Astronomy vocabulary (खगोलशास्त्राचा शब्दकोश)
try Again
Tip1:hello
Lesson 223
Astronomy vocabulary (खगोलशास्त्राचा शब्दकोश)
संवाद ऐका
Do you know how many planets are there in the solar system?
काय आपल्याला माहित आहे कि सूर्यमलिकेत किती ग्रह आहेत?


There are 9 planets.
9 ग्रह आहेत.


Do you know their names?
काय आपल्याला त्यांची नावे माहित आहेत?


No, why don't you tell me?
नाही, आपणच मला का सांगत नाही?


They are - Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, and Pluto.
ते आहेत - बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगळ, गुरु, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, आणि प्लूटो.


Planets=ग्रह
'काय आपल्याला माहित आहे सूर्यमलिकेत किती ग्रह आहेत?' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
;
Do you know how many planets there are in the solar-system?
Do you know how many planets are there in the solar-system?
Do you know how many planets are there in the soler-system?
Do you know how much planets are there in the solar-system?
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Jupiter is ______
one of biggest
one of the biggest
once of the biggest
one of the most big
मला सगळ्या ग्रहांची नावे सांगा
  • names of all
  • to
  • say me
  • tell me
  • the planets
  • the
  संवाद ऐका
  Did you know that the Sun is a star?
  काय आपल्याला माहित होते कि सुर्य एक तारा आहे?


  Yes, but do you know what is a star?
  हो, पण काय आपल्याला माहित आहे तारा काय असते?


  Yes, I do.
  हो, मला माहित आहे.


  Do you know that the earth revolves around the Sun?
  काय आपल्याला माहित आहे कि पृथ्वी सूर्याच्या चारी दिशांना फिरते?


  Yes, and it also rotates around its own axis.
  हो, आणि ती आपल्याच अक्षाभोवती सुद्धा फिरते.


  What is the difference between revolution and rotation?
  Revolution आणि rotation मध्ये काय फरक आहे?


  When a planet or moon circles around another object, it is called revolution.
  But when it spins on its own axis, it is called rotation.
  जेव्हा कोणताही ग्रह किंवा चंद्र, कोणत्याही आणखी वस्तूच्या चारी दिशांना फिरतो - तेव्हा त्याला 'revolution' म्हणतात.
  पण जेव्हा हे आपल्याच अक्षाभोवती फिरतात तेव्हा याला 'rotation' म्हणतात.


  'पृथ्वी सूर्याच्या चारी दिशांना फिरते' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
  ;
  The Earth revolves around the Sun.
  The Earth rotates around the Sun.
  An Earth revolves around a Sun.
  An Earth rotates around a Sun.
  'काय आपल्याला माहित आहे कि तारा काय असते?' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
  ;
  Do you know that the Sun is a star?
  Do you see what a star is?
  Do you know that this is a star?
  Do you know what a star is?
  संवाद ऐका
  We are like tiny dots in the universe.
  आपण ब्रम्हांडामध्ये एका बिंदूप्रमाणे आहोत.


  I cannot even imagine how vast it must be.
  मी कल्पनादेखील करू शकत नाही हे किती विस्तृत आहे.


  'आपण ब्रम्हांडामध्ये एका बिंदू प्रमाणे आहोत.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
  ;
  We are like a tiny dot in the university
  We are like a tiny dot in the universe
  We are like a tiny dot in the univers
  We are like a tiny dot in the yuniverse
  मी कल्पनादेखील करू शकत नाही हे किती विस्तृत आहे.
  • even imagine
  • how much
  • even imazine
  • I can't
  • how vast it is
  • I am not
  संवाद ऐका
  What do you know about the Milky Way?
  आपल्याला आकाशगंगा विषयी काय माहित आहे?


  There are over 200 billion stars in the Milky Way.
  आकाशगंगेमध्ये 200 अब्जांच्या वर तारे आहेत.


  आपली खगोल शास्त्राची शब्दावली चांगली आहे
  • your astronomy
  • is good
  • vocabulary
  • your astronaut
  • is better
  • your astrology
  संवाद ऐका
  Do you know how old is the Earth?
  काय आपल्याला माहित आहे पृथ्वी किती जुनी आहे?


  It is 4.54 billion years old.
  ती 4.54 अब्ज वर्षे जुनी आहे.


  It is also the only planet that has life.
  आणि फक्त हा एक ग्रह आहे ज्यावर जीवन आहे.


  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  The level of ______
  gravity
  gravitational
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  Have you ever been to ______
  space
  spacious
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द