आपत्कालीन परिस्थितील संभाषण
try Again
Tip1:hello
Lesson 242
आपत्कालीन परिस्थितील संभाषण
I=मी
immediately rang=लगेच फोन केला
for=च्या साठी
Please=कृपया
call the police.=पोलिसांना बोलवा
Someone=कोणीतरी
robbed=लुटले
टिप
Urgent = लगेच
आपातकालीन स्थितिमध्ये आपण नेहमी 'Urgent' चा वापर करतो
Call the doctor. It is urgent, my brother has met with an accident. = डॉक्टर ला बोलवा. खूप गरजेचे आहे, माझ्या भावाचा अपघात झाला आहे
टिप
Stuck in an elevator = लिफ्ट मध्ये अडकणे
=
'मी कोणाशी संपर्क करू शकत नाही, मी एका लिफ्ट मध्ये फसलो आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
;
I can't contact anyone, I am stuck in an elevate
I can't contact anyone, I am stuck in an elevated
I can't contact anyone, I am stuck in an escalator
I can't contact anyone, I am stuck in an elevator
पोलिसांना बोलवा, घरात एक चोर आहे
  • burglar
  • there is a
  • Call the police,
  • in the house.
  • calling the police,
  • burglary
  I need help=मला मदतीची गरज आहे
  my car=माझी गाडी
  'त्याची स्थिती खूप नाजूक आहे, त्याची शीघ्रतेने शस्त्रक्रिया करणे गरजेचे आहे.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
  His situation is critical, he urgently needs to be operated.
  His situation is critical, he urgent needs to be operated.
  या रुग्णाचे बरेच रक्त वाहिले आहे, त्याला लगेच O+ रक्ताची गरज आहे
  • O+ blood
  • a lot of blood,
  • has lost
  • This patient
  • he urgently
  • needs
  'मला मदतीची गरज आहे. माझे मुल खोलीत बंद झाले आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
  I am need help, my child has got locked in the room.
  I need help, my child has got locked in the room.
  'घरात आग लागली आहे, आग विझावणाऱ्या दलाला बोलवा.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
  ;
  There is a fire in the house, call the fire brigade.
  There is a fire in the house, call to the fire brigade.
  There are fire in the house, call the fire brigade.
  There is a fire in the house, call the fire parade.
  'स्वयंपाकघरात गॅसची गळती होत आहे, लगेच खिडक्या उघडा' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
  ;
  There is a gas leakage in the kitchen, never open the windows.
  There is a gas leakage in the kitchen, slowly open the windows.
  There is a gas leakage in the kitchen, immediately open the windows.
  There is a gas leakage in the kitchen, immediate open the windows.
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  There's an earthquake, evacuate the house ______
  immediately
  usually
  immediate
  quick
  'मला मदतीची गरज आहे, मी लिफ्ट मध्ये अडकलो आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
  I need help, I'm stuck in an elevator.
  I need help, I'm suck in an elevator.
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  He got a heart attack, ______
  call the police
  call an ambulance
  call the fire brigade
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द