Phrasal verbs - get up, turn down, turn off, let down, make up, etc.
try Again
Tip1:hello
Lesson 249
Phrasal verbs - get up, turn down, turn off, let down, make up, etc.
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
You need to ______
give back
तुम्ही मला निराश केले आहे
  • let
  • down
  • done
  • You
  • me
  • have
  'हे खरे नाही, ती फक्त गोष्ट बनवत आहे.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
  It is not true, she is just making it up
  It is not true, she is just making it
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  How can you ______
  miss out
  miss it
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  I need to hurry up, I have to ______
  Get on
  Get up
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  There is a dog in the car, he just won't ______
  get off
  get over
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  Don't worry, you will ______
  get over
  get up
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  You can't ______
  Give up
  Give to
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  She ______
  Lives on
  Lives
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  Please ______
  look after
  get along
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  Rajiv and Ritu ______
  get along
  get along with
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  You can't ______
  get away
  gone up
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  I want to ______
  go back
  return back
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  The show must ______
  go on
  gone up
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  The vegetable prices have ______
  gone up
  get away
  आतातरी मोठे व्हा
  • go
  • Grow
  • grew
  • up
  • tomorrow
  • now
  जोयाचे जारासोबत पटत नाही
  • Zara
  • get along with
  • get away
  • doesn't
  • with
  • Zoya
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  She ______
  got away with
  get along with
  मी त्या गेलेल्या काळाची आठवण करून हसतो
  • times
  • smile
  • I look back
  • I look up to
  • and
  • on those
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  Ram ______
  looks up to
  look back on
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  I will ______
  make up for
  make
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द