અનુમતિ/પરવાનગી લેવી: Can, could, may, be allowed to
try Again
Tip1:hello
Lesson 237
અનુમતિ/પરવાનગી લેવી: Can, could, may, be allowed to
ટીપ
Can/Could/May I see the document, please? = શું હું દસ્તાવેજ જોઈ શકું છુ?
આપણે 'Can/Could/May/be allowed to' નો પ્રયોગ આજ્ઞા માંગવા માટે કરી શકીએ છીએ.
=
Could, can થી વધારે વિનમ્ર લાગે છે.
'May', 'could' અને 'can', બંને થી વધારે ઔપચારિક છે.
ટીપ
May I swim in this pool? = શું હું આ પુલ માં તરી શકું છુ?
અહિયાં તમે ફક્ત આજ્ઞા માંગી રહ્યા છો કે તમે પુલ માં તરી શકો છો કે નહિ
Am I allowed to swim in this pool? = શું મને આ પુલ માં તરવાની પરવાનગી છે?
બીજા વાક્ય માં તમે આ પણ પૂછી રહ્યા છો કે શું નિયમાનુસાર તમે પુલ માં તરી શકો છો કે નહિ. હોઈ શકે છે કે કોઈ નાનું બાળક મોટા પુલ માં પરવાનગી માંગી રહ્યું હોય.
ટીપ
Could we park here? No, you can't = શું અમે અહિયાં પાર્ક કરી શકીએ છીએ? નહિ, તમે નથી કરી શકતા

આજ્ઞા આપવા અથવા મનાઈ કરવા માટે આપણે 'can/can't' અને 'may/may not' નો પ્રયોગ કરી શકીએ છીએ.
=
Could we park here? No, you couldn't.
આપણે આજ્ઞા આપવા અથવા મનાઈ કરવા માટે could/couldn't નો પ્રયોગ નથી કરી શકતા કારણ કે પછી આ વાક્ય નો અર્થ થઇ જશે - નહિ તમે કરી શકતા નહોતા. જયારે કે આજ્ઞા અત્યારે મંગાઈ રહી છે.
'તમે કોઈ ના ઘર પર છો અને તમારે ફોન કામ માં લેવો છે. ' તમે શું કહેશો?;
Can I use the phone?
Can use the phone?
Can I using the phone?
Can I used the phone?
'તમારે પેન ની જરૂર છે અને તમારી પાસે ઉભેલા વ્યક્તિ પાસે પેન છે. ' તમે શું કહેશો?
Can I borrow your pen for a minute, please?
Can I borrowed your pen for a minute, please?
'તમે થીયેટર માં છો અને ઇન્ટરવેલ માં તમારે ધુમ્રપાન કરવું છે.' તમે શું કહેશો?
Am I allowed to smoke in the theater?
Am I allowed to smoking in the theater?
'તમારા મિત્ર જાણવા ઈચ્છે છે કે તમે તેમને કાલે રાત્રે કેમ ના મળ્યા.' તમે તેમને શું જવાબ આપશો?
I wasn't allowed to go out because my parents wanted me to study.
I wasn't allow to go out because my parents wanted me to study.
'તમે તમારા ઓફીસ ના સાથી સાથે વાત કરી રહ્યા છો.' તમે વાત શરુ કેવી રીતે કરશો?
May I ask you something?
May I asked you something?
'તમારી બહેન ને તમારી ગાડી ઉપયોગ કરવી છે. અને તમે તેને આજ્ઞા આપી રહ્યા છો.' તો તમે બન્ને શું કહેશો?
Sister: Could I borrow your car for a couple of hours? Me: Yes, of course you can.
Sister: Could I borrow your car for a couple of hours? Me: Yes, of course you could.
'શું હું તમારી નોટ્સ જોઈ શકું છુ?' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર પસંદ કરો
I could take a look at your notes?
Could I take a look at your notes?
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
______
I may
Am I
May I
May be I
નીચે આપેલા પ્રશ્ન નો સાચો જવાબ શું થશે? 'Could I borrow your eraser?'
Sure, you are
Sure, you can
'જે રેસ્ટોરંટ માં તે કામ કરે છે, ત્યાંથી તેને જમવાનું લઇ જવા ની અનુમતિ છે. ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર પસંદ કરો
She is allowed to take home some food from the restaurant she works in.
She is allow to take home some food from the restaurant she works in.
શું હું તમારી પેન એક મિનીટ માટે લઇ શકું છુ?
  • Can I
  • Am I
  • borrow
  • for a minute
  • your pen
  • borrowed
  શું મને અહિયાં તસ્વીર લેવાની અનુમતિ છે?
  • here
  • am i allowed
  • am i allow
  • to
  • take photos
  • can I allowed
  શું તમે બારી ખોલો શકો છો?
  • could
  • the window
  • you
  • open to
  • open
  • opened to
  'શું હું અહિયાં બેસી શકું છુ?' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર પસંદ કરો
  May I sit here, please?
  May I sat here, please?
  =
  !
  સાંભળો
  ટીપ
  આગળનો શબ્દ