Perbendaharaan Kata: Kesihatan dan Keselamatan
try Again
Tip1:hello
Lesson 235
Perbendaharaan Kata: Kesihatan dan Keselamatan
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
Companies are ______
increasing
increasingly
increases
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
We should ______
champ
champion
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
We should focus on ______
highlighter
highlighting
highlights
highlight
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
The norms of this company ______
difference
different
differ
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
More ______
vigilant
vigilance
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
All the ______
assess
assessments
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
The results are ______
visible
vision
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
One ______
distinguish
distinguishing
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
Safety needs are taken care of ______
thoroughout
throughout
throwout
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
Companies should ______
increases
increase
increasing
increasingly
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
It ______
increase
increases
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
It is ______
essentially
essential
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
It is not just the top companies that should ______
highlighting
highlight
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
That is what the ______
different
differ
difference
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
How are the safety measures taken by your company ______
difference
different
differ
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
Abdullah's company kept a ______
vigilance
vigil
vigilant
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
How does your company ______
assessment
assess
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
They have a ______
vision
visible
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
How do you ______
distinguishing
distinguish
=
!
Dengar
Tip
Perkataan seterusnya