Cancelling a meeting
try Again
Tip1:hello
Lesson 259
Cancelling a meeting
'क्षमा करा, पण तुम्हाला आज भेटणे शक्य नाही, मला काही कामानिमित्त शहराच्या बाहेर जावे लागत आहे.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा.;
My apologies, but I will not be able to meet you today, I have to go out of town for some work.
My apologies, but I am not able to meet you today, I have to go out of town for some work.
My apologies, but I have not been able to meet you today, I have to go out of town for some work.
My apologies, but I was not able to meet you today, I have to go out of town for some work.
'काही महत्वाचे काम आले आहे, त्यामुळे मी आजची मिटिंग उद्यासाठी स्थगित करण्याचा विचार करत आहे, काय तुमच्यासाठी ते योग्य राहील?' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा.
Some urgent work has come up, so I am thinking of postponing today's meeting to tomorrow, will that be fine with you?
Some urgent work has came up, so I am thinking of postponing today's meeting to tomorrow, will that be fine with you?
'एक दुःखद घटना झाल्या कारणाने, आजची मिटिंग मला रद्द करावी लागेल.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा.
Due to a tragedy that has happened, I will have to cancel today’s meeting.
Due to a tragedy that has happened, I should cancel today’s meeting.
'आज भेटणे शक्य होवू शकणार नाही. मला आत्ता आठवले कि मला काही खूप महत्वाचे काम आहे. काय मंगळवारी भेटणे शक्य आहे?' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा.
It'll not be possible to meet today. I just remembered that I had some urgent work. Would it be possible to meet on Tuesday?
It'll impossible to meet today. I just remembered that I had some urgent work. Would it be possible to meet on Tuesday?
'गैरसोयीबद्दल क्षमा मागतो, मी उद्याच्या मिटिंग मध्ये येवू शकणार नाही.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा.
I apologize for the inconvenience, I will not be able to come for the meeting tomorrow.
I am apologize for the inconvenience, I will not be able to come for the meeting tomorrow.
'मला उद्याची मिटिंग पुढच्या आठवड्यासाठी पुनर्नियोजित करावी लागेल कारण मी एका आठवड्यासाठी बाहेर जात आहे.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा.
I will have to reschedule tomorrow’s meeting for the next week because I am going out of town for a week.
I will have to rescheduled tomorrow’s meeting for the next week because I am going out of town for a week.
'काय आपण मिटिंग 1 तास विलंबित करू शकतो? माझ्या बसला उशीर झाला आहे.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा.
Can we postpone the meeting by an hour? My bus has got delayed.
Can we postpone the meeting to an hour? My bus has got delayed.
गहाळ शब्द निवडून रिकामी जागा भरा.
I will need to ______
reschedule
reshidule
unschedule
गहाळ शब्द निवडून रिकामी जागा भरा.
Unfortunately, some tragedy has happened, so I will have to ______
postpone our meeting to 6 P.M.
postpone our meeting by 6 P.M.
टिप
=
Writing an e-mail to cancel a meeting:

Dear Raj,

I apologize, but I will not be able to attend the meeting today. Something unavoidable has come up. If possible, can we reschedule the meeting?
Would you be free on Friday, at 5 P.M. instead? Please let me know.

Thank You,
Dev
=
संवाद ऐका
Hello Raj, is it a good time to talk?
हॅलो राज, काय हि बोलण्याची योग्य वेळ आहे?


Hi Dev, yes, tell me?
हाय देव, हो, मला सांगा?


I just wanted to inform you that I’ll not be able to make it for the meeting today. My cousin has met with an accident and I will have to rush to the hospital. I am really sorry for the last minute notice.
मी फक्त हे सांगू इच्छितो कि मी मिटिंग साठी येवू शकणार नाही, माझ्या भावाचा अपघात झाला आहे आणि मला इस्पितळात पोहोचायचे आहे. शेवटच्या क्षणी सुचित करण्याबद्दल मी क्षमा मागतो.


Oh, that’s terrible! I hope it is nothing major.
ओह, हे वाईट झाले, आशा करतो काही जास्त झालेले नसावे.


Not that major, thanks for asking.
खूप जास्त काही नाही, विचारण्याबद्दल आभार.


Dev, is there anyone else from your company who would be able to come for the meeting on your behalf?
देव, काय तुमच्या कंपनीतून आणखी कोणी मिटिंगमध्ये तुमच्या जागी येवू शकतो.


Others have some meetings scheduled already, can we schedule the meeting for tomorrow?
दूसरों की पहले ही कुछ मीटिंग सूचित हैं, क्या हम मीटिंग कल रख सकते हैं?


Actually, some more members would be joining in for the meeting. So, it would be great if somebody could give the presentation on your behalf.
वास्तविक, मिटिंग साठी आणखीही लोक येत आहेत. त्यामुळे, बरे होईल जर तुमच्या वतीने कोणी प्रेझेन्टेशन देईल


Okay, I will see what I can do and call you back in an hour.
बरे, मी पाहतो मी काय करू शकतो आणि मी एक तासात तुम्हाला पुन्हा फोन करतो.


संवाद ऐका
Good morning Mr. Singh, is it a good time to talk?
सुप्रभात, Mr. Singh काय हि बोलण्याची योग्य वेळ आहे?


Yes, Dev, tell me?
हो देव, सांगा?


Would it be possible to reschedule today’s meeting? Something urgent has come up.
काय आपण आजची मिटिंग पुनर्नियोजित करू शकतो? काही खूपच महत्वाचे काम आले आहे.


Let me check my calendar, my secretary will get back to you with a date and time, see if you are comfortable with that.
मला माझी दिनदर्शिका पाहू द्या, माझी सेक्रेटरी तुम्हाला एक दिवस आणि वेळ सुचित करण्यासाठी फोन करेल, बघा जर तुमच्यासाठी योग्य असेल.


Okay, that will be great, I will wait for the call. I apologize for the last minute change.
ठीक आहे, हे बरे होईल, मी त्याच्या फोनची वाट पाहीन. शेवटच्या क्षणी बदल केल्याबद्दल मी क्षमा मागतो.


गहाळ शब्द निवडून रिकामी जागा भरा.
I will not be ______
able to made it for
able to make it for
able to make for
गहाळ शब्द निवडून रिकामी जागा भरा.
I wanted to inform you that your call with Mr. Bose has been ______
resheduled
reskeduled
गहाळ शब्द निवडून रिकामी जागा भरा.
______
She has postpone
She is postponed
She is postpone
She has postponed
गहाळ शब्द निवडून रिकामी जागा भरा.
I apologize of the last minute ______
noticed
notice
noted
notise
गहाळ शब्द निवडून रिकामी जागा भरा.
I just wanted to check if we could ______
push our call down
push our call out
गहाळ शब्द निवडून रिकामी जागा भरा.
I'm ______
afraid
scared
feared
गहाळ शब्द निवडून रिकामी जागा भरा.
We should ______
stick
=
!
ऐका
टिप
पुढील शब्द