Comparative Adjectives - Practice
try Again
Tip1:hello
Lesson 238
Comparative Adjectives - Practice
टिप
Taller than = पेक्षा जास्त उंच
Adjective: Tall
Comparative Adjective = Taller + than
Not as tall as = तितका उंच नाही / तितकी उंच नाही
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
My brother is tall. My sister is ______
taller
tall
not as tall
as tall as
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
The music was loud at the party. The music at my friend's place was ______
as loud as
louder
loudly
loudest
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Her voice is sweet but ______
not sweeter
not sweet
sweetly
not as sweet as
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Zoya is clever. Ali is ______
less clever than
clever
less clever
cleverest
टिप
=
अशा वस्तू ज्या एक समान/बरोबर असतील त्यांच्यासाठी, आपण as + adjective/adverb + as चा वापर करतो
जसे: 'as tall as'
'As loud as'
'As clever as'
=
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Dev is ______
faster
fast
as fast as
as fast
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
She speaks ______
as sweet
as sweetly as
sweetly
sweeter
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Jaipur is ______
not cold
colder
not as cold as
not as colder as
टिप
=
नामांच्या मध्ये समानता दाखवण्यासाठी
'As much + uncountable nouns + as'
'As many + countable nouns + as'
=
जसे: Borrow as much money as you can!
Try to invite as many people as possible.
'मी जितक्या दुकानांवर जाऊ शकत होतो गेलो.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
;
I went to as much shops as I could
I went to as many shops as I could
I will go to as many shops as I can
I went to as more shops as I could
'मी जितका चहा आणू शकत होतो तितका आणला' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
;
I brought as much tea as I could
I brought as many tea as I could
I bought as much tea as I could
I brought as tea as I could
टिप
=
'As much/As many' नामांच्या सोबत सुद्धा वापरले जाऊ शकते; जसे: Drink as much milk as you can
=
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
You won't get these strawberries anywhere. So, eat ______
as many as
many
much
as much
'आपण जितका प्रयत्न करू शकता करा' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
Try as many as you can
Try as much as you can
=
!
ऐका
टिप
पुढील शब्द