Future perfect tense - Interrogative
try Again
Tip1:hello
Lesson 222
Future perfect tense - Interrogative
टिप
The Earth's supplies of coal will have extinguished by the year 2200 = पृथ्वीच्या कोळशाच्या खाणी वर्ष 2200 पर्यंत संपलेल्या असतील
Future Perfect Tense (affirmative - सकारात्मक वाक्य) = Subject + 'Will' + 'Have' + Past participle form of verb
Will you have gone? = काय तुम्ही गेलेला असाल?
Future Perfect Tense (Interrogative - प्रश्नार्थक) = 'Will' + Subject + 'Have' + Past participle form of Verb
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
______
Will have you seen
Will you have seen
संवाद ऐका
Will you have seen Meera by tonight?
काय आपण आज रात्रीपर्यंत मीराला भेटलेला असाल?


Yes, I will.
हो, मी भेटलेलो असेन.


गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
______
Will the train have left
Will the train have leave
टिप
=
ज्या प्रमाणे Future Perfect tense मध्ये एका निर्धारित वेळेपर्यंत कोणतीही गोष्ट झालेली असेल त्यासाठी 'By then', 'By this time' वापरले जाते, त्याचप्रमाणे 'future Perfect Interrogative' मध्ये सुद्धा वापर होतो, हे गरजेचे आहे, त्यामुळे याला Future Perfect Tense म्हणले जाते.
=
'काय आपली बहिण सोमवारपर्यंत गेलेली असेल?' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
;
Will your sister have leave by Monday?
Will have your sister left by Monday?
Will your sister have left by Monday?
Will your sister have leaving by Monday?
'काय तो आतापर्यंत घरी गेलेला असेल?' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
Will he have gone home by now?
Will he has gone home by now?
'काय या आठवड्याच्या शेवटपर्यंत घर सजवणे आपण संपवलेले असेल?' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
We will have finished decorating the house by the end of this week?
Will we have finished decorating the house by the end of this week?
काय आपण एप्रिल पर्यंत हा प्रकल्प संपवलेला असेल?
  • finished
  • finish
  • Will you have
  • Will have you
  • this project
  • by April?
  काय आपला मित्राने पुढच्या वर्षी लग्न केलेले असेल?
  • Does your friend
  • by next year?
  • have got marry
  • have got married
  • has got married
  • Will your friend
  'काय आपली मुलाखत संध्याकाळपर्यंत संपलेली असेल?' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
  ;
  Will you're interview have finished by evening?
  Will yours interview have finished by evening?
  Will your interview have finished by evening?
  Will be your interview have finished by evening?
  'काय आपण पुढच्या महिन्यापर्यंत इंग्रजी शिकलेला असाल?' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
  ;
  Will you have learned English by next month?
  Will you have learnt English by next month?
  Will you have learning English by next month?
  Will you have learns English by next month?
  संवाद ऐका
  I will have got promoted by next year.
  मला पुढच्या वर्षापर्यंत पदोन्नती मिळालेली असेल.


  That's great. Will you have taken a new house by then?
  हे खूप चांगले आहे. काय आपण तोपर्यंत एक नवीन घर घेतलेले असेल?


  No, I won't.
  नाही, मी घेतलेले नसेन


  'मी पुढच्या वर्षापर्यंत एक नवीन घर घेतलेले असेल' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
  ;
  I will have taken a new house by next month
  I will have take a new house by next month
  I will have took a new house by next month
  I will have tooks a new house by next month
  संवाद ऐका
  I will have moved to Bombay by next year.
  मी पुढच्या वर्षापर्यंत मुंबईला गेलेली असेन.


  Will you have got married by then?
  काय आपले तोपर्यंत लग्न केलेले असेल?


  Yes, I will.
  हो. झालेले असेल.


  'काय आपण पुढच्या वर्षीपर्यंत मुंबईला गेलेला असाल?' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
  ;
  Will you have moves to Mumbai next year?
  Will you have move to Mumbai next year?
  Will you have moved to Mumbai next year?
  Will you have moving to Mumbai next year?
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द