Could चा उपयोग
try Again
Tip1:hello
Lesson 236
Could चा उपयोग
टिप
He could play the piano when he was four. = जेव्हा तो चार वर्षाचा होता, तो पियानो वाजवू शकत होता.
आपण 'could' चा वापर योग्यता दर्शविण्यासाठी करतो. 'Could', can चे past रूप आहे.
=
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
______
He could
He can
Could
Can
टिप
He could not play the piano when he was four. = जेव्हा तो चार वर्षाचा होता, तो पियानो वाजवू शकत होता
Couldn't/could not, 'could' चे नकारात्मक रूप आहे
=
'जेव्हा मी लहान मूल होतो तेव्हा मी संगणक चालवू शकत नव्हतो.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
I couldn't operate the computer when I was a child.
I can't operate the computer when I was a child.
टिप
Could he play the piano when he was four? = काय तो चार वयोवर्षांचा असताना पियानो वाजवू शकत होता?
प्रश्नार्थक वाक्य 'could' ने सुरु होतात आणि, आपण 'could' च्या नंतर subject लावतात.
Yes, he could = हो, तो वाजवू शकत होता
या वाक्यांचे उत्तर देण्यासाठी:
Yes/No + subject + could/couldn't
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
______
Could she
She could
Could
Can she
could सर्व subject pronouns च्या सोबत अपरिवर्तित राहते
I could
You could
He could
She could
It could
We could
They could
'काय आपण धडे घेण्याआधी गिटार वाजवू शकत होता?' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
;
Could you play the guitar before taking lessons?
Did you could play the guitar before taking the lessons?
You could play the guitar before taking lessons?
Do you could play the guitar before taking the lessons?
'आम्ही जेव्हा छोटे होते तेव्हा आम्ही इंग्रजी बोलू शकत नव्हतो' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
;
We could not speak English when we were young.
We can not speak English when we were young.
We do not speak English when we were young.
We were not speak English when we were young.
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
______
They could
They were
Could they
Can they
'संगीत जलदगती असल्याने काल रात्री मी ते ऐकू शकलो नाही.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
;
I couldn't hear him last night because of the loud music.
I do not hear him last night because of the loud music.
I can't hear him last night because of the loud music.
I wasn't hear him last night because of the loud music.
'माझे आजोबा पोहू शकत नव्हते' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
;
My grandfather couldn't swim.
My grandfather can't swim.
My grandfather didn't swim.
My grandfather hasn't swim.
'जेव्हा काल संगणक खराब झाला, मी दुरुस्त करू शकलो नाही' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
;
When the computer crashed yesterday, I couldn't fix it.
When the computer crashed yesterday, I didn't fix it.
When the computer crashed yesterday, I could fix it.
When the computer crashed yesterday, I have not fix it.
'मी माझ्या विशीत दहा मैल सहज पळायचो' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
I could run ten miles in my twenties.
I could ran ten miles in my twenties.
'जेव्हा मी लहान मूल होतो तेव्हा मी चायनीज बोलू शकत होतो' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
;
I could speak Chinese when I was a kid.
I can speak Chinese when I was a kid.
I was spoke Chinese when I was a kid.
I was speak Chinese when I was a kid.
काल (गेलेला), मी स्वतः सोफा उचलू शकलो नाही
  • by myself
  • lift
  • yesterday,
  • I
  • couldn't
  • the couch
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द