ஆங்கிலத்தில் 'Body Parts' கற்றுக் கொள்ளுங்கள்
try Again
Tip1:hello
Lesson 24
ஆங்கிலத்தில் 'Body Parts' கற்றுக் கொள்ளுங்கள்
'கண்' இதன் சரியான ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். (ஏதேனும் ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்);
ear
nose
Eye
hand
'’கண்கள்’' இதன் சரியான ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். (ஏதேனும் ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்);
Two eye
Eyelid
Eyes
Eyebrows
You=நீங்கள்
see=பார்க்கிறீர்கள்
with=
your=உங்களுடைய
eyes=கண்களால்
'காதுகள்' இதன் சரியான ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். (ஏதேனும் ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்);
ears
legs
eyes
hands
'எனக்கு இரண்டு கண்கள் உள்ளன' இதன் சரியான ஆங்கில மொழி பெயர்ப்பைத் தேர்வு செய்யுங்கள்.;
I have two ears
I have one eye
I don't have eyes
I have two eyes
'எனது காதுகள் பெரியது' இதன் சரியான ஆங்கில மொழி பெயர்ப்பைத் தேர்வு செய்யுங்கள்.;
My eyes are big
My ears are small
My ears are big
My ears are fat
'என்னுடைய கண்கள் மிகவும் சிறியது' இதன் சரியான ஆங்கில மொழி பெயர்ப்பைத் தேர்வு செய்யுங்கள்.;
My eyes are very small
My ears are very small
My ears are very big
My eyes are very big
ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்க்கவும்.
என் கண்கள்
ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்க்கவும்.
என் கண்கள் மிகவும் பெரியது
You=நீங்கள்
hear=கேட்பீர்கள்
with=ஆல்(விகுதி)
your=உங்கள்
ears=காதுகள்
பொருத்தமான வார்த்தையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
I ______
hears
watch
hear
பொருத்தமான வார்த்தையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
I ______
hear
run
'கை' இதன் சரியான ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். (ஏதேனும் ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்);
Palm
Leg
Elbow
Hand
எனக்கு இரண்டு கைகள் உள்ளன
  • ears
  • I
  • have
  • two
  • hands
  • hand
  'பாதம்' இதன் சரியான ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். (ஏதேனும் ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்);
  Knee
  Foot
  Ankle
  hand
  'எனது பாதங்கள்' இதன் சரியான ஆங்கில மொழி பெயர்ப்பைத் தேர்வு செய்யுங்கள்.;
  my ears
  my feet
  my hands
  my eyes
  எனது வலது பாதம்
  • My
  • I
  • right
  • two
  • feet
  • foot
  'கால்கள்' இதன் சரியான ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். (ஏதேனும் ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்);
  ears
  feet
  wrist
  legs
  'கால்' இதன் சரியான ஆங்கில மொழி பெயர்ப்பைத் தேர்வு செய்யுங்கள்.;
  ear
  foot
  eye
  leg
  பொருத்தமான வார்த்தையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
  I ______
  hear
  see
  eat
  பொருத்தமான வார்த்தையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
  I ______
  hear
  walk
  'விரல்கள்' இதன் சரியான ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். (ஏதேனும் ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்);
  fingers
  legs
  hands
  Nails
  'விரல்' இதன் சரியான ஆங்கில மொழி பெயர்ப்பைத் தேர்வு செய்யுங்கள்.;
  hand
  leg
  eye
  finger
  'கட்டைவிரல்' இதன் சரியான ஆங்கில மொழி பெயர்ப்பைத் தேர்வு செய்யுங்கள்.;
  hand
  thumb
  eye
  finger
  எனக்கு இரண்டு கட்டை விரல்கள் உள்ளன
  • thumbs
  • I
  • have
  • two
  • finger
  • hand
  'எனது வலது கையில் நான்கு விரல்களும் ஒரு கட்டைவிரலும் உள்ளது' இதன் சரியான ஆங்கில மொழி பெயர்ப்பைத் தேர்வு செய்யுங்கள்.;
  My right hand has 4 fingers and 1 thumb
  My left hand has 4 fingers and 1 thumb
  My right hand has 4 thumbs and 1 finger
  My right hand have 4 fingers and 1 thumb
  'அவளது கண்கள் மிகவும் அழகாக இருக்கின்றன' இதன் சரியான ஆங்கில மொழி பெயர்ப்பைத் தேர்வு செய்யுங்கள்.;
  Her eyes are very pretty
  Her fingers are very pretty
  Her eye is very small
  Her eyes are very big
  'முடி' இதன் சரியான ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். (ஏதேனும் ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்);
  Hare
  Here
  Heir
  Hair
  'அவளது முடி நீளமாக உள்ளது' இதன் சரியான ஆங்கில மொழி பெயர்ப்பைத் தேர்வு செய்யுங்கள்.;
  She has long legs
  She has long hands
  She has long hair
  She has long hairs
  'அவளது முடி கருமையாக உள்ளது' இதன் சரியான ஆங்கில மொழி பெயர்ப்பைத் தேர்வு செய்யுங்கள்.;
  She has black hairs
  She have black hair
  She has black hair
  She does not have hair
  'என்னுடைய விரல்கள் மிகவும் நீளமானவை' இதன் சரியான ஆங்கில மொழி பெயர்ப்பைத் தேர்வு செய்யுங்கள்.;
  My fingers are very long
  My fingers are very short
  My hair is very long
  My hair is very short
  ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்க்கவும்.
  விரல்கள்
  'எனக்கு இரண்டு கைகள் உள்ளன' இதன் சரியான ஆங்கில மொழி பெயர்ப்பைத் தேர்வு செய்யுங்கள்.;
  I have two hands
  I has two hands
  I have two legs
  I have two hand
  'முகம்' இதன் சரியான ஆங்கில மொழி பெயர்ப்பைத் தேர்வு செய்யுங்கள்.;
  ear
  face
  eye
  hand
  'பற்கள்' இதன் சரியான ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். (ஏதேனும் ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்);
  Jaw
  Teeth
  Gums
  Tooths
  'மூக்கு' இதன் சரியான ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். (ஏதேனும் ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்);
  Cheek
  Nose
  Eye
  Gums
  பொருத்தமான வார்த்தையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
  I ______
  hear
  smell
  'நகங்கள்' இதன் சரியான ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். (ஏதேனும் ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்);
  nails
  teeth
  eyes
  hair
  'உனது நகத்தைக் கடிக்காதே' இதன் சரியான ஆங்கில மொழி பெயர்ப்பைத் தேர்வு செய்யுங்கள்.;
  Don't bite your nails
  Don't eat your nails
  Don't cut your nails
  Don't bite your fingers
  ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்க்கவும்
  மூக்கு
  ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்க்கவும்
  நகங்கள்
  'உதடுகள்' இதன் சரியான ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். (ஏதேனும் ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்);
  Cheek
  Nose
  Chin
  Lips
  'எனது நகங்கள் மிகவும் நீளமானவை' இதன் சரியான ஆங்கில மொழி பெயர்ப்பைத் தேர்வு செய்யுங்கள்.;
  My nail are very long
  My hair is very long
  My nails are very long
  My nails are very short
  'எனது பற்கள் வெள்ளையாக இருக்கின்றன' இதன் சரியான ஆங்கில மொழி பெயர்ப்பைத் தேர்வு செய்யுங்கள்.;
  I have white teeth
  I have black teeth
  I have white hair
  I don't have teeth
  'அவளது உதடுகள் சிகப்பாக இருக்கின்றன' இதன் சரியான ஆங்கில மொழி பெயர்ப்பைத் தேர்வு செய்யுங்கள்.;
  Her lips are reds
  Her red lips
  Her lips are red
  Her lip are red
  'முட்டி' இதன் சரியான ஆங்கில மொழி பெயர்ப்பைத் தேர்வு செய்யுங்கள்.;
  leg
  foot
  hand
  knee
  'எனது முட்டி மிகவும் வலிமையானது' இதன் சரியான ஆங்கில மொழி பெயர்ப்பைத் தேர்வு செய்யுங்கள்.;
  My legs are very strong
  My feet are very strong
  My hands are very strong
  My knees are very strong
  ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்க்கவும்
  முட்டிகள்
  'தோள்' இதன் சரியான ஆங்கில மொழி பெயர்ப்பைத் தேர்வு செய்யுங்கள்.;
  leg
  foot
  shoulder
  knee
  'எனது தோள்கள் வலிமையானது' இதன் சரியான ஆங்கில மொழி பெயர்ப்பைத் தேர்வு செய்யுங்கள்.;
  I have strong legs
  I have strong knees
  I have a strong sholuders
  I have strong shoulders
  ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்க்கவும்
  தோள்கள்
  =
  !
  கேளுங்கள்
  குறிப்பு
  அடுத்த வார்த்தை