Verbs : 'have' ची रूपे शिका
try Again
Tip1:hello
Lesson 25
Verbs : 'have' ची रूपे शिका
I have=माझ्या (जवळ) आहेत
two=दोन
'मला दोन भाऊ आहेत' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
I has two brothers
I am have two brothers
I am having two brothers
I have two brothers
'तिला दोन भाऊ आहेत' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
She has two brothers
She is has two brothers
She is having two brothers
She have two brothers
'त्यांची दोन मुले आहेत' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
They have two sons
They are have two sons
They are having two sons
They has two sons
'त्याला दोन मुली आहेत' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
He has two daughters
He is two daughters
He is having two daughters
He have two daughters
'Forms of verb to have (Have ची रूपे)'^~^'typefacestyle'
i have
we have
you have
they have
he has
she has
it has
योग्य शब्द निवडा
I ______
has
have
am have
योग्य शब्द निवडा
______
has
have
'मला खूप काम आहे' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
I has a lot of work
I am have a lot of work
I have a lot of work
I is have a lot of work
मला दोन अंगठे आहेत
  • thumbs
  • I
  • have
  • two
  • finger
  • hand
  इंग्रजीत भाषांतर करा
  मला दोन मुलगे आहेत
  इंग्रजीत भाषांतर करा
  त्याला दोन मुली आहेत
  Do=काय
  you have=आपल्याजवळ आहे
  Does=काय
  she have=तिच्याजवळ आहे
  'प्रश्न विचारताना फक्त do / does बदलतात/ He / She सोबत'^~^'typefacestyle'
  Do i have काय माझ्याकडे आहे
  Do we have काय आमच्याकडे आहे
  Do you have काय आपल्याकडे आहे
  Do they have काय त्यांच्याकडे आहे
  Does he have काय त्याच्याकडे आहे
  Does she have काय तिच्याकडे आहे
  Does it have काय त्यात आहे
  'काय तिला छोटी बहिण आहे?' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  Does she have a younger sister?
  Do she has a younger sister
  Does she has a younger sister?
  Do she have a younger sister?
  'काय त्यांच्याजवळ गाडी आहे?' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  Do they has a car?
  Does they have a car?
  Do they have a car?
  Do their have a car?
  योग्य शब्द निवडा
  Does ______
  has
  have
  योग्य शब्द निवडा
  Does ______
  has
  have
  योग्य शब्द निवडा
  Do you ______
  have
  has
  योग्य शब्द निवडा
  Do they ______
  have
  has
  are have
  योग्य शब्द निवडा
  ______
  Do
  Does
  योग्य शब्द निवडा
  ______
  Do
  Does
  योग्य शब्द निवडा
  ______
  Do
  Does
  योग्य शब्द निवडा
  ______
  Have
  Does
  काय आपल्याकडे थोडा वेळ आहे?
  • time
  • some
  • have
  • do
  • you
  काय आपल्याकडे थोडी कॅश आहे?
  • cash
  • some
  • have
  • do
  • you
  • does
  काय त्यांच्याकडे गाडी आहे?
  • car
  • a
  • have
  • do
  • they
  • does
  काय त्यांना भाऊ-बहिण आहेत?
  • does
  • a
  • have
  • do
  • they
  • siblings
  काय त्यांना मुलं आहेत?
  • does
  • a
  • have
  • do
  • they
  • children
  इंग्रजीत भाषांतर करा
  काय आपल्याला मुले आहेत?
  इंग्रजीत भाषांतर करा
  काय आपल्याकडे कुत्रा आहे?
  ऐका
  : Today I have a bungalow, a car, lots of money, what do you have?
  : आज माझ्याजवळ बंगला आहे, गाड़ी आहे, खूप सारे पैसे आहेत, तुमच्याजवळ काय आहे?


  : I have my mother!
  : माझ्याजवळ आई आहे


  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द