સો વર્ષ પછી - Future Perfect Tense
try Again
Tip1:hello
Lesson 224
સો વર્ષ પછી - Future Perfect Tense
ડાયલોગ સાંભળો
The world's population is increasing day by day.
દુનિયા ની વસ્તી દિવસે દિવસે વધતી જાય છે.


Yes and by 2100, the world's population will have increased to around 30 Billion.
હા, અને 2100 સુધી દુનિયા ની વસ્તી લગભગ 3000 કરોડ સુધી વધી ગઈ હશે.


ટીપ
By the year 2100, the world's population will have increased to around 30 Billion = વર્ષ 2100 સુધીમાં દુનિયા ની વસ્તી લગભગ 3000 કરોડ સુધી વધી ગઈ હશે.
Future perfect tense ત્યારે ઉપયોગ કરાય છે જયારે કોઈ ચીજ ભવિષ્ય માં એક સમય સુધી પૂરી થઈ ચુકી હશે.
=
Future perfect tense માં લગભગ 'by' અથવા 'by then' ઉપયોગ કરાય છે.
'વર્ષ 2100 સુધી દુનિયા ની વસ્તી લગભગ 3,000 કરોડ સુધી વધી ગઈ હશે ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર પસંદ કરો ;
By the year 2100, the world's population will be increase to around 30 Billion
By the year 2100, the world's population have will increased to around 30 Billion
By the year 2100, the world's population will have increased to around 30 Billion
By the year 2100, the world's population is increasing to around 30 Billion
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને ખાલી જગ્યા પૂરો
Life ______
will have become
is become
has become
will has become
'વર્ષ 2020 સુધીમાં, આજકાલ લોકો દ્વારા કરવામાં આવતા કામો ની જગ્યા કમ્પ્યુટરે લઇ લીધી હશે ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર પસંદ કરો;
By the year 2020, computers will taken over many of the jobs that people do today
By the year 2020, computers have to be taken over many of the jobs that people do today
By the year 2020, computers are taken over many of the jobs that people do today
By the year 2020, computers will have taken over many of the jobs that people do today
ડાયલોગ સાંભળો
By the year 2020, computers will have taken over many of the jobs that people do today.
વર્ષ 2020 સુધીમાં, આજકાલ લોકો દ્વારા કરાતા કામો ની જગ્યા કોમ્પ્યુટર એ લઇ લીધી હશે.


Life will have become more automated by then.
ત્યાં સુધી જીવન વધુ સ્વચાલિત થઇ ગયું હશે


ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
By the year 2030, the Earth's supplies of oil, coal, and gas ______
have been run out
will have run out
has run out
will have ran out
'શું વર્ષ 2030 સુધીમાં વૈજ્ઞાનિકો ઉર્જા ના બીજા સ્ત્રોત શોધી ચુક્યા હશે?' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર પસંદ કરો.;
Will scientists have found other sources of energy by the year 2030?
Will scientists are found other sources of energy by the year 2030?
Will scientists have find other sources of energy by the year 2030?
Have scientists found other sources of energy by the year 2030?
ડાયલોગ સાંભળો
Will scientists have found other sources of energy by the year 2030?
શું વર્ષ 2030 સુધીમાં વૈજ્ઞાનિકો ઉર્જા ના બીજા સ્ત્રોત શોધી ચુક્યા હશે?


Why do you ask that?
તમે એવું કેમ પૂછી રહ્યા છો?


Because by that time, the Earth's supplies of oil, coal and gas will have run out.
કારણ કે તે સમય સુધી, ધરતી નું તેલ, કોલસો, અને ગેસ નો ભંડાર પૂરો થઇ ગયો હશે


ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
How ______
have will
does
has
will have
'શું આપણે વર્ષ 2030 સુધીમાં દુનિયા ના બધા લોકો માટે પાલન-પોષણ ની કોઈ રીત શોધી લીધી હશે?' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર પસંદ કરો.;
Will we have found a way to feed all the people in the world by the year 2030?
Will we have find a way to feed all the people in the world by the year 2030?
Will we find a way to feed all the people in the world by the year 2030?
We will have found a way to feed all the people in the world by the year 2030?
ડાયલોગ સાંભળો
By the year 2030, will we have found a way to feed all the people in the world?
શું આપણે વર્ષ 2030 સુધીમાં બધા લોકો માટે પાલન-પોષણ ની કોઈ રીત શોધી લીધી હશે?


Hopefully.
આશાપૂર્વક.


By that time, how will have education changed?
તે સમય સુધી, શિક્ષા માં શું બદલાઈ ગયું હશે?


ડાયલોગ સાંભળો
By the year 2100, the situation will have become worse.
વર્ષ 2100 સુધી, સ્થિતિ ખરાબ થઇ ગઈ હશે.


I don't think so, everything will have become less complicated by then.
મને એવું નથી લાગતું, ત્યાં સુધી બધું જ થોડું ઓછુ જટિલ થઇ ગયું હશે.


That is true but by that time people will have forgotten to work hard.
આ સાચું છે, પરંતુ તે સમય સુધી લોકો મહેનત કરવાનું ભૂલી ગયા હશે.


વર્ષ 2100 સુધી, સ્થિતિ ખરાબ થઇ ગઈ હશે.
  • By the year 2100,
  • has been
  • will have
  • become worse
  • has
  • the situation
  'વર્ષ 2100 સુધી માં લોકો મહેનત કરવાનું ભૂલી ગયા હશે ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર પસંદ કરો.;
  By the year 2100, people have forgotten hardwork
  By the year 2100, people will have forgotten hard-work
  By the year 2100, people are forgetting hard-work
  By the year 2100, people forgot hard-work
  'વર્ષ 2100 સુધી, બધું ઓછુ જટિલ થઇ ગયું હશે ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર પસંદ કરો.;
  By the year 2100, everything will become less complicated
  By the year 2100, everything becomes less complicated
  By the year 2100, everything will have become less complicated
  By the year 2100, everything became less complicated
  =
  !
  સાંભળો
  ટીપ
  આગળનો શબ્દ