Reflexive pronouns vs. 'each other'
try Again
Tip1:hello
Lesson 228
Reflexive pronouns vs. 'each other'
टिप
Karan and Arjun looked at themselves in the photo = करन आणि अर्जुनने स्वतःला छायाचित्रात पाहिले
करनने स्वतःला छायाचित्रात पहिले, आणि अर्जुनने स्वतःला छायाचित्रात पहिले.
Karan and Arjun looked at each other = करन आणि अर्जुनने एकमेकांना पहिले
करन आणि अर्जुन ने एकमेकांकडे पहिले = करनने अर्जुनकडे पहिले, आणि अर्जुनने करनच्या दिशेने पहिले.
टिप
God helps those who help themselves = जे स्वतःची मदत करतात, देव त्याची मदत करतो
Themselves, ourselves, yourself etc.
'Reflexive pronoun' हैं. Reflexive - स्वतःहून काही करणे/स्वतःसाठी काही करणे
We helped each other in preparing for the exam = परीक्षेची तयारी करण्यासाठी, आम्ही एकमेकांची मदत केली
Each other - एकमेकांसाठी काही करणे.
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Karan, this is Ali. Have you met ______
yourselves
each other
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
They love ______
each other
every other
ourselves
himself
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
We decided not to ask for help and do it ______
each other
ourselves
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
You should stop blaming ______
each other
yourselves
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Have you looked at ______
yourselves
each other
टिप
=
Singular मध्ये reflexive pronouns च्या मागे 'self' लागते आणि Plural मध्ये 'selves' लागते.
=
Type Reflexive Pronouns
Singular Myself, Yourself, Himself, Herself, Itself
Plural Ourselves, Yourselves, Themselves
करन आणि अर्जुन एकमेकांना खूप काळापासून भेटले नाहीत.
  • haven't met
  • each other for
  • Karan and Arjun
  • a long time
  • themself for
  • themselves for
  'माझ्या मित्रांनी कार्यक्रमाचा आनंद घेतला' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
  ;
  My friends enjoyed each other at the concert
  My friends enjoyed itself at the concert
  My friends enjoyed themselves at the concert
  My friends enjoyed herself at the concert
  आयुषने आपल्या गाडीची डागडुजी स्वतः केली
  • himselves
  • his car
  • itself
  • himself
  • themselves
  • Ayush repaired
  'राहुल फक्त स्वतःविषयी विचार करतो.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
  ;
  Rahul only thinks about itself
  Rahul only thinks about himself
  Rahul only thinks about herself
  Rahul only thinks about yourself
  'आम्ही रिपोर्ट बनवण्यासाठी एकमेकांची मदत केली' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
  ;
  We helped ourselves with our reports
  We helped itself with our reports
  We helped themselves with our reports
  We helped each other with our reports
  मी माझ्यासाठी एक भेटवस्तू खरेदी केली
  • a gift
  • I bought
  • meself
  • I brought
  • mineself
  • myself
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  Raghav, did you make this presentation ______
  yourself
  itself
  yourselves
  themselves
  देव आणि सीताने एकमेकांकडे पहिले आणि हसले
  • looked at
  • themselves
  • Dev and Sita
  • and smiled
  • each other
  • themself
  अजय आणि अमर सहसा एकमेकांना ई-मेल लिहितात
  • Ajay and Amar
  • write e-mails to
  • themselves
  • often
  • each other
  • oftenly
  Personal Pronoun Reflexive Pronoun
  I Myself
  You Yourself
  He Himself
  She Herself
  It Itself
  We Ourselves
  You Yourselves
  They Themselves
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द