అత్యవసర పరిస్థితుల్లో సంభాషణలు
try Again
Tip1:hello
Lesson 242
అత్యవసర పరిస్థితుల్లో సంభాషణలు
I=నేను
immediately rang=వెంటనే ఫోన్ చేశాను
for=కొరకు
Please=దయచేసి
call the police.=రక్షకభటులని పిలవండి
Someone=ఎవరో
robbed=దోచేశారు
చిట్కా
Urgent = తొందరగా
అత్యవసర పరిస్థితులలో మనం తరచుగా 'urgent' ని ఉపయోగిస్తాము
Call the doctor. It is urgent, my brother has met with an accident. = వైద్యుడి ని పిలవండి. తొందరగా, మా సోదరుడు ప్రమాదానికి గురయ్యాడు.
చిట్కా
Stuck in an elevator = లిఫ్టు లో ఇరుక్కుపోవు
=
'నేను ఎవ్వరినీ సంప్రదించలేను, నేను లిఫ్టులో ఇరుక్కుపోయాను.' ఆంగ్లములోకి అనువదించండి;
I can't contact anyone, I am stuck in an elevate
I can't contact anyone, I am stuck in an elevated
I can't contact anyone, I am stuck in an escalator
I can't contact anyone, I am stuck in an elevator
పొలిసులను పిలవండి, ఆ ఇంట్లో ఒక దొంగ ఉన్నాడు.
  • burglar
  • there is a
  • Call the police,
  • in the house.
  • calling the police,
  • burglary
  I need help=నాకు సహాయం కావాలి
  my car=నా కారు
  'అతని పరిస్థితి క్లిష్టంగా ఉంది. అతనికి సత్వరమే చికిత్స చేయాలి.' ఆంగ్లములోకి అనువదించండి
  His situation is critical, he urgently needs to be operated.
  His situation is critical, he urgent needs to be operated.
  ఈ రోగి రక్తం చాలా కోల్పోయాడు, అతనికి తక్షణమే O + రక్తం అవసరం.
  • O+ blood
  • a lot of blood,
  • has lost
  • This patient
  • he urgently
  • needs
  'నాకు సహాయం కావాలి. నా బిడ్డ రూమ్ లో తాళం వేయబడ్డాడు.' ఆంగ్లములోకి అనువదించండి
  I am need help, my child has got locked in the room.
  I need help, my child has got locked in the room.
  'ఆ ఇంట్లో మంటలు వస్తున్నాయి. అగ్నిమాపక సిబ్బందిని పిలవండి.' ఆంగ్లములోకి అనువదించండి;
  There is a fire in the house, call the fire brigade.
  There is a fire in the house, call to the fire brigade.
  There are fire in the house, call the fire brigade.
  There is a fire in the house, call the fire parade.
  'వంటగది వాయువు లీక్ అయింది, వెంటనే కిటికీలను తెరవండి.' ఆంగ్లములోకి అనువదించండి;
  There is a gas leakage in the kitchen, never open the windows.
  There is a gas leakage in the kitchen, slowly open the windows.
  There is a gas leakage in the kitchen, immediately open the windows.
  There is a gas leakage in the kitchen, immediate open the windows.
  జాబితా నుండి సరైన పదాల్ని ఎంచుకోండి
  There's an earthquake, evacuate the house ______
  immediately
  usually
  immediate
  quick
  'నాకు సహాయం కావాలి. నేను లిఫ్టులో ఇరుక్కున్నాను.' ఆంగ్లములోకి అనువదించండి
  I need help, I'm stuck in an elevator.
  I need help, I'm suck in an elevator.
  జాబితా నుండి సరైన పదాల్ని ఎంచుకోండి
  He got a heart attack, ______
  call the police
  call an ambulance
  call the fire brigade
  =
  !
  వినండి
  చిట్కా
  తదుపరి పదం