Comparative Adjectives - Latihan
try Again
Tip1:hello
Lesson 238
Comparative Adjectives - Latihan
Tip
Taller than = Lebih tinggi daripada
Adjective: Tall
Comparative Adjective = taller + than.
Not as tall as = Tidak setinggi \'siapa\'
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
My brother is tall. My sister is ______
taller
tall
not as tall
as tall as
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
The music was loud at the party. The music at my friend's place was ______
as loud as
louder
loudly
loudest
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
Her voice is sweet but ______
not sweeter
not sweet
sweetly
not as sweet as
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
Fatin is clever. Hafizah is ______
less clever than
clever
less clever
cleverest
Tip
=
Kedua-dua perkara adalah amat seiras, lebih kurang sama, maka hendaklah menggunakan \'As + adjective/adverb + as\'
Contoh: \'As tall as' / As loud as' / 'As clever as\'.
=
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
Ahmad is ______
faster
fast
as fast as
as fast
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
She speaks ______
as sweet
as sweetly as
sweetly
sweeter
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
Cameron Highlands is ______
not cold
colder
not as cold as
not as colder as
Tip
=
Untuk menggambarkan keseirasan kata nama:
'As much + uncountable nouns + as'.
'As many + countable nouns + as'.
=
Contoh: Borrow as much money as you can!
Try to invite as many people as possible.
'Saya telah pergi ke sebanyak kedai yang mungkin yang saya boleh pergi. ' Pilihkan terjemahan Inggeris yang betul. ;
I went to as much shops as I could.
I went to as many shops as I could.
I will go to as many shops as I can.
I went to as more shops as I could.
'Saya telah membawa sebanyak teh yang mungkin. ' Pilihkan terjemahan Inggeris yang betul. ;
I brought as much tea as I could.
I brought as many tea as I could.
I bought as much tea as I could.
I brought as tea as I could.
Tip
=
\'As much/As many\' boleh digunakan untuk kata nama. Contoh: Drink as much milk as you can.
=
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
You won't get these strawberries anywhere. So, eat ______
as many as
many
much
as much
'Cubalah sebanyak yang mungkin. ' Pilihkan terjemahan Inggeris yang betul.
Try as many as you can.
Try as much as you can.
=
!
Dengar
Tip
Perkataan seterusnya