomes thin
  • By August, I
  • must have
  • become thin
  'सप्टेंबरपर्यंत iPhone चे नवीन मॉडेल आलेले असेल' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
  By September, iPhone's new model will have arrives
  By September, iPhone's new model will have arrived
  पुढच्या आठवड्यापर्यंत त्याने नेहाकडून कॉपी घेतलेली असेल
  • taken
  • he will has
  • By next week,
  • the copy from Neha
  • he will have
  • takes
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द