ਆਗਿਆ ਲੈਣਾ: Can, could, may, be allowed to
try Again
Tip1:hello
Lesson 237
ਆਗਿਆ ਲੈਣਾ: Can, could, may, be allowed to
ਟਿਪ
Can/Could/May I see the document, please? = ਕੀ ਮੈਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਅਸੀਂ 'Can/Could/May/be allowed to' ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਆਗਿਆ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.
=
Could, can ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ.
'May', 'could' ਅਤੇ 'can', ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸਮੀ ਹੈ.
ਟਿਪ
May I swim in this pool? = ਕੀ ਮੈਂ ਇਸ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਤਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਇੱਥੇ ਤੁਸੀ ਸਿਰਫ ਆਗਿਆ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਤਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ
Am I allowed to swim in this pool? = ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਤਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ?
ਦੂਜੇ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਤਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੀ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਵੱਡੇ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ.
ਟਿਪ
Could we park here? No, you can't = ਕੀ ਅਸੀ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ

ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਜਾਂ ਮਨਾ ਕਰਣ ਲਈ ਅਸੀ 'can/can't' ਅਤੇ 'may/may not' ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.
=
Could we park here? No, you couldn't.
ਅਸੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ could/couldn't ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ - ਨਹੀਂ ਤੁਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ. ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਗਿਆ ਹੁਣੇ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ.
'ਤੁਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈ.' ਤੁਸੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ?;
Can I use the phone?
Can use the phone?
Can I using the phone?
Can I used the phone?
'ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਨ ਹੈ.' ਤੁਸੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ?
Can I borrow your pen for a minute, please?
Can I borrowed your pen for a minute, please?
'ਤੁਸੀ ਥਿਏਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵੇਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਰੇਟ ਪੀਣਾ ਹੈ.' ਤੁਸੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ?
Am I allowed to smoke in the theater?
Am I allowed to smoking in the theater?
'ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲ ਰਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ.' ਤੁਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋਂਗੇ?
I wasn't allowed to go out because my parents wanted me to study.
I wasn't allow to go out because my parents wanted me to study.
'ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ.' ਤੁਸੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਂਗੇ?
May I ask you something?
May I asked you something?
'ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਣੀ ਹੈ. ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ.' ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਕਹੋਂਗੇ?
Sister: Could I borrow your car for a couple of hours? Me: Yes, of course you can.
Sister: Could I borrow your car for a couple of hours? Me: Yes, of course you could.
'ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਸ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ
I could take a look at your notes?
Could I take a look at your notes?
ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
______
I may
Am I
May I
May be I
ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਠੀਕ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? 'Could I borrow your eraser?'
Sure, you are
Sure, you can
'ਜਿਸ ਰੈਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ.' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ
She is allowed to take home some food from the restaurant she works in.
She is allow to take home some food from the restaurant she works in.
ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
  • Can I
  • Am I
  • borrow
  • for a minute
  • your pen
  • borrowed
  ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ?
  • here
  • am i allowed
  • am i allow
  • to
  • take photos
  • can I allowed
  ਕੀ ਤੁਸੀ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ?
  • could
  • the window
  • you
  • open to
  • open
  • opened to
  'ਕੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ
  May I sit here, please?
  May I sat here, please?
  =
  !
  ਸੁਣੋ
  ਟਿਪ
  ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ