Reflexive pronouns vs. Object pronouns
try Again
Tip1:hello
Lesson 229
Reflexive pronouns vs. Object pronouns
टिप
He spoke to us = तो आमच्याशी बोलला
Us = object pronoun. वर दिल्या गेलेल्या वाक्यामध्ये 'he' (subject) ने 'us' (object) सोबत बोलणे केले (verb = spoke).
We were proud of ourselves = आम्हाला स्वतःवर गर्व होता
Ourselves = Reflexive pronoun (स्वतः)
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
We turned around and saw a strange animal behind ______
us
ourselves
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Don't help me. I can help ______
me
myself
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
I can't believe you cut ______
yourself
your
yours
you
'मी माझ्या भावाला माझ्या बरोबर आणेन' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
I will bring my brother along with me
I will bring my brother along with myself
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Don't worry, the children are big enough to look after ______
themselves
theirselves
themself
themselfs
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Suddenly, I saw Raj standing beside ______
me
myself
'तिने तिला खरे सांगितले' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
She told herself the truth
She told her the truth
टिप
=
Object pronoun (me, you, him, her, it, them) एकतर 'verb' च्या नंतर येते किंवा 'preposition' च्या नंतर
=
नेहा तिच्याशी पार्टी विषयी बोलत आहे.
  • Neha
  • her
  • herself
  • is talking to
  • about the party
  • themselves
  मी स्वतः हे करू शकतो.
  • me
  • myself
  • them
  • I can
  • by me
  • do this
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  You don't have to tell ______
  myself
  me
  ती नेहमी त्यांच्याशी बोलत असते
  • always
  • himself
  • she is
  • them
  • talking to
  • themselves
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  I am never able to tell ______
  himself
  him
  ते आपणहून घरी जातील.
  • themselves
  • they will
  • them
  • go home
  • go to home
  • their
  सगळ्या मुलांनी आपल्या पिशव्या स्वतः पॅक केल्या
  • packed their bags
  • them
  • All the kids
  • themselves
  • themselfs
  • itself
  'ते आमच्याविषयी तर बोलतात, पण ते आम्हाला चांगल्या रीतीने ओळखत नाहीत' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
  ;
  They talk about us, but they don't really know us well
  They talk about ourselves, but they don't really know us well
  They talk about us, but they don't really know ourselves well
  They talk about us, but they don't really know we well
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  We went for a horror movie. We were shivering with fear in the middle of ______
  itself
  it
  मला त्याला स्वतः बाहेर काढावे लागले
  आपल्याला स्वतःची लाज वाटली पाहिजे
  • your
  • yourself
  • ashamed of
  • you
  • ashamed to
  • should be
  संवाद ऐका
  We went to a jungle this morning. We all were very excited and all the kids had packed their bags themselves. I was scared because I was the only elder among us.
  आम्ही आज सकाळी जंगलात गेलो. आम्ही सर्व खूप उत्साही होतो आणि सर्व मुलांनी आपल्या पिशव्या स्वतः पॅक केल्या. मी घाबरले होते कारण आम्हा सर्वांमध्ये मीच एकटी मोठी होते.


  Jungle? That sounds interesting!
  जंगल? हे खूप मनोरंजक जाणवते!


  The starting one hour was thrilling but we were afraid to see there was no other jeep on either side of our jeep. We got down to see some plants and our jeep accidentally left us.
  सुरुवातीचा एक तास पुष्कळ रोमांचक होता पण आम्ही घाबरलेलो होतो हे पाहून कि आमच्या जीप च्या आजूबाजूला कोणतीही जीप नव्हती. आम्ही खाली उतरलो काही झाडे पाहण्यासाठी आणि नकळत आमची जीप आम्हाला सोडून गेली.


  That's scary! What happened next?
  हे भयावह आहे! मग काय झाले?


  The jungle was horrifying and we were shivering in the middle of it. We had nobody around us. Two kids started looking for help while Ram and I were keeping an eye on our bags.
  जंगल पुष्कळ भयावह होते आणि आम्ही त्याच्या मध्ये थरकापत होतो. आमच्या आजूबाजूला कोणी नव्हते. दोन मुलांनी मदत शोधायला सुरुवात केली जोपर्यंत राम आणि मी आमच्या पिशव्यांची देखरेख करत होतो.


  You are very brave, I must say!
  मला मानावे लागेल, तुम्ही खूप धैर्यवान आहात!


  The kids were nowhere to be seen and Ram fell in a pit. He got scared and started to cry, I had to pull him out myself.
  मुले कुठेच दिसत नव्हती आणि राम खड्ड्यात पडला. तो घाबरला आणि रडू लागला. मला त्याला स्वतः बाहेर काढावे लागले.


  Oh no! I What happened finally?
  ओह नाही! शेवटी काय झाले?


  Finally, after two hours we got some help and came back to our hotel. We got ourselves some food at the restaurant and relaxed for a while.
  शेवटी, दोन तासानंतर आम्हाला मदत मिळाली आणि आम्ही आमच्या हॉटेल मध्ये परत आलो. आम्ही आमच्यासाठी रेस्टॉरंट मधून काही जेवण घेतले आणि काही वेळ आराम केला.


  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द