చట్ట సంబంధిత పదాలు నేర్చుకోండి
try Again
Tip1:hello
Lesson 246
చట్ట సంబంధిత పదాలు నేర్చుకోండి
మిస్సైన పదాన్ని ఎంచుకొని ఖాళీని పూరించండి
He committed a crime. He is a ______
Criminal
Criminally
మిస్సైన పదాన్ని ఎంచుకొని ఖాళీని పూరించండి
That criminal has been sent to the ______
prison
prisoner
మిస్సైన పదాన్ని ఎంచుకొని ఖాళీని పూరించండి
The ______
prisoner
prison
మిస్సైన పదాన్ని ఎంచుకొని ఖాళీని పూరించండి
Ajay has been ______
imprisoned
impersoned
impersonate
మిస్సైన పదాన్ని ఎంచుకొని ఖాళీని పూరించండి
The ______
court
cort
coat
మిస్సైన పదాన్ని ఎంచుకొని ఖాళీని పూరించండి
He sent a legal ______
notice
noting
notise
మిస్సైన పదాన్ని ఎంచుకొని ఖాళీని పూరించండి
The ______
judgement
judging
judgemental
మిస్సైన పదాన్ని ఎంచుకొని ఖాళీని పూరించండి
The police will come and take your ______
statement
sentiment
మిస్సైన పదాన్ని ఎంచుకొని ఖాళీని పూరించండి
He will be in ______
custody
custodian
మిస్సైన పదాన్ని ఎంచుకొని ఖాళీని పూరించండి
I need a ______
Lawyer
Loyer
Lowyer
మిస్సైన పదాన్ని ఎంచుకొని ఖాళీని పూరించండి
He is in custody, he will be granted a ______
Bail
Bale
మిస్సైన పదాన్ని ఎంచుకొని ఖాళీని పూరించండి
There was no ______
arrest warrant
arrest warent
మిస్సైన పదాన్ని ఎంచుకొని ఖాళీని పూరించండి
According to the section 390 in Indian Penal Code, you will be ______
charged
charge
మిస్సైన పదాన్ని ఎంచుకొని ఖాళీని పూరించండి
If you want a new park in your area, you should file a ______
petition
petitioner
మిస్సైన పదాన్ని ఎంచుకొని ఖాళీని పూరించండి
She filed a ______
PIL
PAL
మిస్సైన పదాన్ని ఎంచుకొని ఖాళీని పూరించండి
The court is ______
adjourned
adjurned
మిస్సైన పదాన్ని ఎంచుకొని ఖాళీని పూరించండి
He is a minor and his case will be taken up in the ______
juvenile
joyvenile
=
!
వినండి
చిట్కా
తదుపరి పదం