Obligation/Necessity practice
try Again
Tip1:hello
Lesson 264
Obligation/Necessity practice
टिप
Must = काही करणे अनिवार्य आहे.
'Must' वापरताना रुबाब/अधिकार दर्शविला जातो.
Have to = काही करणे गरजेचे आहे. काही करण्याचे कर्तव्य आहे.
'Have to' चा Past tense 'Had to' आहे.
'Have to' सल्ला आहे, हे 'must' जितके आवश्यक नसते.
'तुमचा अपघात होणारच होता. तुम्हाला गाडी लक्षपूर्वक चालवली पाहिजे.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा.
You nearly had an accident. You must drive more carefully.
You nearly had an accident. You have to drive more carefully.
गहाळ शब्द निवडून रिकामी जागा भरा.
I ______
had to
must
have to
गहाळ शब्द निवडून रिकामी जागा भरा.
You ______
have to
must
'मला शाळेत एक भाषण द्यायचे आहे.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा.;
I have to make a speech at school.
I must make a speech at school.
I could make a speech at school.
I should make a speech at school.
'तुम्हाला वेळेवर कर भरला पाहिजे.' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?
You must file your taxes on time.
You have to file your taxes on time.
'मी पार्टीत येवू शकत नाही. मला अभ्यास करायचा आहे.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा.;
I can not come to the party. I had to study.
I can not come to the party. I must study.
I can not come to the party. I can study.
I can not come to the party. I have to study.
गहाळ शब्द निवडून रिकामी जागा भरा.
I ______
must
have
गहाळ शब्द निवडून रिकामी जागा भरा.
I often ______
have to
must
गहाळ शब्द निवडून रिकामी जागा भरा.
It was a party so I ______
have to
had to
must
'मला लोकरीचे कपडे घालायला आवडत नाही.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा.
I hate having to wear woolens.
I hate must wear woolens.
'काय तुम्हाला आता जावे लागेल?' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा.
Do you have to leave now?
Do you must leave now?
'हा एक प्रौढ चित्रपट आहे, तुम्ही हा पाहू शकत नाही' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा.
This is an adult movie. You mustn't watch it.
This is an adult movie. You don't have to watch it.
टिप
=
(Need/Don't need) सुद्धा गरज दर्शवितो.
=
गहाळ शब्द निवडून रिकामी जागा भरा.
You ______
have to
mustn't
don't need to
गहाळ शब्द निवडून रिकामी जागा भरा.
You ______
mustn't
don't need to
don't have to
'तिला अपॉइंटमेंट घेण्याची गरज पडली नाही.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा.
She didn't need to make an appointment.
She doesn't need to make an appointment.
'तुम्हाला पुजला घेण्याची गरज नाही. तिने कॅब बुक केलेली आहे.' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?
You have to pick Pooja up. She has booked a cab.
You don't have to pick Pooja up. She has booked a cab.
=
!
ऐका
टिप
पुढील शब्द