Change verbs to nouns
try Again
Tip1:hello
Lesson 240
Change verbs to nouns
टिप
Behave = वागणे (verb)
Behavior/ Behaviour = वागणे (noun)
या धड्यात आपण क्रियापद (verb) आणि त्यांचे नाम (noun) रूप शिकूया.
Behavior/ Behaviour दोन्ही योग्य शब्दलेखन आहे. ब्रिटीश इंग्रजीत 'u' लागते, आणि अमेरिकन इंग्रजीत लागत नाही.
'Behave' क्रियापदाचे नाम रूप निवडा;
Behaved
Behaviour
Behaving
Behavioral
'Inform' क्रियापदाचे नाम रूप निवडा
;
Information
Informative
Informed
Informing
'Speak' क्रियापदाचे नाम रूप निवडा
;
Speaking
Spoke
Speaks
Speech
'Appear' क्रियापदाचे नाम रूप निवडा
;
Appears
Appeared
Appearance
Apparent
'Entertain' क्रियापदाचे नाम रूप निवडा
;
Entertaining
Entertaintive
Entertainment
Entertained
'Believe' क्रियापदाचे नाम रूप निवडा
;
Belief
Believable
Believed
Believing
'Embarrass' क्रियापदाचे नाम रूप निवडा
;
Embrace
Embarrassed
Embarrassment
Embarrassing
'Feel' क्रियापदाचे नाम रूप निवडा
;
Feelment
Feeling
Feels
Felt
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
He reacts too soon and I usually don't like his ______
reaction
react
reacting
reactor
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Live your ______
Livable
Lived
Life
Lively
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Today's ______
generally
generation
generated
genre
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Ram predicts future and his ______
predictions
predicted
predict
prediction
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
If you have a better ______
solvable
solved
solute
solution
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Please share your ______
suggestive
suggested
suggestions
suggesting
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
He advised me to follow his ______
advice
advise
adviced
=
!
ऐका
टिप
पुढील शब्द