Reflexive pronouns vs. Object pronouns
try Again
Tip1:hello
Lesson 229
Reflexive pronouns vs. Object pronouns
చిట్కా
He spoke to us = అతను మాతో మాట్లాడాడు
Us = object pronoun. పైన ఇచ్చిన వాక్యంలో 'he' (subject), 'us' (object) తో మాట్లాడాడు (verb = spoke).
We were proud of ourselves = మేము మా పట్ల గర్వంగా ఉన్నాము (ఉంటిమి)
Ourselves = Reflexive pronoun (మాకు మేము)
ఖాళీగా ఉన్న స్థానాన్ని సరైన పదంతో పూరించండి.
We turned around and saw a strange animal behind ______
us
ourselves
ఖాళీగా ఉన్న స్థానాన్ని సరైన పదంతో పూరించండి.
Don't help me. I can help ______
me
myself
ఖాళీగా ఉన్న స్థానాన్ని సరైన పదంతో పూరించండి.
I can't believe you cut ______
yourself
your
yours
you
'నేను నాతో పాటుగా మా తమ్ముడ్ని తీసుకుని వస్తాను.' కి ఆంగ్ల అనువాదాన్ని ఎంచుకోండి.
I will bring my brother along with me
I will bring my brother along with myself
ఖాళీగా ఉన్న స్థానాన్ని సరైన పదంతో పూరించండి.
Don't worry, the children are big enough to look after ______
themselves
theirselves
themself
themselfs
ఖాళీగా ఉన్న స్థానాన్ని సరైన పదంతో పూరించండి.
Suddenly, I saw Raj standing beside ______
me
myself
'ఆమె ఆమెకి నిజం చెప్పింది.' కి ఆంగ్ల అనువాదాన్ని ఎంచుకోండి.
She told herself the truth
She told her the truth
చిట్కా
=
Object pronoun (me, you, him, her, it, them) అయితే 'verb' తర్వాత వస్తుంది లేదా 'preposition' తర్వాత వస్తుంది.
=
నేహ ఆమెతో పార్టీ గురించి మాట్లాడుతూ ఉంది.
  • Neha
  • her
  • herself
  • is talking to
  • about the party
  • themselves
  నేను దీనిని స్వయంగా చేయగలను.
  • me
  • myself
  • them
  • I can
  • by me
  • do this
  ఖాళీగా ఉన్న స్థానాన్ని సరైన పదంతో పూరించండి.
  You don't have to tell ______
  myself
  me
  ఆమె ఎప్పుడూ వారితో మాట్లాడుతూ ఉంది.
  • always
  • himself
  • she is
  • them
  • talking to
  • themselves
  ఖాళీగా ఉన్న స్థానాన్ని సరైన పదంతో పూరించండి.
  I am never able to tell ______
  himself
  him
  వారు ఇంటికి స్వయంగా వెళ్తారు
  • themselves
  • they will
  • them
  • go home
  • go to home
  • their
  పిల్లలందరూ వాళ్ళ సంచులు వాళ్ళే ప్యాక్ చేసుకున్నారు.
  • packed their bags
  • them
  • All the kids
  • themselves
  • themselfs
  • itself
  'వాళ్ళు మన గురించి మాట్లాడుతారు, కానీ వాళ్లకి నిజంగా మనం బాగా తెలీదు.' కి ఆంగ్ల అనువాదాన్ని ఎంచుకోండి.;
  They talk about us, but they don't really know us well
  They talk about ourselves, but they don't really know us well
  They talk about us, but they don't really know ourselves well
  They talk about us, but they don't really know we well
  ఖాళీగా ఉన్న స్థానాన్ని సరైన పదంతో పూరించండి.
  We went for a horror movie. We were shivering with fear in the middle of ______
  itself
  it
  నేను తనని స్వయంగా బయటికి తీయాల్సి వచ్చి ఉండింది.
  మీరు మీ గురించి సిగ్గుపడాలి
  • your
  • yourself
  • ashamed of
  • you
  • ashamed to
  • should be
  డైలాగ్ వినండి
  We went to a jungle this morning. We all were very excited and all the kids had packed their bags themselves. I was scared because I was the only elder among us.
  మేము ఈ ఉదయం ఒక అడవికి వెళ్ళాము. మేము అంతా చాలా ఉత్సాహంగా ఉండాము మరియు అందరు పిల్లలు వారి సంచులు వారే ప్యాక్ చేసుకున్నారు. నేను భయపడ్డాను ఎందుకంటే మాలో నేను మాత్రమే పెద్దవాడిని.


  Jungle? That sounds interesting!
  అడవా? అది చాలా ఆసక్తికరంగా అనిపిస్తుంది


  The starting one hour was thrilling but we were afraid to see there was no other jeep on either side of our jeep. We got down to see some plants and our jeep accidentally left us.
  ప్రారంభంలో ఒక గంట థ్రిల్లింగ్గా ఉండింది కానీ మా జీప్ ఇరువైపులా ఏ ఇతర జీప్ లేకపోవడం చూసి మేము భయంగా ఉండాము. మేము కొన్ని మొక్కలు చూడటానికి క్రిందికి దిగగానే మా జీప్ అనుకోకుండా మమ్మల్ని వదిలి వెళ్ళిపోయింది.


  That's scary! What happened next?
  అది భయానకంగా ఉంది! తర్వాత ఏమయ్యింది?


  The jungle was horrifying and we were shivering in the middle of it. We had nobody around us. Two kids started looking for help while Ram and I were keeping an eye on our bags.
  అడవి భయానకంగా ఉండింది మరియు మేము దాని మధ్యలో వణుకుతూ ఉండాము. మేము మా చుట్టూ ఎవరూ లేకుండా ఉండాము. రామ్ మరియు నేను మా సంచులపై ఒక కన్ను వేసి ఉంచితే, ఇద్దరు పిల్లలు సహాయం కోసం చూడటం ప్రారంభించారు .


  You are very brave, I must say!
  నువ్వు చాలా ధైర్యవంతుడివి, నేను చెప్పి తీరాలి!


  The kids were nowhere to be seen and Ram fell in a pit. He got scared and started to cry, I had to pull him out myself.
  పిల్లలు ఎక్కడా కనిపించలేదు మరియు రామ్ ఒక పిట్ లో పడిపోయాడు. అతను భయపడి ఏడవడం మొదలుపెట్టాడు, నేనే అతనిని స్వయంగా బయటకు లాగాల్సి వచ్చి ఉండింది.


  Oh no! I What happened finally?
  ఓ అయ్యో! చివరకు ఏమైంది?


  Finally, after two hours we got some help and came back to our hotel. We got ourselves some food at the restaurant and relaxed for a while.
  చివరగా, రెండు గంటల తర్వాత మేము కొంత సహాయం పొంది, తిరిగి మా హోటల్ కి వచ్చాము. రెస్టారెంట్ వద్ద మేము మాకు కొంత ఆహారం పొందాము మరియు కొంతకాలం విశ్రాంతి తీస్కున్నాము.


  =
  !
  వినండి
  చిట్కా
  తదుపరి పదం