Past participle as adjective: Tired, broken, bored, interested, frightened etc.
try Again
Tip1:hello
Lesson 243
Past participle as adjective: Tired, broken, bored, interested, frightened etc.
टिप
I'm bored of my job = मी माझ्या नोकरीला कंटाळलो आहे
काही क्रियापदांचे past participle forms, विशेषण च्या रीतीने वापर केला जाऊ शकतो. Verb 'Bore' (कंटाळणे); becomes adjective 'Bored' (कंटाळलेला).
क्रियापद Bore (कंटाळणे); विशेषण 'Bored' (कंटाळलेला) बनते.
I am really tired = मी खूप थकलेली आहे
क्रियापद 'Tire' (थकणे / थकवणे); विशेषण 'tired' (थकलेला / थकलेली) बनते.
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
She felt ______
tired
tiring
tire
'कुत्र्यांना नेहमी फटाक्यांच्या दरम्यान भीती जाणवते' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
;
Dogs often feel frighten during fireworks.
Dogs often feel frightening during fireworks.
Dogs often feel frightened during fireworks.
Dogs often feel frightand during fireworks.
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
He's ______
Boring
Bore
Bored
Bores
मला भारतीय इतिहासात रस आहे
  • in
  • interesting
  • I'm
  • Indian history
  • interested
  • interest
  'लहान मुले सहसा अंधाराला घाबरतात.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
  ;
  Small children are often scared of the dark.
  Small children are often scary of the dark.
  Small children are often scare of the dark.
  Small children are often sacred of the dark.
  'काय तुम्ही त्यांच्यासाठी चिंताग्रस्त आहात?' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
  ;
  Are you worry about them?
  Are you worried about them?
  Are you worryd about them?
  Are you worrie about them?
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  All this information is making me ______
  confused
  confusing
  confuse
  confusion
  'मला खेळात रस नाही' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
  ;
  I'm not really interested in sports.
  I'm not really interesting in sports.
  I'm not really interest in sports.
  I'm not really interestly in sports.
  'मी ज्या लोकांसोबत काम करतो, ते आपल्या नोकरीशी संतुष्ट आहेत' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
  ;
  The people I work with are satisfy with their jobs.
  The people I work with are satisfaction with their jobs.
  The people I work with are satisfactory with their jobs.
  The people I work with are satisfied with their jobs.
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  My boss was ______
  digusting
  disgust
  disgusted
  digested
  मी उड्डाणाच्या वेळी पुष्कळ कंटाळलो होतो
  • boredened
  • I was really
  • during
  • bored
  • boring
  • the flight
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  Raj is ______
  frightening
  frightened
  fright
  frightly
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  I was feeling ______
  depressed
  depress
  depressing
  'मी खूप उत्साहित आहे, मी उद्या सुट्टीवर जात आहे.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
  ;
  I'm so excited! I'm going on a holiday tomorrow.
  I'm so excitement! I'm going on a holiday tomorrow.
  I'm so exciting! I'm going on a holiday tomorrow.
  I'm so excite! I'm going on a holiday tomorrow.
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  I was ______
  shocked
  shocking
  shock
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  I was ______
  thrill
  thrilling
  thrilled
  'राज आज रात्री चित्रपट पाहण्याला येण्यास खूप थकलेला आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
  ;
  Raj is too tired to come to the cinema tonight.
  Raj is too tiring to come to the cinema tonight.
  Raj is too tire to come to the cinema tonight.
  Raj is too tyre to come to the cinema tonight.
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  Priya was ______
  Exhaustion
  Exhausting
  Exhausten
  Exhausted
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द