सय वर्स पछी - Future Perfect Tense
try Again
Tip1:hello
Lesson 224
सय वर्स पछी - Future Perfect Tense
डायलग सुन्नुहोस
The world's population is increasing day by day.
विश्वको जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ.


Yes and by 2100, the world's population will have increased to around 30 Billion.
हो, र 2100 सम्म विश्वको जनसंख्या लगभग 3000 करोड़ सम्म पुगिसकेको हुन्छ.


टिप
By the year 2100, the world's population will have increased to around 30 Billion = साल 2100 सम्म विश्वको जनसंख्या लगभग 3000 करोड़ सम्म पुगिसकेको हुन्छ.
Future perfect tense तब प्रयोग हुन्छ जब कुनै चीज़ भविष्यको एउटा समय सम्म पूरा भइसकेको हुन्छ.
=
Future perfect tense मा अक्सर 'by' वा 'by then' प्रयोग गरिन्छ.
'साल 2100 सम्म विश्वको जनसंख्या लगभग 3000 करोड़ सम्म पुगिसकेको हुन्छ.' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस.;
By the year 2100, the world's population will be increase to around 30 Billion
By the year 2100, the world's population have will increased to around 30 Billion
By the year 2100, the world's population will have increased to around 30 Billion
By the year 2100, the world's population is increasing to around 30 Billion
मिसिंग शब्द छनौट गरि रिक्त स्थान भर्नुहोस.
Life ______
will have become
is become
has become
will has become
'साल 2020 सम्म, आजकल मनिसहरु द्वारा गरिने कामहरुको ठाँऊ कम्प्यूटरले लिइसकेको हुनेछ.' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस.;
By the year 2020, computers will taken over many of the jobs that people do today
By the year 2020, computers have to be taken over many of the jobs that people do today
By the year 2020, computers are taken over many of the jobs that people do today
By the year 2020, computers will have taken over many of the jobs that people do today
डायलग सुन्नुहोस
By the year 2020, computers will have taken over many of the jobs that people do today.
साल 2020 सम्म, आजकल मनिसहरु द्वारा गरिने कामहरुको ठाँऊ कम्प्यूटरले लिइसकेको हुनेछ.


Life will have become more automated by then.
तब सम्म जीवन अझ बढी स्वचालित भएको हुनेछ.


मिसिंग शब्द छनौट गरि रिक्त स्थान भर्नुहोस.
By the year 2030, the Earth's supplies of oil, coal, and gas ______
have been run out
will have run out
has run out
will have ran out
'के साल 2030 सम्म वैज्ञानिकहरुले ऊर्जाको अर्को स्रोत भेटिसकेको हुनेछन्?' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस.;
Will scientists have found other sources of energy by the year 2030?
Will scientists are found other sources of energy by the year 2030?
Will scientists have find other sources of energy by the year 2030?
Have scientists found other sources of energy by the year 2030?
डायलग सुन्नुहोस
Will scientists have found other sources of energy by the year 2030?
के साल 2030 सम्म वैज्ञानिकहरुले ऊर्जाको अर्को स्रोत भेटिसकेको हुनेछन्?


Why do you ask that?
तपाईले त्यस्तो किन सोध्नु भएको?


Because by that time, the Earth's supplies of oil, coal and gas will have run out.
किनकी त्यो बेला सम्म, पृथ्वीको तेल, कोइला र ग्याँसको भण्डार सकिइसकेको हुनेछ.


मिसिंग शब्द छनौट गरि रिक्त स्थान भर्नुहोस.
How ______
have will
does
has
will have
'के हामीले साल 2030 सम्म विश्वको सबै मानिसहरुको पालन-पोषणको कुनै तरीका भेटीसकेको हुनेछौं?' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस.;
Will we have found a way to feed all the people in the world by the year 2030?
Will we have find a way to feed all the people in the world by the year 2030?
Will we find a way to feed all the people in the world by the year 2030?
We will have found a way to feed all the people in the world by the year 2030?
डायलग सुन्नुहोस
By the year 2030, will we have found a way to feed all the people in the world?
के हामीले साल 2030 सम्म विश्वको सबै मानिसहरुको पालन-पोषणको कुनै तरीका भेटीसकेको हुनेछौं?


Hopefully.
आशा गरौं.


By that time, how will have education changed?
त्यो बेला सम्म, शिक्षा कसरी परिवर्तन भएको हुनेछ?


डायलग सुन्नुहोस
By the year 2100, the situation will have become worse.
साल 2100 सम्म, स्थिति अरु नराम्रो भएको हुनेछ.


I don't think so, everything will have become less complicated by then.
मलाई त्यस्तो लाग्दैन, त्यो बेला सम्म सबै कुरा कम जटिल भएको हुनेछ.


That is true but by that time people will have forgotten to work hard.
यो साचो हो, तर त्यो बेला सम्म मानिसहरु मेहनत गर्न भुलिसकेका हुनेछन्.


साल 2100 सम्म, स्थिति अरु नराम्रो भएको हुनेछ.
  • By the year 2100,
  • has been
  • will have
  • become worse.
  • has
  • the situation
  'साल 2100 सम्म मानिसहरु मेहनत गर्न भुलिसकेका हुनेछन्.' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस.;
  By the year 2100, people have forgotten hardwork
  By the year 2100, people will have forgotten hard-work
  By the year 2100, people are forgetting hard-work
  By the year 2100, people forgot hard-work
  'साल 2100 सम्म, सबै कुरा कम जटिल भएको हुनेछ.' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस.;
  By the year 2100, everything will become less complicated
  By the year 2100, everything becomes less complicated
  By the year 2100, everything will have become less complicated
  By the year 2100, everything became less complicated
  =
  !
  सुन्नुहोस्
  टिप
  अर्को शब्द