કોઈ ને અંગ્રેજી માં આમંત્રણ આપતા શીખો
try Again
Tip1:hello
Lesson 241
કોઈ ને અંગ્રેજી માં આમંત્રણ આપતા શીખો
ડાયલોગ સાંભળો
Hey! I am celebrating my daughter's first birthday tomorrow.
હે! કાલે હું મારી દીકરી નો પહેલો જન્મદિવસ મનાવી રહી છુ.


That's great!
આ બહુ સરસ છે!


I am throwing a party, it starts at 4 pm.
હું એક પાર્ટી આપી રહી છુ, જે 4 pm થી શરુ થશે.


I'll be there, what's the venue?
હું ત્યાં આવીશ, સમારોહ સ્થળ ક્યાં છે?


It is at MGF mall, at the food court.
MGF મોલ માં છે, ફૂડ કોર્ટ માં.


ટીપ
Throwing a party = પાર્ટી આપવી
=
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
I am ______
throw
throwing
thoroughing
throughing
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
We will be ______
host
hosting
hoisting
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
What is the ______
venu
venue
vanue
vanu
પાર્ટી 8 pm વાગ્યે શરુ થશે
  • The party
  • starts
  • at
  • is
  • on
  • 8 pm
  'શનિવારે તમે ફ્રી રહેજો, હું મારી પદોન્નતિ ની પાર્ટી આપી રહ્યો છુ.' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર પસંદ કરો.;
  Keep yourself free on Saturday, I'm giving a treat for my promotion.
  Keep ourselves free on Saturday, I'm giving a treat for my promotion.
  Keep you free on Saturday, I'm giving a treat for my promotion.
  Keep yourself free on Saturday, I'm giving a treat for my promote.
  ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો
  My parents are ______
  celebrating
  celebrate
  celebration
  ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો
  You are ______
  cordially
  cordial
  coordinate
  coordination
  ડાયલોગ સાંભળો
  Hey! You have to be there at my party tomorrow.
  હે! કાલે તમારે મારી પાર્ટી માં આવવું જ પડશે.


  What's the occasion?
  શું પ્રસંગ છે?


  I am getting engaged.
  મારી સગાઇ થઇ રહી છે.


  That's great news! What time do I have to be there?
  આ બહુ જ સરસ ખબર છે, મારે કેટલા વાગ્યે ત્યાં આવવાનું છે?


  Be there by 6 pm, the venue is Ashok Club.
  6 pm સુધી ત્યાં આવવાનું છે, જગ્યા અશોક ક્લબ છે.


  Great! I'll see you there.
  બહુ જ સરસ, હું તમને ત્યાં મળું છુ.


  Look forward to having you there!
  અમે તમારા ત્યાં હોવા માટે આતુર છીએ.


  મારા લગ્ન ની તારીખ પાકી થઇ ગઈ છે, તમે ફ્રી રહેજો.
  • My
  • wedding date
  • keep yourself free
  • has been fixed,
  • is been fixed,
  • keep yourself freely
  'તમે સહપરિવાર મારા લગ્નમાં આમંત્રિત છો ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર પસંદ કરો.;
  You and your family are invited to my wedding
  You and your family are inviting to my wedding
  You and your family are invitation to my wedding
  You and your family have invited to my wedding
  ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
  I would be ______
  delighted
  delight
  delightment
  ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
  It gives me ______
  immense pleasure
  immense pleasant
  immense pleasing
  immense pleasantly
  'તમારી હાજરી આ પ્રસંગ ને વધારે યાદગાર બનાવી દેશે' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર પસંદ કરો.;
  Your presence will make the occasion even more memorable
  Your presence will make the occasion even more memory
  Your present will make the occasion even more memorable
  Your absence will make the occasion even more memorable
  ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો
  Your presence will make ______
  this occasion memorable
  this ocasion memorable
  this ocassion memorable
  this occasion memory
  =
  !
  સાંભળો
  ટીપ
  આગળનો શબ્દ