Phrasal verbs - Practice
try Again
Tip1:hello
Lesson 250
Phrasal verbs - Practice
टिप
Please sit down = कृपया बसावे


या वाक्यामध्ये Phrasal verb आहे: Sit down - बसा.
Verb = Sit, Particle = Down

जेव्हा Phrasal verbs एखाद्याला आदेश/निर्देश देण्यासाठी वापरले जाते, तेव्हा अशा वाक्यांमध्ये object: 'You' लावले जात नाही.
Please you sit down.
I grew up in Delhi. = मी दिल्लीमध्ये वाढलो होतो.

या वाक्यामध्ये Phrasal verb आहे: Grew up = वाढलो होतो.
Verb = Grew.
Particle = Up
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Every morning, I ______
get up
am get up
get
have get up
टिप
Turn on the TV / Turn the TV on = TV चालू करा
जेव्हा 'object' एक 'noun' असेल, तर हे 'Particle' च्या आधी किंवा नंतर येवू शकते.
Verb (Turn) + Particle (on) + Object (the TV).
Or
Verb (Turn) + Object (the TV) + Particle (on).
=
पण जेव्हा वस्तु एक 'pronoun' असेल, तेव्हा ते Particle च्या आधीच लागते.

Verb (Turn) + Object (it) + Particle (on).
'Turn it on'
NOT 'Turn on it'
'मग मी रेडीओ चालू करतो' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
Then I turn on the radio.
Then I turn up the radio.
टिप
It took him a long time to get over his illness = त्याच्या आजारपणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी त्याला जास्त कालावधी लागला
इथे, phrasal verb: 'Get over' आहे.
या वाक्यांमध्ये 'object' (his illness) असते, पण आपण Verb (get) ला Particle (over) पासून वेगळे करू शकत नाही.
Verb + Particle + Object

It took him a long time to get his illness over
I always have to look for my glasses = मला नेहमी माझा चष्मा शोधावा लागतो
इथे, phrasal verb: 'Look for' है.
Verb = Look, Particle = for
'मी माझी चावी शोधत आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
I'm looking for my keys
I'm looking my keys for
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
I always have to ______
look in
look for
look out
'आपला कोट घाला' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
Put on your coat
Put your coat
'मी माझ्या नोट्स ला ओझरते पहिले' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
I looked my notes through
I looked through my notes
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
The plane ______
took off
took in
took out
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Can I try this ______
suit on
suit for
suit in
'या मासिकाला फेकू नका' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
Don't throw this magazine away.
Don't throw this magazine on.
'याला कृपया कमी/बंद करा' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
Please turn it on
Please turn it down
आम्ही आपली असभ्यता सहन करणार नाही
  • put in
  • we
  • put up
  • won't
  • with your
  • rudeness
  त्या विषयासाठी माझ्या नोट्स बघून घ्या
  • my notes
  • mine notes
  • topic
  • look
  • for that
  • through
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  She could not ______
  get over
  get up
  turn off
  forget over
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  You need to ______
  grow up
  are grow up
  do grow up
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द