Writing an email to schedule a meeting
try Again
Tip1:hello
Lesson 258
Writing an email to schedule a meeting
'ഞാൻ വിലയെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്താ ഈ തിങ്കളാഴ്ച നമുക്ക് കാണാന്‍ കഴിയുമോ?' ഇതിന്റെ മലയാളം വിവർത്തനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.;
I would like to discuss the pricing, could we meet this Monday?
I would discuss the pricing, could we meet this Monday?
I like to discuss the pricing, could we meet this Monday?
I would like to discuss to the pricing, could we meet this Monday?
ടിപ്
=
എപ്പോഴാണോ ഒരു ഇമെയിൽ അയക്കുന്നത്, അപ്പോള്‍ ഇമെയിൽ വിലാസം, അവരുടെ പേര് എന്നിവ അഡ്രസ്സില്‍ വച്ച് ഇമെയിൽ അയക്കുക. ഇമെയിലിന്റെ തുടക്കം: nDear മിസ് / മിസ്റ്റർ + സര്‍നെയിമില്‍ തുടങ്ങുക. ആദ്യം
'Dear Sir/ Madam', എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഇമെയിൽ വായനക്കാരുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റുന്നില്ല.
=
Ideally, after the title (Mr./Miss), the surname is used.
'Dear Mr. Gupta' is a better way to address someone, than 'Dear Mr. Manoj'.
Some organizations may have an informal culture, in which case you could address people directly with their first names, and without adding any title.
However, if you are not sure of the organization's culture, it is better to have a formal tone.
'പ്രിയ മിസ്റ്റർ ശര്‍മ്മാ, നിങ്ങൾക്ക് ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരം 4 ന് നമ്മുടെ ഓഫീസില്‍ വരുവാൻ കഴിയുമോ?' ഇതിന്റെ മലയാളം വിവർത്തനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
Dear Mr. Sharma, would it be possible for you to come down to our office on Tuesday, at 4 pm?
Dear Mr. Sharma, it would be possible for you to come down to our office on Tuesday, at 4 pm?
'ഞാന്‍ ഒരു യോഗം വിളിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും?' ഇതിന്റെ മലയാളം വിവർത്തനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.;
I would like to schedule a meeting. When can we meet?
I would like to schedule a meeting. When we meet?
I would like to schedule a meeting. Till when can we meet?
I would like to schedule a meeting. Since when can we meet?
ടിപ്
=
നിങ്ങൾ ആദ്യമായി ഒരാള്‍ക്ക് ഒരു ഇമെയിൽ എഴുതുമ്പോൾ, ആദ്യം നിങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും എഴുതണം
=
ഉദാ:
Dear Mr. Verma,

Hope you're doing well.
I am Ankit from ABC Pvt. Ltd. - India's biggest LED manufacturer, and I would like to tell you about some of our products.
'ഞാന്‍ രാജീവ് ദീക്ഷിത്, ജോയി മൊബൈലിൽ നിന്നാണ്. നല്ല സാധ്യതയുള്ള പങ്കാളിത്ത അവസരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി ഞാന്‍ ഒരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.' ഇതിന്റെ മലയാളം വിവർത്തനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
I am Rajiv Dixit, from Joy mobile. I would like to seek an appointment for discussing potential partnership opportunities.
I am Rajiv Dixit, from Joy mobiles. I would like to have an appointment for discussing potential partnership opportunities.
ഡയലോഗ് കേൾക്കുക
Hello, Mr. Verma? This is Rohit Roy from Hitachi.
ഹലോ മിസ്റ്റർ വർമ്മ? ഞാൻ ഹിറ്റാച്ചിയില്‍ നിന്നും രോഹിത് സംസാരിക്കുന്നു.


Hello Rohit, what can I do for you?
ഹലോ രോഹിത്, എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി എന്തുചെയ്യാൻ കഴിയും?


I was wondering if we could get together on Tuesday to talk about the potential partnership opportunities?
പങ്കാളിത്ത അവസരങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ചൊവ്വാഴ്ച നമുക്ക് ഒത്തുകൂടാൻ കഴിയുമോയെന്ന് ഞാന്‍ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു?


Tuesday sounds fine to me, what time is good for you?
ചൊവ്വാഴ്ച എന്നത് ശരിയായ സമയായിട്ടാണ്‌ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നിങ്ങള്‍ക്ക് ഉചിതമായ സമയം ഏതാണ്?


How about 2 p.m.?
ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണി ശരിയാകുമോ?


I’m sorry, I’ve got to meet with my boss then, but any other time is fine.
ക്ഷമിക്കണം, എനിക്ക് എന്റെ ബോസ്സുമായി കൂടിക്കാഴ്ചയുണ്ട്, എന്നാല്‍ ഇതൊഴിച്ച് ബാക്കി ഏത് സമയമായാലും എനിക്ക് അത് ശരിയായിരിക്കും.


Can we try 3 p.m., then?
എങ്കിൽപ്പിന്നെ നമുക്ക് മൂന്നു മണിക്ക് ശ്രമിക്കാമോ?


That’s perfect, see you then.
അത് വളരെ ഉചിതമാണ്. എന്നാൽ പിന്നെ കാണാം.


Thank you Mr. Verma, I’ll see you on Tuesday then, at 3 p.m.
നന്ദി ശ്രീ വർമ, എങ്കിൽപ്പിന്നെ നമുക്ക് ചൊവ്വാഴ്ച്ച ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് മൂന്നു മണിക്ക് കാണാം.


സാധ്യമാണെങ്കിൽ, ഞാൻ താങ്കളെ നാളെ വന്നു കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
  • would like to
  • If possible, I
  • come at
  • come by
  • come on
  • and see you tomorrow
  'അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് തമ്മില്‍ കാണാനായെങ്കില്‍ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു; പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു.' ഇതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
  I was wondering if we could meet up for half an hour; had to share something important.
  I was wondering if we could meet up for half a hour; had to share something important.
  'താങ്കളെ കാണുന്നതിന്‌ ഒരു ഉചിതമായ സമയം നല്‍കുകയാണെങ്കില്‍ ഞാൻ നിങ്ങളോട് നന്ദിയുള്ളവനായിരിക്കും.' ഇതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
  I would be grateful, if you could tell me a convenient time to meet.
  I would be greatful, if you could tell me a convenient time to meet.
  'നമ്മുടെ പുതിയ നയങ്ങളിൽ ചിലതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാന്‍ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ചൊവ്വാഴ്ച താങ്കൾക്ക് സൗകര്യമുണ്ടാവുമോ?' ഇതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
  I would like to discuss some of our new policies. Would Tuesday suit you?
  I would like to discuss some of our new policies. Would Tuesday suite you?
  നമുക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണസമയത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും, എന്താ താങ്കള്‍ക്കത് ഉചിതമായിരിക്കുമോ?
  • could meet
  • on lunch
  • fine with you?
  • over lunch
  • would that be
  • We
  ടിപ്
  =
  Dear Mr. Singh,

  Hope you're doing well.
  I am Manoj Kumar, from OMP Mobile, I would like to discuss about a potential partnership opportunity, and how it could be useful for your company.
  Could we meet this Saturday, at 6 pm, if it is convenient for you?
  If not, kindly suggest a slot that works with you.
  Look forward to meeting you.

  Regards,
  Manoj Kumar
  Sr. Executive
  OMP Mobile Private Limited
  =
  ടിപ്
  =
  Dear Mr. Sharma,

  This is regarding the new machines you had been looking for. We recently got some new ones, so, I would like to schedule a meeting with you to tell you about the features and the pricing.
  Please let me know a convenient date and time when we could connect.
  I'd be happy to come down to your office and discuss the details.

  Thank you,
  Raj Singh
  Sr. Executive
  ABC Co.
  =
  =
  !
  കേൾക്കുക
  ടിപ്
  അടുത്ത വാക്ക്