Using simple future for the present
try Again
Tip1:hello
Lesson 225
Using simple future for the present
टिप
The concert is about to start. = संगीत कार्यक्रम सुरु होणार आहे.
आपण लगेच किंवा खूप लवकरच होणार असलेल्या कामाचा/वस्तूचा उल्लेख करण्यासाठी '(to-be verb) + about to + infinitive' चा उपयोग करू शकतो.
=
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Hurry up! Your train ______
was about to
is about to
were about to
will about to
'आपले सेल फोन बंद करा, चित्रपट सुरु होणार आहे.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
Please turn off your cell phone, the movie is about to start.
Please turn off your cell phone, the movie was about to start.
टिप
The train is due to arrive at 6:40 pm. = ट्रेन संध्याकाळी 6:40 वर पोहोचण्यासाठी अपेक्षित आहे.
आपण अनुसूचित किंवा व्यवस्थित घटने विषयी बोलण्यासाठी 'to-be verb (due to) / to-be verb (supposed to)' चा वापर करतो.
=
'Due to' चा दुसरा अर्थ होतो: कारणाने (I got late due to the fog). पण इथे 'due to' याप्रमाणे वापरले गेले नाही.
'ते पुढच्या उन्हाळ्यात नवीन पूल निर्माण करणार आहेत.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
They are supposed start building the new bridge next summer.
They are supposed to start building the new bridge next summer.
'विमानाच्या उद्या सकाळी 6:30 वाजता जमिनीवर येण्याची अपेक्षा आहे.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
The plane is due to land at 6:30 tomorrow morning.
The plane is due land at 6:30 tomorrow morning.
टिप
All the students are to take their final exams on Friday = सर्व विद्यार्थी शुक्रवारी त्यांची अंतिम परीक्षा देतील
भविष्यात कोणाचा नियम उल्लेख करण्यासाठी आपण 'to-be verb + to + infinitive' चा वापर करतात.
=
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
New students ______
are to meet
is to meet
are to meeting
is to meeting
'आपल्याला कोणत्याही पत्रकारांच्या कोणत्याही प्रश्नाचे उत्तर देण्याची गरज नाही.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
You are not to answer any questions from any of the reporters.
You are to not answer any questions from any of the reporters.
'जेव्हा चित्रपट सुरु होणार असतो, तेव्हा सर्व लोक बसतात.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
Everyone sits down when the film is about to start.
Everyone sits down when the film will about to start.
'आज दुपारच्या आधी तुम्हाला त्याला हे पाकीट सुपूर्त करायचे आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
You are to handing this packet over to him before noon.
You are to hand this packet over to him before noon.
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
The Prime Minister ______
is to meeting
are to meet
is to meet
is to met
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
The museum ______
will be closed
will be close
will closed
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Neha ______
is to present
is to presented
is present
will presented
'पाऊस पडणार होता त्यामुळे आम्ही लवकर घरी गेलो.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
We walked home quickly as it was about to rain.
We walked home quickly as it will about to rain.
'राष्ट्रपति येणार आहेत.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा.
The president is about to come.
The president will about to come.
=
!
ऐका
टिप
पुढील शब्द