അനുമതി തേടുക : Can, could, may, be allowed to
try Again
Tip1:hello
Lesson 237
അനുമതി തേടുക : Can, could, may, be allowed to
ടിപ്
Can/Could/May I see the document, please? = എന്താ എനിക്ക് ഡോക്യുമെന്റ് ദയവായി കാണാനാകുമോ?
'Can/Could/May/be allowed to' ഒരു ആജ്ഞാനുമതി ലഭിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ് നാം ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
=
Could, can നിൽ നിന്നും കൂടുതൽ വിനയം നിറഞ്ഞതാണ്.
'May', 'could' ഉം 'can', രണ്ടും കൂടുതൽ വിനയം നിറഞ്ഞതാണ്.
ടിപ്
May I swim in this pool? = എന്താ ഞാൻ ഈ കുളത്തിൽ നീന്തി ക്കോട്ടെ?
ഇവിടെ താങ്കൾ ആജ്ഞാനുമതി ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്, താങ്കൾക്ക് ഈ കുളത്തിൽ നീന്തുന്നതിനുള്ള അനുമതിയുണ്ടോ അതോ ഇല്ലയോയെന്നാണ്.
Am I allowed to swim in this pool? = എന്താ ഞാൻ ഈ കുളത്തിൽ നീന്താനുള്ള അനുവാദമുണ്ടോ?
രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഈ കുളത്തിൽ നിയമപ്രകാരം നീന്തുന്നതിനുള്ള അനുവാദം താങ്കൾക്ക് ഉണ്ടോ അതോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതാണ്.ഒരുപക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ചെറിയ കുട്ടി കുളത്തിൽ നീന്തുന്നതിനുള്ള അനുവാദം ആവശ്യപ്പെടുകയായിരിക്കാം
ടിപ്
Could we park here? No, you can't = എന്താ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യാനാകുമോ? ഇല്ല, നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല

ആജ്ഞാനുമതി വാങ്ങുന്നതിന് നമ്മൾ 'can/can't' ഉം 'may/may not' ഉപയോഗിക്കുന്നു.
=
Could we park here? No, you couldn't.
നമ്മൾ ആജ്ഞാനുമതി നൽകുന്നതിനോ നിരാകരിക്കുന്നതിനോ could/couldn't പ്രയോഗിക്കുന്നില്ല എന്തെന്നാൽ വീണ്ടും ഈ വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം ഇതുതന്നെയാകുന്നു - ഇല്ല ഇത് ചെയ്യാനാവില്ല.
'താങ്കൾ ആരുടേയോ വീട്ടിലാണ് താങ്കൾക്ക് ഫോണ്‍ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.' താങ്കൾ എന്താണ് പറയുക?;
Can I use the phone?
Can use the phone?
Can I using the phone?
Can I used the phone?
'താങ്കൾക്ക് പേനയുടെ ആവശ്യം ഉണ്ട്. താങ്കളുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളിന്റെ കയ്യിൽ പേനയുണ്ട്' താങ്കൾ എന്താപറയുക?
Can I borrow your pen for a minute, please?
Can I borrowed your pen for a minute, please?
'താങ്കൾ തിയേറ്ററിലാണ് ഇന്റർവെൽ സമയത്ത് താങ്കൾ സിഗരറ്റ്‌ വലിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നു.' താങ്കൾ എന്താണ് പറയുക?
Am I allowed to smoke in the theater?
Am I allowed to smoking in the theater?
'ഇന്നലെ രാത്രി എന്തുകൊണ്ടാണ് താങ്കളുടെ സുഹൃത്തിനെ കാണാത്തതെന്ന് അയാൾ അറിയാനാഗ്രഹിക്കുന്നു ' താങ്കൾ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ ഉത്തരം നൽകുക?
I wasn't allowed to go out because my parents wanted me to study.
I wasn't allow to go out because my parents wanted me to study.
'താങ്കൾ സ്വന്തം ഓഫീസിലെ കൂട്ടുകാരുമായി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു.' താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് കാര്യം തുടങ്ങുക?
May I ask you something?
May I asked you something?
'താങ്കളുടെ സഹോദരിയ്ക്ക് താങ്കളുടെ വണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട്. താങ്കൾ അവൾക്ക് അനുമതി നൽകുന്നു.' എങ്കിൽ താങ്കൾ രണ്ടും എപ്രകാരമാവും പറയുക?
Sister: Could I borrow your car for a couple of hours? Me: Yes, of course you can.
Sister: Could I borrow your car for a couple of hours? Me: Yes, of course you could.
'എന്താ താങ്കളുടെ നോട്ട്സ് എനിക്ക് നോക്കാനാവുമോ?' ഇതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുത്താലും.
I could take a look at your notes?
Could I take a look at your notes?
വിട്ടുപോയ വാക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്ത് ശൂന്യമായ സ്ഥലം പൂരിപ്പിക്കുക
______
I may
Am I
May I
May be I
താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളുടെ ശരിയായ ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും? 'Could I borrow your eraser?'
Sure, you are
Sure, you can
'അവൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന റസ്റ്റോറന്റിൽ നിന്നും അവൾക്ക് ഭക്ഷണം വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് അനുവാദമുണ്ട്.' ഇതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുത്താലും.
She is allowed to take home some food from the restaurant she works in.
She is allow to take home some food from the restaurant she works in.
എന്താ എനിക്കായി താങ്കൾ 1 മിനിറ്റ് താങ്കളുടെ പേന കടം തരാമോ?
  • Can I
  • Am I
  • borrow
  • for a minute
  • your pen
  • borrowed
  എന്താ എനിക്ക് ഇവിടെ ചിത്രം എടുക്കുന്നതിന് അനുമതിയുണ്ടോ?
  • here
  • am i allowed
  • am i allow
  • to
  • take photos
  • can I allowed
  എന്താ താങ്കൾക്ക് ജനാല തുറക്കാൻ കഴിയുമോ?
  • could
  • the window
  • you
  • open to
  • open
  • opened to
  'എന്താ എനിക്ക് ഇവിടെയിരിക്കാൻ സാധിക്കുമോ?' ഇതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുത്താലും.
  May I sit here, please?
  May I sat here, please?
  =
  !
  കേൾക്കുക
  ടിപ്
  അടുത്ത വാക്ക്