ഇംഗ്ലീഷിൽ 'Body Parts' പഠിക്കുക
try Again
Tip1:hello
Lesson 24
ഇംഗ്ലീഷിൽ 'Body Parts' പഠിക്കുക
'കണ്ണ് ' എന്നതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ വിവർത്തനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.. (1 ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക );
Ear
Nose
Eye
Hand
'കണ്ണുകള്‍' എന്നതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ വിവർത്തനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.. (1 ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക );
Two eye
Eyelid
Eyes
Eyebrows
You=നിങ്ങൾ
see=കാണുന്നത്
with=കൊണ്ട്‌
your=നിങ്ങളുടെ / നിങ്ങളുടെ
'കാത്' എന്നതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ വിവർത്തനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.. (1ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക )
;
Ears
Legs
Eyes
Hands
'എനിക്ക് രണ്ട് കണ്ണുകൾ ഉണ്ട്. ' ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
I have two ears.
I have one eye.
I don't have eyes.
I have two eyes.
'എന്റെ ചെവി വലുതാണ്.' ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
My eyes are big.
My ears are small.
My ears are big.
My ears are fat.
'എന്റെ കണ്ണുകൾ വളരെ ചെറുതാണ്.' ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
My eyes are very small.
My ears are very small.
My ears are very big.
My eyes are very big.
ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യുക.
എന്റെ കണ്ണുകൾ
ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യുക.
എന്റെ കണ്ണുകൾ വളരെ വലുതാണ്.
You=നിങ്ങൾ
hear=കേൾക്കുക
with=കൊണ്ട്
your=നിങ്ങളുടെ
ഉചിതമായ വാക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
I ______
hears
watch
ഉചിതമായ വാക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
I ______
hear
run
'കൈയ്യ് ' എന്നതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ വിവർത്തനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.. (1ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക )
;
Palm
Leg
Elbow
Hand
എനിക്ക് രണ്ട് കൈകൾ ഉണ്ട്.
  • ears
  • I
  • have
  • two
  • hands.
  • hand.
  'കാല്‍' എന്നതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ വിവർത്തനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.. (1 ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക );
  Knee
  Foot
  Ankle
  Hand
  'എന്റെ കാൽ' ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
  My ears
  My feet
  My hands
  My eyes
  എന്റെ വലതു കാൽ.
  • My
  • I
  • right
  • two
  • feet.
  • foot.
  'കാലുകള്‍' എന്നതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ വിവർത്തനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.. (1 ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക );
  Ears
  Feet
  Wrist
  Legs
  'കാല്' ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
  Ear
  Feet
  Eye
  Leg
  ഉചിതമായ വാക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
  I ______
  hear
  see
  eat
  ഉചിതമായ വാക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
  I ______
  hear
  walk
  'വിരലുകള്‍' എന്നതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ വിവർത്തനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.. (1 ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക );
  Fingers
  Legs
  Hands
  Nails
  'വിരൽ ' ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
  Hand
  Leg
  Eye
  Finger
  'തള്ളവിരൽ ' ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
  Hand
  Thumb
  Eye
  Finger
  എനിക്കു രണ്ടു തള്ളവിരൽ ഉണ്ട്.
  • thumbs.
  • I
  • have
  • two
  • finger.
  • hand.
  'എന്റെ വലത് കൈയിൽ നാല് വിരലുകളും ഒരു തള്ളവിരലും ഉണ്ട്. ' ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
  My right hand has 4 fingers and 1 thumb.
  My left hand has 4 fingers and 1 thumb.
  My right hand has 4 thumbs and 1 finger.
  My right hand have 4 fingers and 1 thumb.
  'അവളുടെ കണ്ണുകൾ വളരെ മനോഹരമാണ്.' ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
  Her eyes are very pretty.
  Her fingers are very pretty.
  Her eye is very small.
  Her eyes are very big.
  'മുടി' എന്നതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ വിവർത്തനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.. (1 ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക );
  Hare
  Here
  Heir
  Hair
  'അവളുടെ മുടി നീണ്ടതാണ്.' ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
  She has long legs.
  She has long hands.
  She has long hair.
  She has long hairs.
  'അവൾക്കു കറുത്ത മുടി ആണ്. ' ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
  She has black hairs.
  She have black hair.
  She has black hair.
  She does not have hair.
  'എന്റെ വിരലുകൾ വളരെ നീണ്ടതാണ്.' ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
  My fingers are very long.
  My fingers are very short.
  My hair is very long.
  My hair is very short.
  ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യുക.
  വിരലുകൾ
  'എനിക്കു രണ്ട് കൈകൾ ഉണ്ട്.' ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
  I have two hands.
  I has two hands.
  I have two legs.
  I have two hand.
  'മുഖം' ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
  Ear
  Face
  Eye
  Hand
  'പല്ല്' എന്നതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ വിവർത്തനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.. (1 ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക );
  Jaw
  Teeth
  Gums
  Tooths
  'മൂക്ക്' എന്നതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ വിവർത്തനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.. (1 ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക );
  Cheek
  Nose
  Eye
  Gums
  ഉചിതമായ വാക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
  I ______
  hear
  smell
  'ആണി' എന്നതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ വിവർത്തനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.. (1 ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക );
  Nails
  Teeth
  Eyes
  Hair
  'നിങ്ങളുടെ നഖം കടിക്കരുത്.' ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
  Don't bite your nails.
  Don't eat your nails.
  Don't cut your nails.
  Don't bite your fingers.
  ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യുക.
  മൂക്ക്
  ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യുക.
  നഖം
  'അധരങ്ങൾ' എന്നതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ വിവർത്തനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.. (1 ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക );
  Cheek
  Nose
  Chin
  Lips
  'എന്റെ നഖം വളരെ നീണ്ടതാണ്.' ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
  My nail are very long.
  My hair is very long.
  My nails are very long.
  My nails are very short.
  'എൻറെ പല്ല് വെളുത്തതാണ്. ' ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
  I have white teeth.
  I have black teeth.
  I have white hair.
  I don't have teeth.
  'അവളുടെ ചുവന്ന അധരമാണ്.' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
  Her lips are reds.
  Her red lips.
  Her lips are red.
  Her lip are red.
  'കാല്‍മുട്ട്‌' ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
  Leg
  Foot
  Hand
  Knee
  'എന്റെ കാല്‍മുട്ടുകൾ വളരെ ശക്തമാണ്. ' ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
  My legs are very strong.
  My feet are very strong.
  My hands are very strong.
  My knees are very strong.
  ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യുക.
  കാല്‍മുട്ടുകൾ
  ' തോള്‍' ഇംഗ്ലീഷിലെ ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
  Leg
  Foot
  Shoulder
  Knee
  'എൻറെ തോൾ ശക്തിയേറിയതാണ്.' ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ശരിയായ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (1 ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
  I have strong legs.
  I have strong knees.
  I have a strong sholuders.
  I have strong shoulders.
  ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യുക.
  തോള്‍
  =
  !
  കേൾക്കുക
  ടിപ്
  അടുത്ത വാക്ക്