ਅਪਾਤਕਾਲੀਨ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ
try Again
Tip1:hello
Lesson 242
ਅਪਾਤਕਾਲੀਨ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ
My=मेरा
My=मेरा
My=मेरा
My=मेरा
My=मेरा
My=मेरा
My=मेरा
ਟਿਪ
Urgent = ਜਲਦੀ
ਅਪਾਤਕਾਲੀਨ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀ ਅਕਸਰ 'Urgent' ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
Call the doctor. It is urgent, my brother has met with an accident. = ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ. ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ.
ਟਿਪ
Stuck in an elevator = ਲਿਫਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣਾ
=
'ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਿਫਟ ਵਿੱਚ ਫੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ ;
I can't contact anyone, I am stuck in an elevate
I can't contact anyone, I am stuck in an elevated
I can't contact anyone, I am stuck in an escalator
I can't contact anyone, I am stuck in an elevator
ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਰ ਹੈ
  • burglar
  • there is a
  • Call the police,
  • in the house.
  • calling the police,
  • burglary
  My=मेरा
  My=मेरा
  'ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਕਰਿਟਿਕਲ ਹੈ. ਉਸਦਾ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ
  His situation is critical, he urgently needs to be operated.
  His situation is critical, he urgent needs to be operated.
  ਇਸ ਮਰੀਜ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ੂਨ ਵਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ O+ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ
  • O+ blood
  • a lot of blood,
  • has lost
  • This patient
  • he urgently
  • needs
  'ਮੈਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ
  I am need help, my child has got locked in the room.
  I need help, my child has got locked in the room.
  'ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ;
  There is a fire in the house, call the fire brigade.
  There is a fire in the house, call to the fire brigade.
  There are fire in the house, call the fire brigade.
  There is a fire in the house, call the fire parade.
  'ਰਸੋਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦਾ ਰਿਸਾਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ ਬਾਰੀਆਂ ਖੋਲੋ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ;
  There is a gas leakage in the kitchen, never open the windows.
  There is a gas leakage in the kitchen, slowly open the windows.
  There is a gas leakage in the kitchen, immediately open the windows.
  There is a gas leakage in the kitchen, immediate open the windows.
  ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
  There's an earthquake, evacuate the house ______
  immediately
  usually
  immediate
  quick
  'ਮੈਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਿਫਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹਾਂ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ
  I need help, I'm stuck in an elevator.
  I need help, I'm suck in an elevator.
  ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
  He got a heart attack, ______
  call the police
  call an ambulance
  call the fire brigade
  =
  !
  ਸੁਣੋ
  ਟਿਪ
  ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ