इंग्रजीत 'Body Parts' शिका
try Again
Tip1:hello
Lesson 24
इंग्रजीत 'Body Parts' शिका
'डोळा' चे इंग्रजीतील योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
ear
nose
eye
hand
'डोळे' चे योग्य इंग्रजी भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
Two eye
Eyelid
Eyes
Eyebrows
You=आपण
see=पाहत आहात.
with=सह
your=आपले / स्वतःचे
'कान' चे इंग्रजीतील योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
ears
legs
eyes
hands
'माझे दोन डोळे आहेत' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
I have two ears
I have one eye
I don't have eyes
I have two eyes
'माझे कान मोठे आहेत' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
My eyes are big
My ears are small
My ears are big
My ears are fat
'माझे डोळे खूप छोटे आहेत' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
My eyes are very small
My ears are very small
My ears are very big
My eyes are very big
इंग्रजीत भाषांतर करा
माझे डोळे
माझे डोळे
माझे डोळे खूप मोठे आहेत
You=आपण
hear=ऐकता
with=ने
your=आपल्या / स्वतःच्या
योग्य शब्द निवडा
I ______
hears
watch
योग्य शब्द निवडा
I ______
hear
run
'हात' चे इंग्रजीतील योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
Palm
Leg
Elbow
Hand
मला दोन हात आहेत
  • ears
  • I
  • have
  • two
  • hands
  • hand
  'पाय' चे इंग्रजीतील योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  Knee
  Foot
  Ankle
  Hand
  'माझे पाय' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  my ears
  my feet
  my hands
  my eyes
  माझा उजवा पाय
  • My
  • I
  • right
  • two
  • feet
  • foot
  'पाय' चे इंग्रजीतील योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  Ears
  Feet
  Wrist
  Legs
  'पाय' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  ear
  hands
  eye
  leg
  योग्य शब्द निवडा
  I ______
  hear
  see
  eat
  योग्य शब्द निवडा
  I ______
  hear
  walk
  'बोटे' चे इंग्रजीतील योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  Fingers
  Legs
  Hands
  Nails
  'बोट' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  hand
  leg
  eye
  finger
  'अंगठा' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  hand
  thumb
  eye
  finger
  मला दोन अंगठे आहेत
  • thumbs
  • I
  • have
  • two
  • finger
  • hand
  'माझी उजव्या हाताला 4 बोटं आणि 1 अंगठा आहे' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  My right hand has 4 fingers and 1 thumb
  My left hand has 4 fingers and 1 thumb
  My right hand has 4 thumbs and 1 finger
  My right hand have 4 fingers and 1 thumb
  'तिचे डोळे खूप सुंदर आहेत' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  Her eyes are very pretty
  Her fingers are very pretty
  Her eye is very small
  Her eyes are very big
  'केस' चे इंग्रजीतील योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  Hare
  Here
  Heir
  Hair
  'तिचे केस लांब आहेत' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  She has long legs
  She has long hands
  She has long hair
  She has long hairs
  'तिचे केस काळे आहेत' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  She has black hairs
  She have black hair
  She has black hair
  She does not have hair
  'माझी बोटे खूप लांब आहेत' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  My fingers are very long
  My fingers are very short
  My hair is very long
  My hair is very short
  इंग्रजीत भाषांतर करा
  बोटे
  'मला दोन हात आहेत' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  I have two hands
  I has two hands
  I have two legs
  I have two hand
  'चेहरा' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  ear
  face
  eye
  hand
  'दात' चे इंग्रजीतील योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  Jaw
  Teeth
  Gums
  Tooths
  'नाक' चे इंग्रजीतील योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  Cheek
  Nose
  Eye
  Gums
  योग्य शब्द निवडा
  I ______
  hear
  smell
  'नखे' चे इंग्रजीतील योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  nails
  teeth
  eyes
  hair
  'आपली नखे चाऊ नका' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  Don't bite your nails
  Don't eat your nails
  Don't cut your nails
  Don't bite your fingers
  इंग्रजीत भाषांतर करा
  नाक
  इंग्रजीत भाषांतर करा
  नखे
  'ओठ' चे इंग्रजीतील योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  Cheek
  Nose
  Chin
  Lips
  'माझी नखे खूप लांब आहेत' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  My nail are very long
  My hair is very long
  My nails are very long
  My nails are very short
  'माझे दात सफेद आहेत' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  I have white teeth
  I have black teeth
  I have white hair
  I don't have teeth
  'तिचे ओठ लाल आहेत' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  Her lips are reds
  Her red lips
  Her lips are red
  Her lip are red
  'गुडघा' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  leg
  foot
  hand
  knee
  'माझे गुडघे खूप मजबूत आहेत' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  My legs are very strong
  My feet are very strong
  My hands are very strong
  My knees are very strong
  इंग्रजीत भाषांतर करा
  गुडघे
  'खांदा' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  leg
  foot
  shoulder
  knee
  'माझे खांदे मजबूत आहेत' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  I have strong legs
  I have strong knees
  I have a strong sholuders
  I have strong shoulders
  इंग्रजीत भाषांतर करा
  खांदे
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द