Obligation/Necessity practice
try Again
Tip1:hello
Lesson 264
Obligation/Necessity practice
टिप
Must = केही गर्नु अनिवार्य छ.
'Must' प्रयोग गर्दा अधिकार दर्शाइन्छ.
Have to = केही गर्नु जरुरी छ. केही गर्नु कर्तव्य हो.
'Have to' को Past tense 'Had to' हो.
'Have to' सुझाव हो, यो 'must' जती आवश्यक हुंदैन.
'तपाईको झण्डै एक्सिडेन्ट भएको थियो. तपाईले गाडी ध्यान दिएर चलाउनु पर्छ.' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.
You nearly had an accident. You must drive more carefully.
You nearly had an accident. You have to drive more carefully.
मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
I ______
had to
must
have to
मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
You ______
have to
must
'मैले स्कुलमा एउटा भाषण दिनु छ.' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.;
I have to make a speech at school.
I must make a speech at school.
I could make a speech at school.
I should make a speech at school.
'तिमीले समयमै टैक्स भर्नु पर्छ.' को अंग्रेजीमा अनुवाद के हुन्छ?
You must file your taxes on time.
You have to file your taxes on time.
'म पार्टीमा आउन सक्दिन. मलाई पढ्नु छ.' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.;
I can not come to the party. I had to study.
I can not come to the party. I must study.
I can not come to the party. I can study.
I can not come to the party. I have to study.
मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
I ______
must
have
मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
I often ______
have to
must
मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
It was a party so I ______
have to
had to
must
'मलाई ऊनी कपडा लगाउन मनपर्दैन.' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.
I hate having to wear woolens.
I hate must wear woolens.
'के तपाईलाई अहिले जानुपर्छ?' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.
Do you have to leave now?
Do you must leave now?
'यो एउटा अडल्ट मुभी हो. तिमी यो हेर्न सक्दैनौ.' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.
This is an adult movie. You mustn't watch it.
This is an adult movie. You don't have to watch it.
टिप
=
Need/Don't need पनि आवश्यकता दर्शाउछ.
=
मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
You ______
have to
mustn't
don't need to
मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
You ______
mustn't
don't need to
don't have to
'उसलाई अपाँइंटमेंट लिनको आवश्यक परेन.' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्
She didn't need to make an appointment.
She doesn't need to make an appointment.
'तपाईले पूजालाई लिन जान आवश्यक छैन. उसले क्याब बुक गरिसकेकी छे.' को अंग्रेजीमा अनुवाद के हुन्छ?
You have to pick Pooja up. She has booked a cab.
You don't have to pick Pooja up. She has booked a cab.
=
!
सुन्नुहोस्
टिप
अर्को शब्द