అనుమతి తీస్కోవడం: Can, could, may, be allowed to
try Again
Tip1:hello
Lesson 237
అనుమతి తీస్కోవడం: Can, could, may, be allowed to
చిట్కా
Can/Could/May I see the document, please? = నేను ఈ పత్రాన్ని దయచేసి చూడవచ్చా?
మనం 'Can/Could/May/be allowed to' ని అనుమతి అడగటానికి ఉపయోగించవచ్చు.
=
Could, can అనేది మర్యాద తో కూడినది .
'May', 'could' మరియు 'can', రెండిటి కంటే అధికారికంగా (formal) ఉంటుంది.
చిట్కా
May I swim in this pool? = నేను ఈ కొలనులో ఈదవచ్చా?
ఇక్కడ మీరు కేవలం మీరు పూల్ లో ఈత కొట్టే అనుమతిని కోరుతున్నారు.
Am I allowed to swim in this pool? = నేను ఈ కొలనులో ఈదడానికి అర్హుడినా?
రెండవ వాక్యంలో, మీరు పూల్ లో నియమాలను గురించి కూడా అడుగుతూ ఈదవచ్చో లేదో అడుగుతున్నారు. ఒక చిన్న పిల్లవాడు పెద్ద పూల్ లోకి వెళ్ళడానికి అనుమతి అడుగుతుండవచ్చు.
చిట్కా
Could we park here? No, you can't = మేము ఇక్కడ నిలుపవచ్చా? లేదు, మీరు చేయకూడదు.

అనుమతి ఇవ్వడానికి లేదా ఇవ్వకపోవడానికి 'can/can't' మరియు 'may/may not' లను వాడవచ్చు.
=
Could we park here? No, you couldn't.
అనుమతి ఇవ్వడానికి లేదా ఇవ్వకపోవడానికి could/couldn't లను వాడకూడదు ఎందుకంటే ఇక్కడ వాక్యము యొక్క అర్ధం మారుతుంది - లేదు మీరు ఇక్కడ చేయలేకపోయారు. కానీ ఇక్కడ అనుమతి ఇప్పుడే అడుగుతున్నాము.
'మీరు వేరొకరి ఇంటిలో ఉన్నారు మరియు మీరు ఒక ఫోన్ చేసుకోవాలి.' మీరు ఏమని అంటారు?;
Can I use the phone?
Can use the phone?
Can I using the phone?
Can I used the phone?
'మీకు కలము అవసరం ఉంది. మీ పక్క వ్యక్తి దగ్గర కలము ఉంది.' మీరు ఏమని అంటారు?
Can I borrow your pen for a minute, please?
Can I borrowed your pen for a minute, please?
'మీరు థియేటర్ లో ఉన్నారు మరియు విరామంలో మీరు పొగ తాగాలి.' మీరు ఏమని అంటారు?
Am I allowed to smoke in the theater?
Am I allowed to smoking in the theater?
'మీ స్నేహితులు మీరు నిన్న వారిని ఎందుకు కలవలేదో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు' మీరు వారికి ఏం చెప్తారు?
I wasn't allowed to go out because my parents wanted me to study.
I wasn't allow to go out because my parents wanted me to study.
'మీరు మీ యొక్క సహోద్యీగితో మాట్లాడుతున్నారు' మీరు ఎలా మొదలుపెడతారు?
May I ask you something?
May I asked you something?
'మీ సోదరికి మీ యొక్క కారు కావాలి, మరియు మీరు ఆమెకు అనుమతి ఇస్తున్నారు.' మీరిద్దరూ ఏమని మాట్లాడుతారు?
Sister: Could I borrow your car for a couple of hours? Me: Yes, of course you can.
Sister: Could I borrow your car for a couple of hours? Me: Yes, of course you could.
'నేను మీ నోట్స్ ని ఒక సారి చూడవచ్చా?' ఆంగ్లములోకి అనువదించండి
I could take a look at your notes?
Could I take a look at your notes?
జాబితా నుండి సరైన పదాల్ని ఎంచుకోండి
______
I may
Am I
May I
May be I
క్రింద ప్రశ్నకు సరైన సమాధానం ఏమిటి? 'Could I borrow your eraser?'
Sure, you are
Sure, you can
'ఆమె పనిచేసే రెస్టారెంట్ నుండి ఇంటికి కొంత ఆహారం తీసుకెళ్లడానికి ఆమెకు అనుమతి ఉంది.' ఆంగ్లములోకి అనువదించండి
She is allowed to take home some food from the restaurant she works in.
She is allow to take home some food from the restaurant she works in.
నేను మీ కలమును ఒక నిమిషం పాటు తీసుకోవచ్చా?
  • Can I
  • Am I
  • borrow
  • for a minute
  • your pen
  • borrowed
  నేను ఇక్కడ ఫోటోలు తీసుకోవడానికి అనుమతి ఉందా?
  • here
  • am i allowed
  • am i allow
  • to
  • take photos
  • can I allowed
  మీరు కిటికీ తెరవగలరా?
  • could
  • the window
  • you
  • open to
  • open
  • opened to
  'నేను ఇక్కడ కుర్చోవచ్చా?' ఆంగ్లములోకి అనువదించండి
  May I sit here, please?
  May I sat here, please?
  =
  !
  వినండి
  చిట్కా
  తదుపరి పదం