Homonyms (एक जस्ता लाग्ने खालका तर भिन्न अर्थ भएका शब्द )
try Again
Tip1:hello
Lesson 245
Homonyms (एक जस्ता लाग्ने खालका तर भिन्न अर्थ भएका शब्द )
मिसिंग शब्दको छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस.
Can you give me a ______
peace
piece
मिसिंग शब्दको छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस.
Do you know how many ______
sells
cells
sales
sails
मिसिंग शब्दको छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस.
Akash's dog ______
dyed
died
मिसिंग शब्दको छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस.
She had just recovered from Jaundice. She was looking very ______
week
weak
मिसिंग शब्दको छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस.
I ______
pray
prey
मिसिंग शब्दको छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस.
Please be ______
quite
quiet
मिसिंग शब्दको छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस.
Akbar was a ______
grate
great
मिसिंग शब्दको छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस.
This is not a fairy ______
tail
tale
मिसिंग शब्दको छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस.
Can you tell me your ______
waist
waste
मिसिंग शब्दको छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस.
My favorite brand will not have a ______
sail
sale
मिसिंग शब्दको छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस.
The world ______
piece
peace
मिसिंग शब्दको छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस.
Ram likes a lot of toppings on his pizza but Anu likes it ______
plane
plain
मिसिंग शब्दको छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस.
The polar ______
bare
bear
beer
मिसिंग शब्दको छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस.
The operation was ______
quiet
quite
मिसिंग शब्दको छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस.
______
Pore
Pour
मिसिंग शब्दको छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस.
You should recycle the ______
waist
waste
मिसिंग शब्दको छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस.
My shirt's color has faded, I should get it ______
died
dyed
मिसिंग शब्दको छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस.
She ______
sells
cells
sales
मिसिंग शब्दको छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस.
I will see Dev next ______
weak
week
मिसिंग शब्दको छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस.
She cannot sit in an air ______
plain
plane
मिस्सिङ शब्द को छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोला
She stepped on a dog's ______
tale
tail
मिस्सिङ शब्द को छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोला
The dog kept chasing its ______
pray
prey
मिस्सिङ शब्द को छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोला
______
Great
Grate
मिस्सिङ शब्द को छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोला
It's too hot, don't go ______
bare
bear
beer
मिस्सिङ शब्द को छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोला
You will have to ______
pour
pore
मिस्सिङ शब्द को छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोला
We will ______
sale
sail
मिस्सिङ शब्द को छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोला
Our body has many ______
pours
pores
porous
=
!
सुन्नुहोस्
टिप
अर्को शब्द