How to wish/congratulate someone
try Again
Tip1:hello
Lesson 262
How to wish/congratulate someone
'तुम्हाला तुमच्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा.
Wish you a very Happy Birthday.
Wishes you a very Happy Birthday.
'नवीन नोकरीच्या शुभेच्छा!' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा.
Congratulations on the new job!
Congratulate on the new job!
'आजच्या दिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा.
Many happy returns of the day.
Many happily returns of the day.
'नवीन नोकरी लागल्याबद्दल खूप शुभेच्छा, आशा करतो जीवनात तुम्हाला असे यशाचे क्षण मिळत राहोत.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा.
Congratulations on the new job, I hope life keeps giving you such moments of success.
Congratulations on the new job, I am hope life keeps giving you such moments of success.
'लग्नासाठी शुभेच्छा!' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा.
Congratulations on tying the knot!
Congratulations on trying the knot!
गहाळ शब्द निवडून रिकामी जागा भरा.
Congratulations on the ______
arrival of your baby girl.
receiving of your baby girl.
departure of your baby girl.
born of your baby girl.
'मला तुमच्यावर गर्व आहे, शाब्बास!' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा.
I am proud of you, well done!
I am proudy of you, well done!
'मी तुमचे चांगले भाग्य आणि सर्व प्रयत्नांमध्ये भरपूर यशाची कामना करतो.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा.
I wish you the best of luck and a lot of success in all your endeavors.
I wish you the all the best and a lot of success in all your endeavors.
तुमची मुलगी होण्याची बातमी ऐकून आम्ही अत्यंत प्रसन्न आहोत.
  • to hear of
  • the born
  • We were delighted
  • the birth
  • to listen of
  • of your baby girl.
  'मला आत्ताच तुमच्या लग्नाचे आमंत्रण मिळाले. हि खूप चांगली बातमी आहे, अभिनंदन!' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा.
  I just got an invitation for your wedding! This is great news, Congratulations!
  I just got an invitation for your marriage! This is great news, Congratulations!
  'तुमची पदवीधर शिक्षण पूर्ण करण्याबद्दल अभिनंदन!' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा.
  Congratulations on your graduation!
  Congratulations on your passing out!
  'तुमच्या लवकर बरे होण्याची कामना करतो. लवकर बरे व्हा!' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा.
  Wish you a speedy recovery. Get well soon!
  Wish you a fastly recovery. Get well soon!
  'आशा करतो तुम्ही असेच प्रगती करत राहा.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा.
  I wish you continue being successful like this.
  I wish you continuous being successful like this.
  गहाळ शब्द निवडून रिकामी जागा भरा.
  ______
  Heartiest
  Heartily
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द