ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ 'Body Parts' ਸਿੱਖੋ
try Again
Tip1:hello
Lesson 24
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ 'Body Parts' ਸਿੱਖੋ
'ਅੱਖ ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ. (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
ear
nose
eye
hand
'ਅੱਖਾਂ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ. (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
Two eye
Eyelid
Eyes
Eyebrows
My=मेरा
My=मेरा
My=मेरा
My=मेरा
'ਕੰਨ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ. (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
ears
legs
eyes
hands
'ਮੇਰੀਆਂ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਹਨ ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
I have two ears
I have one eye
I don't have eyes
I have two eyes
'ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਵੱਡੇ ਹਨ ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
My eyes are big
My ears are small
My ears are big
My ears are fat
'ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਹਨ ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
My eyes are very small
My ears are very small
My ears are very big
My eyes are very big
ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋ
ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋ
ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ
My=मेरा
My=मेरा
My=मेरा
My=मेरा
ਉਚਿੱਤ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ
I ______
hears
watch
ਉਚਿੱਤ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ
I ______
hear
run
'ਹੱਥ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
Palm
Leg
Elbow
Hand
ਮੇਰੇ ਦੋ ਹੱਥ ਹਨ
  • ears
  • I
  • have
  • two
  • hands
  • hand
  'ਪੈਰ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ. (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
  Knee
  Foot
  Ankle
  Hand
  'ਮੇਰੇ ਪੈਰ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
  my ears
  my feet
  my hands
  my eyes
  ਮੇਰਾ ਸੱਜਾ ਪੈਰ
  • My
  • I
  • right
  • two
  • feet
  • foot
  'ਲੱਤਾਂ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ. (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
  Wars
  Feet
  Wrist
  legs
  'ਲੱਤ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
  ear
  foot
  eye
  leg
  ਉਚਿੱਤ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ
  I ______
  hear
  see
  eat
  ਉਚਿੱਤ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ
  I ______
  hear
  walk
  'ਉਂਗਲੀਆਂ/ ਉਂਗਲਾਂ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ. (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
  fingers
  legs
  hands
  Nails
  'ਉਂਗਲ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
  hand
  leg
  eye
  finger
  'ਅੰਗੂਠਾ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
  hand
  thumb
  eye
  finger
  ਮੇਰੇ ਦੋ ਅੰਗੂਠੇ ਹਨ
  • thumbs
  • I
  • have
  • two
  • finger
  • hand
  ' ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ 'ਚ 4 ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ 1 ਅੰਗੂਠਾ ਹੈ ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
  My right hand has 4 fingers and 1 thumb
  My left hand has 4 fingers and 1 thumb
  My right hand has 4 thumbs and 1 finger
  My right hand have 4 fingers and 1 thumb
  'ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹਨ ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
  Her eyes are very pretty
  Her fingers are very pretty
  Her eye is very small
  Her eyes are very big
  'ਵਾਲ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ. (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
  Hare
  Here
  Heir
  hair
  'ਉਸਦੇ ਵਾਲ ਲੰਬੇ ਹਨ ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
  She has long legs
  She has long hands
  She has long hair
  She has long hairs
  'ਉਸਦੇ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਹਨ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
  She has black hairs
  She have black hair
  She has black hair
  She does not have hair
  'ਮੇਰੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਹਨ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
  My fingers are very long
  My fingers are very short
  My hair is very long
  My hair is very short
  ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋ
  ਉਂਗਲਾਂ
  'ਮੇਰੇ ਦੋ ਹੱਥ ਹਨ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
  I have two hands
  I has two hands
  I have two legs
  I have two hand
  'ਚਿਹਰਾ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
  ear
  face
  eye
  hand
  'ਦੰਦ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ. (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
  Jaw
  Teeth
  Gums
  Tooths
  'ਨੱਕ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ. (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
  Cheek
  nose
  eye
  Gums
  ਉਚਿੱਤ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ
  I ______
  hear
  smell
  'ਨਹੁੰ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ. (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
  nails
  teeth
  eyes
  hair
  'ਆਪਣੇ ਨਹੁੰ ਨਾ ਚਬਾਓ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
  Don't bite your nails
  Don't eat your nails
  Don't cut your nails
  Don't bite your fingers
  ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋ
  ਨੱਕ
  ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋ
  ਨਹੁੰ
  'ਬੁੱਲ੍ਹ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ. (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
  Cheek
  Nose
  Chin
  Lips
  'ਮੇਰੇ ਨਹੁੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਹਨ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
  My nail are very long
  My hair is very long
  My nails are very long
  My nails are very short
  'ਮੇਰੇ ਦੰਦ ਸਫੈਦ ਹਨ ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
  I have white teeth
  I have black teeth
  I have white hair
  I don't have teeth
  ' ਉਸਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਲਾਲ ਹਨ ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
  Her lips are reds
  Her red lips
  Her lips are red
  Her lip are red
  'ਗੋਡਾ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
  leg
  foot
  hand
  knee
  'ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਤ ਹਨ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
  My legs are very strong
  My feet are very strong
  My hands are very strong
  My knees are very strong
  ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋ
  ਗੋਡੇ
  'ਮੋਢਾ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
  leg
  foot
  shoulder
  knee
  'ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਮਜਬੂਤ ਹਨ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ (1 ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ);
  I have strong legs
  I have strong knees
  I have a strong sholuders
  I have strong shoulders
  ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋ
  ਮੋਢੇ
  =
  !
  ਸੁਣੋ
  ਟਿਪ
  ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ