કાનુન સંબંધિત શબ્દ શીખો
try Again
Tip1:hello
Lesson 246
કાનુન સંબંધિત શબ્દ શીખો
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
He committed a crime. He is a ______
Criminal
Criminally
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
That criminal has been sent to the ______
prison
prisoner
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
The ______
prisoner
prison
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
Ajay has been ______
Imprisoned
Impersoned
Impersonate
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
The ______
Court
Cort
Coat
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
He sent a legal ______
notice
noting
notise
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
The ______
judgement
judging
judgemental
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
The police will come and take your ______
statement
sentiment
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
He will be in ______
custody
custodian
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
I need a ______
Lawyer
Loyer
Lowyer
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
He is in custody, he will be granted a ______
Bail
Bale
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
There was no ______
arrest warrant
arrest warent
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
According to the section 390 in Indian Penal Code, you will be ______
charged
charge
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
If you want a new park in your area, you should file a ______
Petition
Petitioner
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
She filed a ______
PIL
PAL
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
The court is ______
Adjourned
Adjurned
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
He is a minor and his case will be taken up in the ______
Juvenile
Joyvenile
=
!
સાંભળો
ટીપ
આગળનો શબ્દ