ఎవరినైనా ఇంగ్లీషులో ఆహ్వానించడం నేర్చుకోండి
try Again
Tip1:hello
Lesson 241
ఎవరినైనా ఇంగ్లీషులో ఆహ్వానించడం నేర్చుకోండి
డైలాగ్ వినండి
Hey! I am celebrating my daughter's first birthday tomorrow.
హలో! నేను రేపు నా కూతురి మొదటి పుట్టినరోజు సంబరాలు చేస్తున్నాను.


That's great!
అది నిజంగా గొప్ప విషయం!!


I am throwing a party, it starts at 4 pm.
నేను పార్టీ ఇస్తున్నాను. అది సాయంత్రం 4 గంటలకి మొదలవుతుంది.


I'll be there, what's the venue?
నేను అక్కడ ఉంటాను. వేదిక ఏది?


It is at MGF mall, at the food court.
MGF మాల్ వద్ద, ఫుడ్ కోర్ట్ దగ్గర.


చిట్కా
Throwing a party = పార్టీ ఇవ్వడం
=
జాబితా నుండి సరైన పదాల్ని ఎంచుకోండి
I am ______
throw
throwing
thoroughing
throughing
జాబితా నుండి సరైన పదాల్ని ఎంచుకోండి
We will be ______
host
hosting
hoisting
జాబితా నుండి సరైన పదాల్ని ఎంచుకోండి
What is the ______
venu
venue
vanue
vanu
పార్టీ 8 pm కి మొదలవుతుంది
  • The party
  • starts
  • at
  • is
  • on
  • 8 pm
  'శనివారం మిమ్మల్ని మీరు ఖాళీగా ఉంచుకోండి, నేను నా పదోన్నతికి ఒక ట్రీట్ ఇస్తున్నాను.' ఆంగ్లములోకి అనువదించండి;
  Keep yourself free on Saturday, I'm giving a treat for my promotion.
  Keep ourselves free on Saturday, I'm giving a treat for my promotion.
  Keep you free on Saturday, I'm giving a treat for my promotion.
  Keep yourself free on Saturday, I'm giving a treat for my promote.
  జాబితా నుండి సరైన పదాల్ని ఎంచుకోండి
  My parents are ______
  celebrating
  celebrate
  celebration
  జాబితా నుండి సరైన పదాల్ని ఎంచుకోండి
  You are ______
  cordially
  cordial
  coordinate
  coordination
  డైలాగ్ వినండి
  Hey! You have to be there at my party tomorrow.
  హలో! మీరు రేపు అక్కడ, నా పార్టీ వద్ద ఉండాలి.


  What's the occasion?
  ఏ సందర్భంగా?


  I am getting engaged.
  నేను నిశ్చితార్థం చేసుకుంటున్నాను.


  That's great news! What time do I have to be there?
  అది చాలా మంచి విషయం, ఏ సమయానికి నేను అక్కడ ఉండాలి ?


  Be there by 6 pm, the venue is Ashok Club.
  6 pm కి అక్కడ ఉండు.. వేదిక అశోక్ క్లబ్.


  Great! I'll see you there.
  చాలా మంచిది, అక్కడ కలుస్తాను.


  Look forward to having you there!
  అక్కడ మీకోసం చూస్తుంటాను!


  నా పెళ్లి ముహూర్తం ఖాయమైంది, మిమ్మల్ని మీరు ఖాళీగా ఉంచుకోండి.
  • My
  • wedding date
  • keep yourself free
  • has been fixed,
  • is been fixed,
  • keep yourself freely
  'మీరు మరియు మీ కుటుంబం నా వివాహానికి ఆహ్వానించబడ్డారు' ఆంగ్లములోకి అనువదించండి;
  You and your family are invited to my wedding
  You and your family are inviting to my wedding
  You and your family are invitation to my wedding
  You and your family have invited to my wedding
  జాబితా నుండి సరైన పదాల్ని ఎంచుకోండి
  I would be ______
  delighted
  delight
  delightment
  జాబితా నుండి సరైన పదాల్ని ఎంచుకోండి
  It gives me ______
  immense pleasure
  immense pleasant
  immense pleasing
  immense pleasantly
  'మీరు ఉండటం వేడుకను మరింత చిరస్మరణీయం చేస్తుంది.' ఆంగ్లములోకి అనువదించండి.;
  Your presence will make the occasion even more memorable
  Your presence will make the occasion even more memory
  Your present will make the occasion even more memorable
  Your absence will make the occasion even more memorable
  జాబితా నుండి సరైన పదాల్ని ఎంచుకోండి
  Your presence will make ______
  this occasion memorable
  this ocasion memorable
  this ocassion memorable
  this occasion memory
  =
  !
  వినండి
  చిట్కా
  తదుపరి పదం