Astronomy vocabulary (Perbendaharaan kata astronomi)
try Again
Tip1:hello
Lesson 223
Astronomy vocabulary (Perbendaharaan kata astronomi)
Dengar perbualan di bawah dengan teliti.
Do you know how many planets there are in the solar system?
Adakah anda tahu terdapat berapakah planet dalam sistem solar ini?


There are 9 planets.
Terdapat 9 planet.


Do you know their names?
Adakah anda tahu nama mereka?


No, why don't you tell me?
Tidak. Apa kata anda memberitahu saya?


They are - Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, and Pluto.
Mereka ialah - Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, and Pluto.


Planets=planet
'Adakah anda tahu terdapat berapakah planet dalam sistem solar ini?' Pilihkan terjemahan Inggeris yang betul. ;
Do you know how many planets there are in the solar-system?
Do you know how many planets are there in the solar-system?
Do you know how many planets are there in the soler-system?
Do you know how much planets are there in the solar-system?
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
Jupiter is ______
one of biggest
one of the biggest
once of the biggest
one of the most big
Beritahulah saya nama-nama semua planet itu.
  • names of all
  • to
  • say me
  • tell me
  • the planets.
  • the
  Dengar perbualan di bawah dengan teliti.
  Did you know that the Sun is a star?
  Adakah anda tahu bahawa Matahari ialah sejenis bintang?


  Yes, but do you know what a star is?
  Ya, tetapi adakah anda tahu apakah bintang?


  Yes, I do.
  Ya, saya tahu.


  Do you know that the earth revolves around the Sun?
  Adakah anda tahu bahawa Bumi kita beredar mengelilingi Matahari?


  Yes, and it also rotates on its own axis.
  Ya, is juga berputar atas paksinya sendiri.


  What is the difference between revolution and rotation?
  Apakah perbezaan peredaran dan perputaran?


  When a planet or moon circles around another object, it is called revolution. But when it spins on its own axis, it is called rotation.
  Apabila suatu planet atau bulan bergerak mengelilingi objek yang lain, ini dipanggil peredaran. JIka ia berputar atas paksinya sendiri sahaja, ini dipanggil perputaran.


  'Bumi kita beredar mengelilingi Matahari.' Pilihkan terjemahan Inggeris yang betul. ;
  The Earth revolves around the Sun.
  The Earth rotates around the Sun.
  An Earth revolves around a Sun.
  An Earth rotates around a Sun.
  'Adakah anda tahu apakah itu bintang?' Pilihkan terjemahan Inggeris yang betul. ;
  Do you know that the Sun is a star?
  Do you see what a star is?
  Do you know that this is a star?
  Do you know what a star is?
  Dengar perbualan di bawah dengan teliti.
  We are like tiny dots in the universe.
  Kami bagai bintik kecil sahaja dalam alam semesta ini.


  I cannot even imagine how vast it must be.
  Saya tidak dapat bayangkan betapa besarnya ia.


  'Kami bagai bintik kecil sahaja dalam alam semesta ini.' Pilihkan terjemahan Inggeris yang betul. ;
  We are like a tiny dot in the university.
  We are like a tiny dot in the universe.
  We are like a tiny dot in the univers.
  We are like a tiny dot in the yuniverse.
  Saya tidak dapat bayangkan betapa besarnya ia.
  • even imagine
  • how much
  • even imazine
  • I can't
  • how vast it is.
  • I am not
  Dengar perbualan di bawah dengan teliti.
  What do you know about the Milky Way?
  Apakah yang anda tahu tentang Bima Sakti?


  There are over 200 billion stars in the Milky Way.
  Terdapat lebih daripada 200 bilion bintang dalam BIma Sakti ini.


  Kosa kata anda dalam astronomi amat baik.
  • your astronomy
  • is good.
  • vocabulary
  • your astronaut
  • is better.
  • your astrology
  Dengar perbualan di bawah dengan teliti.
  Do you know how old the Earth is?
  Adakah anda tahu berapakah usia Bumi kita?


  It is 4.54 billion years old.
  Ia berusia 4.5 bilion tahun.


  It is also the only planet that has life.
  Ia juga satu-satunya planet yang mempunyai kehidupan.


  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  The level of ______
  gravity
  gravitational
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  Have you ever been to ______
  space
  spacious
  =
  !
  Dengar
  Tip
  Perkataan seterusnya