Determiners Quantifiers : Tons of, Several, Most, All, Half of, None, The whole,
try Again
Tip1:hello
Lesson 230
Determiners Quantifiers : Tons of, Several, Most, All, Half of, None, The whole,
टिप
There are lots of fruits in the baskets = टोपल्यांमध्ये पुष्कळ फळे आहेत
There are tons of fruits in the baskets = टोपल्यांमध्ये पुष्कळ फळे आहेत
'Tons of' चा वापर 'a lot of/lots of' च्या जागी केला जातो. पण हे 'lot/lots' पेक्षा अधिक अनौपचारिक आहे.
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
We need ______
a lots of
several
lots of
a lot
टिप
A large number of complaints were registered against the company = कंपनीच्या विरोधात एक मोठ्या संख्येने तक्रारी नोंदविल्या गेल्या.
Several complaints were registered against the company = कंपनीच्या विरोधात बऱ्याच तक्रारी नोंदविल्या गेल्या.
'A large number of', आणि 'several' चा वापर अनेकवचन गणनीय नामांच्या आधी केला जातो.
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
______
A large number
A large number of
Several of
A lot
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
I knew ______
whole
several
none
a lot
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
I ate ______
a lot of
lots of
a lot
several
'ते सर्व यायला तयार होते' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
;
Several of them were ready to come.
None of them was ready to come.
All of them were ready to come.
They were ready to come.
'सर्व खोल्या नोकरांद्वारे साफ केल्या गेल्या होत्या.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
;
The whole room was cleaned by the servants
None of the rooms were cleaned by the servants
All the rooms were cleaned by the servants
Most of the rooms were cleaned by the servants
टिप
Half (of) my friends are bachelors = माझे अर्धे मित्र अविवाहित आहेत (माझ्या मित्रांपैकी अर्धे अविवाहित आहेत)
'Half' किंवा 'half of' च्या नंतर नेहमी एका निर्धारक (determiner) येतो. 'Half my friends' (माझे अर्धे मित्र) / 'Half of my friends' (माझ्या मित्रांपैकी अर्धे) दोन्ही योग्य आहे
Half of them were unaware of the new technology = त्यांच्यापैकी अर्धे तंत्रज्ञानाशी अनभिज्ञ होते.
इथे half them बोलू शकलो नसतो. Half them = अर्धे ते; चा काही अर्थ होत नाही
'अर्धे लोक रांगेत बसले होते.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
;
Most of the people were sitting in the queue.
Half from the people were sitting in the queue.
Halves of the people were sitting in the queue.
Half of the people were sitting in the queue.
'सर्व सैनिक धैर्याने लढले.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
;
Every of the soldiers fought with courage
None of the soldiers fought with courage
All the soldiers fought with courage
Most of the soldiers fought with courage
'मला एकही ड्रेस व्यवस्थित बसला नाही' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
;
None of the dresses fit me
None dresses fit me
Whole dresses fit me
No of the dresses fit me
टिप
The whole family came to the ceremony = पूर्ण कुटुंब समारंभात आले होते.
'Whole' चा अर्थ आहे - पूर्ण किंवा सर्व. याचा वापर एकवचन नामाच्या सोबत केला जातो.
=
'पूर्ण गोष्ट महिलांच्या बाबतीत होती' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
;
The hole story was about women
The whole story was about womans
The whole story was about women
The whole stories were about women
टिप
Most teenagers love pop music = अत्याधिक किशोरवयीनांना पॉप संगीत आवडते
'Most' चा अर्थ आहे 'अत्याधिक'. याचा वापर नाम किंवा विशेषण च्या आधी केला जाऊ शकतो.
Most of the students in my class are Spanish = माझ्या वर्गात अत्याधिक विद्यार्थी स्पॅनिश आहेत.
'Most of' चा वापर फक्त नामाच्या सोबत केला जातो, जर नामाच्या नंतर 'determiner' (the, those, my, her) असेल.
'बहुतेक लोक माझ्या ओळखीचे होते' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
;
Most of the people were known to me
Most the people were known to me
All the people were known to me
Most of people were known to me
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
He has eaten ______
half a plate
half of plate
halves plate
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
I have studied it ______
all
all of
most of
several
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
______
The whole
Half of
None
Most
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
______
All
Whole
All of
Most
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
______
The hole
The whole
Most of
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
______
None of
None
The whole
Most
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
______
A lot
Lots
The whole
Half of
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
We ______
all
all of
whole
most
=
!
ऐका
टिप
पुढील शब्द