Verbs : 'have' को रूप सिक्नुहोस्
try Again
Tip1:hello
Lesson 25
Verbs : 'have' को रूप सिक्नुहोस्
I have=म (सित) छ
two=दुई
'मेरा दुईटा भाईहरु छन्.' को अंग्रेज़ीमा ठीक अनुवाद छनौट गर्नुहोस्. (१ विकल्प छनौट गर्नुहोस्);
I has two brothers.
I am have two brothers.
I am having two brothers.
I have two brothers.
'उसका दुइवटा भाईहरु छन्.' को अंग्रेज़ीमा ठीक अनुवाद छनौट गर्नुहोस्. (१ विकल्प छनौट गर्नुहोस्);
She has two brothers.
She is has two brothers.
She is having two brothers.
She have two brothers.
'उहाँका दुईवटा छोराहरु छन्.' को अंग्रेज़ीमा ठीक अनुवाद छनौट गर्नुहोस्. (१ विकल्प छनौट गर्नुहोस्);
They have two sons.
They are have two sons.
They are having two sons.
They has two sons.
'उहाँकी दुइ वटा छोरीहरु छन.' को अंग्रेज़ीमा ठीक अनुवाद छनौट गर्नुहोस्. (१ विकल्प छनौट गर्नुहोस्);
He has two daughters.
He is two daughters.
He is having two daughters.
He have two daughters.
'Forms of verb of have (Have का रूपहरु )'^~^'typefacestyle'
i have
we have
you have
they have
he has
she has
it has
उपयुक्त शब्द छनौट गर्नुहोस्.
I ______
has
have
am have
उपयुक्त शब्द छनौट गर्नुहोस्.
______
has
have
'मेरो धेरै काम छ. ' को अंग्रेज़ीमा ठीक अनुवाद छनौट गर्नुहोस्. (१ विकल्प छनौट गर्नुहोस्);
I has a lot of work.
I am have a lot of work.
I have a lot of work.
I is have a lot of work.
मेरा दुईटा बुढी औंला छन्.
  • thumbs.
  • I
  • have
  • two
  • finger.
  • hand
  अंग्रेज़ीमा अनुवाद गर्नुहोला.
  मेरा दुईटा छोराहरु छन.
  अंग्रेज़ीमा अनुवाद गर्नुहोला.
  उहाँकी दुइटा छोरीहरु छन.
  Do=के
  you have=तपाईं संग छ
  Does=के
  she have=उनी सित छ
  'प्रश्न सोद्धा खेरी मात्रै do / does परिवर्तित हुन्छ​ He / She सित'^~^'typefacestyle'
  do i have के म संग छ
  do we have के हामी संग छ
  do you have के तपाईं संग छ
  dthey have के उहाँ संग छ
  does he have के उ संग छ
  does she have के उनी संग छ
  does it have के यस्मा छ
  'के उहाँकी सानी बहिनी हुनुहुन्छ​?' को अङ्रेजी मा सहि अनुवाद को चयन गर्नुहोला. (१ विकल्प को चयन गर्नुहोला) ;
  Does she have a younger sister?
  Do she has a younger sister?
  Does she has a younger sister?
  Do she have a younger sister?
  'के उहाँहरुसित गाडी छ?' को अङ्रेजी मा सहि अनुवाद को चयन गर्नुहोला. (१ विकल्प को चयन गर्नुहोला) ;
  Do they has a car?
  Does they have a car?
  Do they have a car?
  Do their have a car?
  उपयुक्त शब्दको चयन गर्नुहोला.
  Does ______
  has
  have
  उपयुक्त शब्द को चयन गर्नुहोला.
  Does Mr. ______
  has
  have
  उपयुक्त शब्द को चयन गर्नुहोला.
  Do you ______
  have
  has
  उपयुक्त शब्द को चयन गर्नुहोला.
  Do they ______
  have
  has
  are have
  उपयुक्त शब्द को चयन गर्नुहोला.
  ______
  Do
  Does
  उपयुक्त शब्दको चयन गर्नुहोला.
  ______
  Do
  Does
  उपयुक्त शब्द को चयन गर्नुहोला.
  ______
  Do
  Does
  उपयुक्त शब्द को चयन गर्नुहोला.
  ______
  Have
  Does
  के तपाईं सित अलिकती समय छ?
  • time?
  • some
  • have
  • do
  • you
  के तपाईं सित अलिकती नगद छ?
  • cash?
  • some
  • have
  • do
  • you
  • does
  के उहाँहरुसित गाड़ी छ?
  • car?
  • a
  • have
  • do
  • they
  • does
  के उहाँहरुको भाई-बहिनी छ?
  • does
  • a
  • have
  • do
  • they
  • siblings?
  के उहाँहरुको बच्चाहरु छन्?
  • does
  • a
  • have
  • do
  • they
  • children?
  अंग्रेज़ीमा अनुवाद गर्नुहोला
  के तपाईंका बच्चाहरु छन?
  अंग्रेज़ीमा अनुवाद गर्नुहोला.
  के तपाईं सित कुकुर छ?
  डायलॉग सुन्नुहोला
  : Today I have a bungalow, a car, lots of money, what do you have?
  : आज म सित बङ्गला छ, गाडी छ, धेरै पैसा छ, तिमी सित के छ?


  : I have my mother!
  : म सित आमा छ!


  =
  !
  सुन्नुहोस्
  टिप
  अर्को शब्द