Had to, did not have to, couldn't - Practice
try Again
Tip1:hello
Lesson 263
Had to, did not have to, couldn't - Practice
'माझी गाडी खराब झाली होती, त्यामुळे मला यंत्रज्ञला बोलवावे लागले.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा.;
My car broke down. So, I had to call the mechanic.
My car broke down. So, I have to call the mechanic.
My car broke down. So, I should have called the mechanic.
My car broke down. So, I didn't have to call the mechanic.
'तुमची काही चूक नव्हती, तुम्हाला क्षमा मागण्याची गरज नव्हती.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा.;
It was not your fault. You shouldn't apologize.
It was not your fault. You must not apologize.
It was not your fault. You wouldn't apologize.
It was not your fault. You didn't have to apologize.
गहाळ शब्द निवडून रिकामी जागा भरा.
It was raining heavily. So, I ______
couldn't
had
गहाळ शब्द निवडून रिकामी जागा भरा.
I ______
couldn't
must
shouldn't
गहाळ शब्द निवडून रिकामी जागा भरा.
You ______
didn't have to
should to not
must
'मला ते कपडे घालावेच लागले, माझ्याकडे आणखी कोणता पर्याय नव्हता.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा.;
I am not wearing those clothes, I have no choice.
I had to wear those clothes, I had no choice.
I didn't have to wear those clothes, I had no choice.
I shouldn't wear those clothes, I have no choice.
'तुम्हाला तिच्यासोबत येण्याची गरज नव्हती.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा.;
You had to come with her.
You couldn't come with her.
You didn't have to come with her.
You shouldn't come with her.
गहाळ शब्द निवडून रिकामी जागा भरा.
I ______
couldn't
could do
haven't
must to
गहाळ शब्द निवडून रिकामी जागा भरा.
I ______
had not
couldn't
must don't
not must
'मला माझ्या मित्रांना बोलवावे लागले.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा.
I shouldn't call my friend.
I had to call my friend.
आम्ही जास्त बोलू शकलो नाही.
  • We
  • didn't have to
  • much.
  • couldn't
  • talks
  • talk
  मला घरी लवकर जावे लागले.
  • I
  • to go
  • fast.
  • early.
  • had
  • home
  गहाळ शब्द निवडून रिकामी जागा भरा.
  I ______
  could be
  would to
  had to
  must
  'आधी मला ताळ-मेळ बसवायला त्रास व्हायचा आणि मी कोणाच्या सोबत राहू शकत नव्हतो.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा.;
  At first, it was difficult for me to adjust and I couldn't fit in.
  At first, it was difficult for me to adjust and I didn't have to fit in.
  At first, it was difficult for me to adjust and I had to fit in.
  At first, it was difficult for me to adjust and I shouldn't fit in.
  'तिथे टॅक्स्या सुद्धा जाऊ शकत नव्हत्या.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा.;
  Even taxies didn't have to go there.
  Even taxies had to go there.
  Even taxies couldn't go there.
  Even taxies mustn't go there.
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द