Astronomy vocabulary (खगोल विज्ञान को शब्दावली)
try Again
Tip1:hello
Lesson 223
Astronomy vocabulary (खगोल विज्ञान को शब्दावली)
डायलग सुन्नुहोस
Do you know how many planets are there in the solar system?
के तपाईलाई थाहा छ सौर्य मण्डलमा कति ग्रहहरु छन्?


There are 9 planets.
9 ग्रह छन्.


Do you know their names?
के तपाईलाई तिनको नाम थाहा छ?


No, why don't you tell me?
छैन, तपाई नै मलाई किन बताइदिनु हुन्न?


They are - Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, and Pluto.
ति हुन - बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, र प्लूटो.


Planets=ग्रह
'के तपाईलाई थाहा छ सौर्य मण्डलमा कति ग्रहहरु छन्?' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस.;
Do you know how many planets there are in the solar-system?
Do you know how many planets are there in the solar-system?
Do you know how many planets are there in the soler-system?
Do you know how much planets are there in the solar-system?
मिसिंग शब्द छनौट गरि रिक्त स्थान भर्नुहोस.
Jupiter is ______
one of biggest
one of the biggest
once of the biggest
one of the most big
मलाई सदै ग्रहहरुको नाम भन.
  • names of all
  • to
  • say me
  • tell me
  • the planets.
  • the
  डायलग सुन्नुहोस
  Did you know that the Sun is a star?
  के तपाईलाई थाहा थियो कि सूर्य एउटा तारा हो?


  Yes, but do you know what is a star?
  हजुर, तर के तपाईलाई थाहा छ तारा के हो?


  Yes, I do.
  हजुर, मलाई थाहा छ?


  Do you know that the earth revolves around the Sun?
  के तपाईलाई थाहा छ पृथ्वी सूर्यको वरिपरि घुम्छ?


  Yes, and it also rotates around its own axis.
  थाहा छ, र यो आफ्नो धुरीमा पनि घुम्छ.


  What is the difference between revolution and rotation?
  Revolution र rotation मा के फरक छ?


  When a planet or moon circles around another object, it is called revolution.
  But when it spins on its own axis, it is called rotation.
  जब कुनै ग्रह वा चन्द्रमा, कुनै अरु चीज़को वरिपरि घुम्छ - यसलाई 'revolution' भनिन्छ.
  तर जब यो आफ्नै धुरीमा घुम्छ तब यसलाई 'rotation' भनिन्छ.


  'पृथ्वी सूर्यको वरिपरि घुम्छ.' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस.;
  The Earth revolves around the Sun.
  The Earth rotates around the Sun.
  An Earth revolves around a Sun.
  An Earth rotates around a Sun.
  'के तपाईलाई थाहा छ तारा के हो?' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस.;
  Do you know that the Sun is a star?
  Do you see what a star is?
  Do you know that this is a star?
  Do you know what a star is?
  डायलग सुन्नुहोस
  We are like tiny dots in the universe.
  हामी ब्रह्माण्डमा एउटा बिन्दु जस्तै हौं.


  I cannot even imagine how vast it must be.
  म कल्पना पनि गर्न सक्दिन यो कति विशाल होला.


  'हामी ब्रह्माण्डमा एउटा बिन्दु जस्तै हौं.' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस.;
  We are like a tiny dot in the university
  We are like a tiny dot in the universe
  We are like a tiny dot in the univers
  We are like a tiny dot in the yuniverse
  म कल्पना पनि गर्न सक्दिन यो कति विशाल होला.
  • even imagine
  • how much
  • even imazine
  • I can't
  • how vast it is.
  • I am not
  डायलग सुन्नुहोस
  What do you know about the Milky Way?
  तपाईलाई आकाश गंगाको बारेमा के थाहा छ?


  There are over 200 billion stars in the Milky Way.
  आकाश गंगामा 200 बिलियन भन्दा धेरै ताराहरु छन्.


  तपाईको खगोल विज्ञानको शब्दावली राम्रो छ.
  • your astronomy
  • is good.
  • vocabulary
  • your astronaut
  • is better
  • your astrology
  डायलग सुन्नुहोस
  Do you know how old is the Earth?
  के तपाईलाई थाहा छ पृथ्वी कति पुरानो हो?


  It is 4.54 billion years old.
  यो 4.54 बिलियन वर्ष पुरानो हो.


  It is also the only planet that has life.
  यो एक मात्र ग्रह हो जसमा जीवन छ.


  मिसिंग शब्द छनौट गरि रिक्त स्थान भर्नुहोस.
  The level of ______
  gravity
  gravitational
  मिसिंग शब्द छनौट गरि रिक्त स्थान भर्नुहोस.
  Have you ever been to ______
  space
  spacious
  =
  !
  सुन्नुहोस्
  टिप
  अर्को शब्द