ਸੌ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ - Future Perfect Tense
try Again
Tip1:hello
Lesson 224
ਸੌ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ - Future Perfect Tense
ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸੁਣੋ
The world's population is increasing day by day.
ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ.


Yes and by 2100, the world's population will have increased to around 30 Billion.
ਹਾਂ, ਅਤੇ 2100 ਤਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 3000 ਕਰੋੜ ਤਕ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ.


ਟਿਪ
By the year 2100, the world's population will have increased to around 30 Billion = ਸਾਲ 2100 ਤਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 3000 ਕਰੋੜ ਤਕ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ.
Future perfect tense ਤਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ.
=
Future perfect tense ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ 'by' ਜਾਂ 'by then' ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
'ਸਾਲ 2100 ਤਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 3000 ਕਰੋੜ ਤਕ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ.' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ;
By the year 2100, the world's population will be increase to around 30 Billion
By the year 2100, the world's population have will increased to around 30 Billion
By the year 2100, the world's population will have increased to around 30 Billion
By the year 2100, the world's population is increasing to around 30 Billion
ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
Life ______
will have become
is become
has become
will has become
'ਸਾਲ 2020 ਤਕ, ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ;
By the year 2020, computers will taken over many of the jobs that people do today
By the year 2020, computers have to be taken over many of the jobs that people do today
By the year 2020, computers are taken over many of the jobs that people do today
By the year 2020, computers will have taken over many of the jobs that people do today
ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸੁਣੋ
By the year 2020, computers will have taken over many of the jobs that people do today.
ਸਾਲ 2020 ਤਕ, ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ


Life will have become more automated by then.
ਤਦ ਤਕ ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ


ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
By the year 2030, the Earth's supplies of oil, coal, and gas ______
have been run out
will have run out
has run out
will have ran out
'ਕੀ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੋਮੇ ਖੋਜ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ?' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ;
Will scientists have found other sources of energy by the year 2030?
Will scientists are found other sources of energy by the year 2030?
Will scientists have find other sources of energy by the year 2030?
Have scientists found other sources of energy by the year 2030?
ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸੁਣੋ
Will scientists have found other sources of energy by the year 2030?
ਕੀ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੋਮੇ ਖੋਜ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ?


Why do you ask that?
ਤੁਸੀ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ?


Because by that time, the Earth's supplies of oil, coal and gas will have run out.
ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੇਲ, ਕੋਇਲੇ, ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ


ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
How ______
have will
does
has
will have
'ਕੀ ਅਸੀ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਖੋਜ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵਾਂਗੇ?' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ;
Will we have found a way to feed all the people in the world by the year 2030?
Will we have find a way to feed all the people in the world by the year 2030?
Will we find a way to feed all the people in the world by the year 2030?
We will have found a way to feed all the people in the world by the year 2030?
ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸੁਣੋ
By the year 2030, will we have found a way to feed all the people in the world?
ਕੀ ਅਸੀ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਖੋਜ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵਾਂਗੇ?


Hopefully.
ਆਸ਼ਾਪੂਰਵਕ.


By that time, how will have education changed?
ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ?


ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸੁਣੋ
By the year 2100, the situation will have become worse.
ਸਾਲ 2100 ਤੱਕ, ਹਾਲਤ ਬਦਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ.


I don't think so, everything will have become less complicated by then.
ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਘੱਟ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ.


That is true but by that time people will have forgotten to work hard.
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਣਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ


ਸਾਲ 2100 ਤੱਕ, ਹਾਲਤ ਬਦਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ.
  • By the year 2100,
  • has been
  • will have
  • become worse
  • has
  • the situation
  'ਸਾਲ 2100 ਤੱਕ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਣਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ;
  By the year 2100, people have forgotten hardwork
  By the year 2100, people will have forgotten hard-work
  By the year 2100, people are forgetting hard-work
  By the year 2100, people forgot hard-work
  'ਸਾਲ 2100 ਤੱਕ, ਸਭ ਘੱਟ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ;
  By the year 2100, everything will become less complicated
  By the year 2100, everything becomes less complicated
  By the year 2100, everything will have become less complicated
  By the year 2100, everything became less complicated
  =
  !
  ਸੁਣੋ
  ਟਿਪ
  ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ