వంద సంవత్సరాల తర్వాత - Future Perfect Tense
try Again
Tip1:hello
Lesson 224
వంద సంవత్సరాల తర్వాత - Future Perfect Tense
డైలాగ్ వినండి
The world's population is increasing day by day.
ప్రపంచ జనాభా రోజురోజుకి పెరుగుతోంది.


Yes and by 2100, the world's population will have increased to around 30 Billion.
అవును, మరియు 2100 కల్లా, ప్రపంచ జనాభా సుమారు 30 బిల్లియన్లకు పెరిగి ఉంటుంది.


చిట్కా
By the year 2100, the world's population will have increased to around 30 Billion = 2100 సంవత్సరానికల్లా ప్రపంచ జనాభా సుమారు 30 బిల్లియన్లకు పెరిగి ఉంటుంది.
Future perfect tense ను ఏదైనా విషయం భవిషత్తులో ఒక సమయానికి పూర్తి అయి ఉంటుంది అని చెప్పటానికి వాడుతాము.
=
Future perfect tense లో తరచుగా 'by' లేదా 'by then' వాడుతాము.
'2100 సంవత్సరానికల్లా, ప్రపంచ జనాభా సుమారు 30 బిల్లియన్లకు పెరిగి ఉంటుంది.' కి ఆంగ్ల అనువాదాన్ని ఎంచుకోండి.;
By the year 2100, the world's population will be increase to around 30 Billion
By the year 2100, the world's population have will increased to around 30 Billion
By the year 2100, the world's population will have increased to around 30 Billion
By the year 2100, the world's population is increasing to around 30 Billion
ఖాళీగా ఉన్న స్థానాన్ని సరైన పదంతో పూరించండి.
Life ______
will have become
is become
has become
will has become
'2020 సంవత్సరానికల్లా, ఈరోజు మనుషులు చేసే చాలా పనులను కంప్యూటర్లు తీసుకుని ఉంటాయి.' కి ఆంగ్ల అనువాదాన్ని ఎంచుకోండి.;
By the year 2020, computers will taken over many of the jobs that people do today
By the year 2020, computers have to be taken over many of the jobs that people do today
By the year 2020, computers are taken over many of the jobs that people do today
By the year 2020, computers will have taken over many of the jobs that people do today
డైలాగ్ వినండి
By the year 2020, computers will have taken over many of the jobs that people do today.
2020 సంవత్సరానికల్లా, ఈరోజు మనుషులు చేసే చాలా పనులను కంప్యూటర్లు తీసుకుని ఉంటాయి.


Life will have become more automated by then.
అప్పటికి జీవితం ఇంకా స్వయంచాలకమయి ఉంటుంది.


ఖాళీగా ఉన్న స్థానాన్ని సరైన పదంతో పూరించండి.
By the year 2030, the Earth's supplies of oil, coal, and gas ______
have been run out
will have run out
has run out
will have ran out
'శాస్త్రవేత్తలు 2030 సంవత్సరానికల్లా ఇతర శక్తి వనరులు కనుగొని ఉంటారా?' కి ఆంగ్ల అనువాదాన్ని ఎంచుకోండి.;
Will scientists have found other sources of energy by the year 2030?
Will scientists are found other sources of energy by the year 2030?
Will scientists have find other sources of energy by the year 2030?
Have scientists found other sources of energy by the year 2030?
డైలాగ్ వినండి
Will scientists have found other sources of energy by the year 2030?
శాస్త్రవేత్తలు 2030 సంవత్సరానికల్లా ఇతర శక్తి వనరులు కనుగొని ఉంటారా?


Why do you ask that?
నువ్వు అది ఎందుకు అడుగుతున్నావ్?


Because by that time, the Earth's supplies of oil, coal and gas will have run out.
ఎందుకంటే, అప్పటికల్లా, భూమి యొక్క చమురు, బొగ్గు, సహజవాయు నిల్వలు అయిపోయి ఉంటాయి.


ఖాళీగా ఉన్న స్థానాన్ని సరైన పదంతో పూరించండి.
How ______
have will
does
has
will have
'మనం 2030 సంవత్సరానికల్లా, ప్రపంచంలోని జనాభా అంతటినీ పోషించటానికి ఒక దారిని కనుక్కొని ఉంటామా?' కి ఆంగ్ల అనువాదాన్ని ఎంచుకోండి.;
Will we have found a way to feed all the people in the world by the year 2030?
Will we have find a way to feed all the people in the world by the year 2030?
Will we find a way to feed all the people in the world by the year 2030?
We will have found a way to feed all the people in the world by the year 2030?
డైలాగ్ వినండి
By the year 2030, will we have found a way to feed all the people in the world?
మనం 2030 సంవత్సరానికల్లా, ప్రపంచంలోని జనాలందరినీ పోషించటానికి ఒక దారిని కనుక్కొని ఉంటామా?


Hopefully.
ఆశాజనకంగా


By that time, how will have education changed?
అప్పటికి, విద్య ఎలా మారి ఉంటుంది?


డైలాగ్ వినండి
By the year 2100, the situation will have become worse.
2100 సంవత్సరానికల్లా, పరిస్థితి విషమించి ఉంటుంది.


I don't think so, everything will have become less complicated by then.
నేను అలా ఆలోచించను. అప్పటికి అంతా తక్కువ కష్టంగా అయి ఉంటుంది.


That is true but by that time people will have forgotten to work hard.
అది నిజం, కానీ అప్పటికి మనుషులు కష్టపడి పనిచేయడం మర్చిపోయి ఉంటారు.


2100 సంవత్సరానికల్లా, పరిస్థితి విషమించి ఉంటుంది.
  • By the year 2100,
  • has been
  • will have
  • become worse
  • has
  • the situation
  '2100 సంవత్సరానికల్లా, మనుషులు కష్టపడి పనిచేయడం మర్చిపోయి ఉంటారు.' కి ఆంగ్ల అనువాదాన్ని ఎంచుకోండి.;
  By the year 2100, people have forgotten hardwork
  By the year 2100, people will have forgotten hard-work
  By the year 2100, people are forgetting hard-work
  By the year 2100, people forgot hard-work
  '2100 సంవత్సరానికల్లా, అంతా తక్కువ కష్టంగా అయి ఉంటుంది.' కి ఆంగ్ల అనువాదాన్ని ఎంచుకోండి.;
  By the year 2100, everything will become less complicated
  By the year 2100, everything becomes less complicated
  By the year 2100, everything will have become less complicated
  By the year 2100, everything became less complicated
  =
  !
  వినండి
  చిట్కా
  తదుపరి పదం