Gym मधील संभाषण
try Again
Tip1:hello
Lesson 232
Gym मधील संभाषण
संवाद ऐका
I am planning to join a gym.
मी gym ला जाण्याची योजना बनवत आहे.


That's great, which one?
खूप छान, कोणती?


I don't know any good one in this area, can you suggest one?
मला या क्षेत्रात काही चांगले माहित नाही, काय आपण एखादे सांगू शकता?


Sure, my friend Ram runs a gym nearby.
अवश्य, जवळच माझा मित्र राम gym चालवतो.


Ok, I will visit him today.
ठीक आहे. मी आज त्याला भेटेन.


संवाद ऐका
Hello Dev, how are you? I was expecting you.
हॅलो देव, आपण कसे आहात? मी आपली वाट पाहत होतो.


Can you tell me the benefits of joining a gym?
काय आपण मला gym ला जाण्याचे लाभ सांगू शकता?


'आपण कमीतकमी 5 किलो वजन कमी कराल' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
You have reduced at least 5 kg weight
You will reduce at least 5 kg weight
'आपण तणावमुक्त राहाल आणि जीवनाविषयी सकारात्मक व्हाल ' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
You will be relaxed and positive about life
You are relaxed and positive about life
'आपल्याला अधिक तरुण आणि अधिक आरोग्यपूर्ण जाणवेल.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
You will feel younger and healthier
You will be feeling younger and healthier
आपला उर्जा स्तर अत्यंत उच्चतम राहील
  • much higher
  • level
  • are
  • will be
  • is
  • Your energy
  मित्रांसोबत आपले संबंध अधिक आनंदित होतील.
  • happier
  • your relationships
  • are
  • with friends
  • is
  • will be much
  'आपले सामान्य स्वास्थ्य उत्तम होईल.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
  Your general fitness is improve
  Your general fitness will improve
  आपले खाण्याबद्दलचे विचार बदलतील
  • will
  • the way you
  • is
  • think about food
  • are
  • change
  'आपले मित्र विचार करतील आपण खूप अद्भुत वाटत आहात' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
  Your friends think you are looking wonderful
  Your friends will think you are looking wonderful
  संवाद ऐका
  When you join, I will make you meet my instructor.
  जेव्हा आपण इथे यायला लागाल तेव्हा मी तुम्हाला तुमच्या प्रशिक्षकाशी ओळख करून देईन.


  Thanks a lot.
  आपले खूप आभार.


  आपल्याला रोज व्यायाम करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे
  • exercice
  • every day
  • You should
  • try to
  • every daily
  • exercise
  'जर उष्णता खूप जास्त असेल तर आपल्याला धावणे बंद केले पाहिजे.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
  You should stop running if it's too hot
  You should stop run if it's too hot
  आपल्याला दर 10 मिनिटांसाठी आराम करण्यासाठी थांबले पाहिजे.
  • to rest
  • every
  • you should
  • 10 minutes
  • stop
  • you would
  'आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचा व्यायाम केला पाहिजे' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
  You will do different kinds of exercises
  You should do different kinds of exercises
  आपल्याला रोज एका ठराविक वेळीच व्यायाम केला पाहिजे
  • every day
  • You should
  • at the same time
  • You will
  • exercise
  • You are
  'आपल्याला हिवाळ्याच्या महिन्यात सुद्धा व्यायाम केला पाहिजे.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
  You should exercise through the winter months
  You have to exercise through the winter months
  आपण शक्य तितक्या लवकर व्यायामास सुरुवात केली पाहिजे
  • you are
  • As soon as you can,
  • exercising
  • you should
  • you do
  • start
  'आपल्याला फक्त तोच व्यायाम केला पाहिजे ज्यामध्ये आपल्याला मजा येईल' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
  You should only do those exercises that you really enjoy doing.
  You only do those exercises that you really enjoy doing.
  संवाद ऐका
  What are the benefits of joining a gym?
  जिमला जाण्याचे फायदे काय आहेत?


  You will reduce at least 5 kg weight.
  आपण कमीतकमी 5 किलो वजन कमी कराल.


  What else?
  आणि काय?


  You will be relaxed and positive about life.
  आपण तणावमुक्त राहाल आणि जीवनाच्या बाबतीत सकारात्मक राहाल.


  That would be a good feeling! What else?
  हा तर खूप चांगला अनुभव असेल! आणखी सांगा?


  You will feel younger and healthier. Your general fitness will improve.
  आपण अधिक तरुण आणि स्वास्थ्य अनुभवाल. आपल्या सामान्य स्वास्थ्यामध्ये सुधारणा होईल.


  Wow! I can't wait to join now. Tell me more!
  वाह! आता मी जाण्याची वाट पाहू शकत नाही. मला आणखी सांगा!


  Your friends will think you are looking wonderful.
  आपले मित्र विचार करतील आपण खूप अद्भुत वाटत आहात.


  संवाद ऐका
  What are the do's and don'ts of doing exercise?
  व्यायाम करताना काय केले पाहिजे आणि काय नाही?


  You should stop running if it's too hot.
  जर उष्णता खूप जास्त असेल तर आपल्याला धावणे बंद केले पाहिजे.


  Oh, I will keep that in mind. What else?
  मी हे लक्षात ठेवेन. आणखी सांगा?


  You should do different kinds of exercises.
  आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचा व्यायाम करायला हवा.


  I will make sure I do that. Anything else?
  मी हे नक्की करेन, आणखी काही?


  You should exercise through the winter months.
  आपल्याला हिवाळ्याच्या महिन्यात सुद्धा व्यायाम केला पाहिजे.


  Anything specific about difficult exercises?
  अवघड व्यायामाविषयी काही विशेष सल्ला?


  You should only do those exercises that you really enjoy doing.
  आपल्याला तोच व्यायाम केला पाहिजे ज्यामध्ये आपल्याला मजा येईल.


  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द