Using future tense for the past
try Again
Tip1:hello
Lesson 227
Using future tense for the past
टिप
He thought he would go to the party = त्याने विचार केला होता कि तो पार्टीमध्ये जाईल.
इथे एका अशा घटनेविषयी बोलले जात आहे जी भूतकाळात घडली आहे, पण तिच्यामध्ये, त्या वेळी, भविष्याविषयी बोलले जात होते.
At that time, I thought I would get a good job = त्या वेळी, मी विचार केला होता कि मला चांगली नोकरी मिळेल.
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
I ______
was going to
was going to be
was going
was go to
त्याने विचार केला होता ती ट्रीप मजेदार असेल.
  • is be
  • would be fun
  • he thought
  • are
  • that trip
  • would
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  We ______
  were going to
  was going to
  सगळ्यांनी विचार केला होता कि जलतरण तलाव स्वच्छ असेल.
  • would be clean
  • is clean
  • Everyone thought that
  • had been cleaned
  • the swimming pool
  • was clean
  'त्या वेळी मार्च होता. राम आपली नोकरी पुढच्या महिन्यापासून सूर करत होता.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
  ;
  It is March then. Ram was starting his job the next month
  It was March then. Ram was starting his job the next month
  It was March then. Ram will start his job the next month
  It was March then. Ram will be start his job the next month
  'ते सगळे व्यस्त होते. प्रदर्शन एका आठवड्याच्या काळात होणार होते.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
  ;
  They all were busy. The exhibition was go to happen in a week's time.
  They all were busy. The exhibition will be happening in a week's time.
  They all were busy. The exhibition are going to happen in a week's time.
  They all were busy. The exhibition was going to happen in a week's time.
  आम्ही मुंबईत मंदिरात जाणार होतो.
  • the temple
  • we were
  • going to
  • we was
  • in Mumbai
  • go to
  श्याम गुरुवारी एका मिटिंगला जाणार होता
  • on Thursday
  • a meeting
  • Shyam
  • at Thursday
  • was going to
  • go to
  'रिता आणि तिचा परिवार सुट्टीसाठी शिलाँगला जात आहेत.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
  ;
  Rita and her family will going to Shillong for vacations.
  Rita and her family will be go to Shillong for vacations.
  Rita and her family were going to Shillong for vacations.
  Rita and her family going to Shillong for vacations.
  त्याने वचन दिले होते कि तो पुढच्या सोमवारी मला जत्रेमध्ये घेऊन जाईल
  • to the fair
  • next monday
  • he had promised me
  • that he is
  • that he would
  • take me
  माझी मैत्रीण मला भेटणार होती जेव्हा मी मुंबईमध्ये होतो
  • to meet me when
  • will supposed
  • I was
  • my friend
  • in Mumbai
  • was supposed
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  When I was young I didn't know what kind of a job I ______
  are do
  is do
  would do
  am do
  'नाटक 8:00 वाजता सुरु होणार होते पण आम्हाला 8:15 पर्यंत वाट पहावी लागली.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
  ;
  The play was suppose to start at 8 p.m. but we had to wait till 8:15 p.m.
  The play was supposed to start at 8 p.m. but we had to wate till 8:15 p.m.
  The play was sapposed to start at 8 p.m. but we had to wait till 8:15 p.m.
  The play was supposed to start at 8 p.m. but we had to wait till 8:15 p.m.
  मी तिच्या घरी जाणार होतो
  • going
  • I was
  • about to
  • go to
  • her place
  • go
  मी सुट्टी घेणार होतो पण कार्यालयात पुष्कळ काम होते.
  • I was going to
  • take a leave but
  • there was
  • work at the office
  • too much
  • I will be
  मी धावण्यामध्ये भाग घेणारच होतो.
  • in the race
  • I was
  • take part
  • about
  • about to
  • go
  टिप
  =
  Past मध्ये Future विषयी बोलताना, हे सर्व वापरले जाऊ शकतात: was/were going to; would; 'was/were' about to; 'was/were' supposed to; was/were to.
  =
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द