અંગ્રેજી માં 'શરીર ના અંગ ' શીખો
try Again
Tip1:hello
Lesson 24
અંગ્રેજી માં 'શરીર ના અંગ ' શીખો
'આંખ' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો. (1 વિકલ્પ પસંદ કરો).;
ear
nose
eye
hand
'આંખો' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો. (1 વિકલ્પ પસંદ કરો).;
Two eye
Eyelid
eyes
Eyebrows
You=તમે
see=જુઓ છો
with=થી
your=તમારી
'કાન ' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો. (1 વિકલ્પ પસંદ કરો).;
ears
legs
eyes
hands
'મારી બે આંખો છે ' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
I have two ears
I have one eye
I don't have eyes
I have two eyes
'મારા કાન મોટા છે ' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
My eyes are big
My ears are small
My ears are big
My ears are fat
'મારી આંખો ખૂબ નાની છે ' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
My eyes are very small
My ears are very small
My ears are very big
My eyes are very big
અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો
મારી આંખો
અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો
મારી આંખો ખૂબ મોટી છે
You=તમે
hear=સાંભળો છો
with=થી
your=તમારા
યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરો
I ______
hears
watch
યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરો
I ______
hear
run
'હાથ ' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો. (1 વિકલ્પ પસંદ કરો).;
Palm
leg
Elbow
hand
મારે બે હાથ છે
  • ears
  • I
  • have
  • two
  • hands
  • hand
  'પગ ' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો. (1 વિકલ્પ પસંદ કરો).;
  Knee
  foot
  Ankle
  hand
  'મારા પગ ' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
  my ears
  my feet
  my hands
  my eyes
  મારો જમણો પગ
  • My
  • I
  • right
  • two
  • feet
  • foot
  'પગ ' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો. (1 વિકલ્પ પસંદ કરો).;
  ears
  Feet
  Wrist
  legs
  'પગ ' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
  ear
  hand
  eye
  leg
  યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરો
  I ______
  hear
  see
  eat
  યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરો
  I ______
  hear
  walk
  'આંગળીઓ ' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો. (1 વિકલ્પ પસંદ કરો).;
  fingers
  legs
  hands
  Nails
  'આંગળી ' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
  hand
  leg
  eye
  finger
  'અંગૂઠા ' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
  hand
  thumb
  eye
  finger
  મારે બે અંગૂઠા છે
  • thumbs
  • I
  • have
  • two
  • finger
  • hand
  'મારા જમણા હાથ માં 4 આંગળીઓ અને 1 અંગૂઠા છે ' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
  My right hand has 4 fingers and 1 thumb
  My left hand has 4 fingers and 1 thumb
  My right hand has 4 thumbs and 1 finger
  My right hand have 4 fingers and 1 thumb
  'એની આંખો ખૂબ સુંદર છે ' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
  Her eyes are very pretty
  Her fingers are very pretty
  Her eye is very small
  Her eyes are very big
  'વાળ ' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો. (1 વિકલ્પ પસંદ કરો).;
  Hare
  Here
  Heir
  hair
  'તેના વાળ લાંબા છે ' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
  She has long legs
  She has long hands
  She has long hair
  She has long hairs
  'એના વાળ કાળા છે ' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
  She has black hairs
  She have black hair
  She has black hair
  She does not have hair
  'મારી આંગળીઓ ખૂબ લાંબી છે ' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
  My fingers are very long
  My fingers are very short
  My hair is very long
  My hair is very short
  અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો
  આંગળીઓ
  'મારા બે હાથ છે ' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
  I have two hands
  I has two hands
  I have two legs
  I have two hand
  'ચહેરો ' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
  ear
  face
  eye
  hand
  'દાંત ' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો. (1 વિકલ્પ પસંદ કરો).;
  Jaw
  teeth
  Gums
  Tooths
  'નાક ' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો. (1 વિકલ્પ પસંદ કરો).;
  Cheek
  nose
  eye
  Gums
  યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરો
  I ______
  hear
  smell
  'નખ ' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો. (1 વિકલ્પ પસંદ કરો).;
  nails
  teeth
  eyes
  hair
  'પોતાના નખ ચાવો નહીં ' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
  Don't bite your nails
  Don't eat your nails
  Don't cut your nails
  Don't bite your fingers
  અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો
  નાક
  અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો
  નખ
  'હોઠ ' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો. (1 વિકલ્પ પસંદ કરો).;
  Cheek
  nose
  Chin
  lips
  'મારા નખ ખૂબ લાંબા છે ' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
  My nail are very long
  My hair is very long
  My nails are very long
  My nails are very short
  'મારા દાંત સફેદ છે ' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
  I have white teeth
  I have black teeth
  I have white hair
  I don't have teeth
  'તેણી ના હોઠ લાલ છે ' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
  Her lips are reds
  Her red lips
  Her lips are red
  Her lip are red
  'ઘૂંટણ ' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
  leg
  foot
  hand
  knee
  'મારા ઘૂંટણ ખૂબ મજબૂત છે ' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
  My legs are very strong
  My feet are very strong
  My hands are very strong
  My knees are very strong
  અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો
  ઘૂંટણ
  'ખભ્ભો ' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
  leg
  foot
  shoulder
  knee
  'મારા ખભ્ભા મજબૂત છે ' નું અંગ્રેજી માં સાચું ભાષાંતર પસંદ કરો.;
  I have strong legs
  I have strong knees
  I have a strong sholuders
  I have strong shoulders
  અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો
  ખભ્ભા
  =
  !
  સાંભળો
  ટીપ
  આગળનો શબ્દ