Could को प्रयोग
try Again
Tip1:hello
Lesson 236
Could को प्रयोग
टिप
He could play the piano when he was four. = ऊ चार वर्षको हुँदा पियानो बजाउन सक्थ्यो.
हामी 'could' को प्रयोग योग्यता दर्शाउनका लागि गर्छौं. 'Could', can को past रूप हो.
=
मिसिंग शब्दको चयन गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
______
He could
He can
Could
Can
टिप
He could not play the piano when he was four. = ऊ चार वर्षको हुँदा पियानो बजाउन सक्दैन थियो.
Couldn't/could not, 'could' को नकारात्मक रूप हो.
=
'जब म बच्चा थिए म कम्प्यूटर चलाऊन सक्दैन थिए.' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद चयन गर्नुहोस्
I couldn't operate the computer when I was a child.
I can't operate the computer when I was a child.
टिप
Could he play the piano when he was four? = के ऊ चार वर्सको उमेरमा पियानो बजाउन सक्थ्यो?
प्रश्नवाचक वाक्य 'could' बाट शुरु हुन्छ र हामी 'could' पछी subject लगाउछौं.
Yes, he could = हो, ऊ बजाउन सक्थ्यो.
यी वाक्यहरुको उत्तर दिनका लागि:
Yes/No + subject + could/couldn't.
मिसिंग शब्दको चयन गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
______
Could she
She could
Could
Can she
could सबै subject pronouns सित अपरिवर्तित रहिन्छ
i could
you could
he could
she could
it could
we could
they could
'के तपाई लेसन लिनु अगाडि गिटार बजाउन सक्नु हुन्थ्यो? ' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद चयन गर्नुहोस्.;
Could you play the guitar before taking lessons?
Did you could play the guitar before taking the lessons?
You could play the guitar before taking lessons?
Do you could play the guitar before taking the lessons?
'हामी जब साना थियौं हामी अंग्रेजी बोल्न सक्दैन थियौं.' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद चयन गर्नुहोस्.;
We could not speak English when we were young.
We can not speak English when we were young.
We do not speak English when we were young.
We were not speak English when we were young.
मिसिंग शब्द चयन गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
______
They could
They were
Could they
Can they
'म्यूज़िक ठुलो भएकोले हिजो राती मैले उसलाई सुन्न सकिन. ' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद चयन गर्नुहोस्.;
I couldn't hear him last night because of the loud music.
I do not hear him last night because of the loud music.
I can't hear him last night because of the loud music.
I wasn't hear him last night because of the loud music.
'मेरा हजुरबुवा पौडी खेल्न सक्दैन थिए.' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद चयन गर्नुहोस्.;
My grandfather couldn't swim.
My grandfather can't swim.
My grandfather didn't swim.
My grandfather hasn't swim.
'जब हिजो कम्प्यूटर बिग्र्यो, मैले ठीक गर्न सकिन.' को अंग्रेज़ी अनुवाद चयन गर्नुहोस्.;
When the computer crashed yesterday, I couldn't fix it.
When the computer crashed yesterday, I didn't fix it.
When the computer crashed yesterday, I could fix it.
When the computer crashed yesterday, I have not fix it.
'म आफ्नो बीऔं दशकमा दस माईल कुद्न सक्थे. ' को अंग्रेज़ी अनुवाद चयन गर्नुहोस्.
I could run ten miles in my twenties.
I could ran ten miles in my twenties.
'जब म बच्चा थिए तब म चाइनीज़ बोल्न सक्थे.' को अंग्रेज़ी अनुवाद चयन गर्नुहोस्.;
I could speak Chinese when I was a kid.
I can speak Chinese when I was a kid.
I was spoke Chinese when I was a kid.
I was speak Chinese when I was a kid.
हिजो म आँफै सोफ़ाबाट उठ्न सकिन.
  • by myself
  • lift
  • yesterday,
  • I
  • couldn't
  • the couch
  =
  !
  सुन्नुहोस्
  टिप
  अर्को शब्द